Skip to content

XYZ 08
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-07-24 13:16:07
JSON

NIPT: K92110004Q
Administrator: Arjan Baci; Elton Pjetri (me kompetenca te percaktuara)
Objekti i Veprimtarisë: Ne fushen e minierave shoqeria do te kryeje: Studimin, zbulimin, projektimin, konsulencen, sipermarrjen zbatuese dhe/ose investimin, sipas rastit, per realizimin me fonde publike dhe/ose jopublike te minierave me karakter shfrytezimi dhe/ose administrimi publik dhe/ose privat si: ndertimin dhe shfrytezimin e minierave publike dhe private per te tera llojet e mineraleve, shfrytezirnin e burimeve natyrore te ujrave minerale dhe termale; nxjerrja, prodhimi, perpunimi dhe tregtimi brenda dhe jashte vendit e mineraleve te paperpunuara dhe te perpunuara. Prodhim dhe tregtim materiale inerte guri. Prodhim dhe tregetim elemente betoni e betonarme te zakonshme te pararendur - gure dekokorative. Prodhim dhe tregetim materiale lidhes gelqere, allci cemento. Prodhim dhe tregetim i te gjithe materialeve te nevojshme ne fushen e ndertimit. Shit-blerja e pasurive te paluajtshme, godinave , apartamenteve dhe cdo pasurie tjeter e paluajtshme.
Emërtime të tjera Tregtare: XYZ 08
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 18/02/2008
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 1
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: ALESIO - 2014, shoqëri me përgjegjësi te kufizuar e se drejtës shqiptare, me NIPT L41713003M me seli qendrore ne Tirane, Njësia Bashkiake Nr. 11, Rruga Lord Bajron, Banesë private Nr. 14 dhe administrator Arjan Baci. Ortak i vetem Anton Gjinaj. Sipas te dhenave te QKB deri me date 29.10.2022

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 21.05.2021, terhequr nga QKB date 29.10.2022, Pronaret perfitues te subjektit XYZ 08, zoterues te 25% te kapitalit e me teper, eshte :

Anton Gjinaj , shtetas shqiptar, i datelindjes 1966, pronar perfitues per 100% te kapitalit, pasi zoteron 100% te kapitalit te shoqerise meme ALESIO - 2014. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 13.11.2015.

Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 2
Femër/Mashkull: Meshkuj
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
IV.1.B - Minerare
Çështje Ligjore: I. Me date 21.10.2009, me vendim te ortakut te vetem, u vendos: Pezullim i Aktivitetit. Statusi i Shoqerise kalon nga "Aktiv" ne "Pezulluar"

II. Me date 18.12.2009, me vendim te ortakut te vetem, u vendos: Aktivizim i Aktivitetit. Statusi i Shoqerise kalon nga "Pezulluar" ne "Aktiv"

III. Me date 21.09.2011, me kerkese te administratorit te shoqerise, u kerkua: Pushim i Perkohshem i Aktivitetit. Statusi i Shoqerise kalon nga "Aktiv" ne "Pezulluar"

IV. Me date 08.02.2012, me vendim te ortakut te vetem, u vendos: Aktivizim i Aktivitetit. Statusi i Shoqerise kalon nga "Pezulluar" ne "Aktiv"

V. Me date 18/06/2018, me ane te Urdhrit Nr. 959/7-0125-18 Prot, date 12.06.2018, lëshuar nga Shoqeria Përmbarimore “KODRA BAILIFF SERVICE” shpk u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative ne aksionet, kuotat e debitorit Shoqeria “XYZ 08”shpk, me NIPT K92110004Q, si dhe mbi te drejtat qe rrjedhin nga zoterimi i ketyre aksioneve/kuotave duke ndaluar tjetersimin dhe/ose disponimin e tyre si dhe moskryerjen e asnje veprimi tjeter i cili mund te ndryshoje te dhenat e regjistrit tregtar. Dokumentacioni do te qendroje i bllokuar deri ne nje urdher te dyte.

VI. Me date 09/07/2018, me ane te Urdhrit Nr.959/13 0125-18 Prot., datë 26.06.2018 lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore Gjyqësore “Kodra Bailiff Service” sh.p.k, u urdherua heqja e masës së sekuestros konservative mbi aksionet, kuotat e debitorit shoqeria “XYZ 08” sh.p.k, me NUIS (NIPT) - K92110004Q, si dhe mbi te drejtat qe rrjedhin nga zoterimi i ketyre aksioneve/kuotave.

VII. Me date 23/05/2019, me ane te Urdherit Nr. 469/2 Prot., date 15.05.2019 leshuar nga Shoqeria Permbaruese DE NOVO sh.p.k, u vendos, vendosja e sekuestros konservative ne aksionet/kuotat e debitorit, shoqeria XYZ 08sh.p.k me NUIS (NIPT)- K92110004Q, si dhe mbi te drejtat qe rrjedhin nga zoterimi i ketyre aksionet/kuotat duke ndaluar tjetersimin dhe/ose disponimin e tyre si dhe moskryerjen e asnje veprimi tjeter i cili mund te ndryshoje te dhenat e regjistrit tregtar.Dokumentacioni do te qendroje I bllokuar deri ne nje urdher te dyte.

VIII. Me date 03/06/2019, me ane te Urdhrit Nr.469/7 Prot., Nr.0279-18 Regj., date 24.05.2019, lëshuar nga Studio Permbarimore “De Novo”, u urdherua heqja e mases se sekuestros konservative ne aksionet, kuotat e debitorit shoqeria " XYZ 08" sh.p.k, me NUIS (NIPT) - K92110004Q, si dhe mbi te drejtat qe rrjedhin nga zoterimi i ketyre kuotave/aksioneve.

IX. Me date 31/05/2021, me ane te Kërkesës Nr. 4670 Prot, datë 27.05.20201 “Kërkesë për vendosjen e masës së sigurimit tatimor”, ardhur nga Drejtoria e mbledhjes se detyrimeve tatimore te papaguara Rajoni Qendror u kerkua vendosja e masës së sigurimit tatimor mbi pasuritë e tatimpaguesit “XYZ 08” pajisur me NUIS (NIPT) K92110004Q, duke moslejuar tjetërsimin mbi pasurinë dhe të drejtat pasurore që i përkasin këtij subjekti.

X. Me date 13/10/2021, me ane te Kërkesës Nr. 12326 Prot, datë 05.10.2021 “Kërkesë për vendosjen e masës së sigurimit te detyrimit tatimor”, ardhur nga Drejtoria e mbledhjes se detyrimeve tatimore te papaguara Rajoni Qendror u kerkua vendosja e masës së sigurimit tatimor mbi pasuritë e tatimpaguesit XYZ 08 me NUIS (NIPT) K92110004Q, duke moslejuar tjetërsimin mbi pasurinë dhe të drejtat pasurore që i përkasin këtij subjekti.

XI. Me date 24/02/2022, me ane te Shkresës nr. 3457 Prot., datë 15.02.2022 për Vendosjen e Mases se Sigurimit te Detyrimit Tatimor, lëshuar nga Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve (Rajoni Qëndror) , u kerkua te mos lejohet tjetërsimi mbi pasurine dhe te drejtat pasurore qe i perkasin subjektit “XYZ 08” SHPK , pajisur me NUIS (NIPT)- K92110004Q.

XII. Me date 28/03/2022, me ane te shkresës, Nr. 3457 Prot., datë 15.02.2022, i Drejtorise se Pergjithshme te Tatimeve, Drejtoria e Mbledhjes se Detyrimeve Tatimore te Papaguara, Rajoni Qendror ku është vendosur masa e sigurimit tatimor mbi pasuritë e tatimpaguesit '' XYZ 08 '', me NIPT K92110004Q, duke moslejuar tjetërsimin mbi pasurinë dhe të drejtat pasurore që i përkasin këtij subjekti.

XIII. Me date 01/08/2022, me ane te shkresës Nr. 1541/3 Prot., Nr.02 Kop., datë 27.07.2022., protokolluar nga QKB me Nr.20022 Prot, datë 28.07.2022, lëshuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit, Departamenti i Policisë Kriminale, bashkëlidhur na është dërguar, vendimi me Nr.22, datë 27.07.2022, i Gjykatës së Posaçme e Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, i cili ka vendosur: Sekuestrimin e pasurive të subjektit " XYZ 08" sh.p.k., me NUIS (Nipt) – K92110004Q me administrator shtetasen z. Elton Pjetrime ortak te vetem shoqeria “ALESIO – 2014” sh.p.k., vlera e kapitalit 100.000leke, numri i pjeseve 1, pjesemarrja ne perqindje 100% .

XIV. Me date 17/08/2022, me ane te Kërkesës Nr. 2358 Prot., datë 09.08.2022, ardhur nga Agjencia e Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe Konfiskuara, protokolluar nga QKB me Nr. 21035 Prot., datë 12.08.2022, për ndryshim administratori, në zbatim të Vendimit Nr. 22, datë 27.07.2022, të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.

XV.Me date 21.02.2023, eshte depozituar shkresa Nr. 6584 Prot, për Vendosje të Masës së Sigurimit të Detyrimit Tatimor, lëshuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, Rajoni Qëndror, ku është kërkuar: Vendosje të masës së sigurimit të detyrimit tatimor, mbi tatimpaguesin shoqëria “ XYZ 08” SH.P.K., pajisur me NUIS (Nipt)- K92110004Q, me perfaqësues ligjor Elton Pjetri. Vendosja e kësaj masë synon të moslejohet tjetërsimi i titujve të pronësisë dhe të drejtat pasurore që i përkasin këtij tatimpaguesit deri në shlyerjen e detyrimeve tatimore.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njesia bashkiake nr 11, rruga Lord Bajron, banese private nr 14, Laprakë

Adresa:
Kruje, Picrrage, Lumi i Drojes, Borizane, fshati Picrrage. (Karriere shfrytezimi minerar kryesisht gelqeror)

Kruje, Kraste, Fshati Zidoll, Rruga Kraste - Zidoll, Magazine, Zona Kadastrale 1921, Pasuria Nr. 331/1- ND

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 24.07.2023
Akt themelimi i Shoqerise
Ekstrakt Historik i Regjistrit te Pronarve Perfitues date 29.10.2022
Kontrate Shitblerje Kuotash date 08.05.2013
Kontrate Shitblerje Kuotash date 04.11.2015
Kontrate Shitje Kuotash date 13.11.2015
Urdher per Venie Sekuestro date 12.06.2018
Urdher per Heqje Sekuestro date 26.06.2018
Urdher per Venie Sekuestro date 15.05.2019
Urdher per Heqje Sekuestro date 24.05.2019
Urdher per Ekzekutimin e Vendimit Penal date 27.07.2022 te Gjykatës së Posaçme e Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar
Kërkesa Nr. 2358 Prot., datë 09.08.2022, ardhur nga Agjencia e Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe Konfiskuara
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2011
Pasqyrat Financiare 2012
Pasqyrat Financiare 2013
Pasqyrat Financiare 2014
Pasqyrat Financiare 2015
Pasqyrat Financiare 2016
Pasqyrat Financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: -7 158 487,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 50 850 606,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 62 847 745,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 2 815 981,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -5 649 461,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -1 136 968,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:136 179 367,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:160 457 407,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:140 280 230,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:84 531 959,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:16 397 881,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:9 281 240,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2016
2017
2018
2019
2020
2021

Punuar Nga : A.Baja/L.Kanani