Skip to content

KASTRATI SHA
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-03-21 10:29:17
JSON

NIPT: L92221506G
Administrator: Eda Spahiu
Objekti i Veprimtarisë: Shoqeria do te organizohet dhe funksionoje si nje shoqeri HOLDING, me pjesemarrje direkte ose indirekte ne kapitalin tregtar te shoqerive te tjera tregtare, vendase ose te huaja. Ne funksion dhe permbushje te objektit te sipercituar te aktivitetit, shoqeria mund te kryeje cdo veprim, operacion apo transaksion te ligjshem tregtar e financiar, duke perfshire por pa u kufizuar ne te drejten e saj per te investuar ne instrumente flnanciare, tituj pjesemarrje ne kapitale, tituj borxhi, aksione e kuota dhe/ose fonde investimesh. Shoqeria do te ofroje asistence dhe konsulence teknike, ligjore, financiare, administrative dhe sherbime te tjera te ligjshme te cdo lloji (pa kufizim) kundrejt shoqerive te tjera te zoteruara ne menyre te drejtperdrejte ose te terthorte nga ajo vete apo ortaket e saj (shoqerite e grupit). Per sa me siper, shoqeria mundet sipas rastit: Te koordinoje ne aspektin ligjor, teknik, administrativ, financiar dhe organizativ te gjitha shoqerite e grupit, duke krijuar per kete qellim borde te centralizuara menaxhimi dhe administrimi; Te ofroje keshillim financiar duke perfshire por pa u kufizuar ne analizen financiare per strategjite e zhvillimit, pergatitjen e planeve te biznesit / financimit, keshillim dhe asistence ne operacionet e investimeve, studim dhe kerkim burimesh financiare me kushte lehtesuese si dhe asistence ne operacionet e investimeve te paluajtshme; Te jape garanci te te gjitha llojeve ne favor te shoqerive te grupit dhe te ofroje sherbime te analizes, koordinimit, studimeve te tregut, marketingut, etj. Te orientoje dhe miratoje vendosjen e objektivave dhe strategjive, koordinimin e aktiviteteve te shoqerive te grupit, te vendose objektivat financiare, te kontrolloje sjelljen dhe efektivitetin financiar, dhe ne pergjithesi, menaxhimin dhe kontrollin financiar si dhe mbeshtetjen ne kete drejtim te shoqerive te grupit. Shoqeria mund te kryeje cdo veprimtari te nevojshme dhe te dobishme, te lejuar nga ligji per realizimin e objektit te aktivitetit te saj.
Emërtime të tjera Tregtare: KASTRATI SH.A
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 15/10/2019
Rrethi: Durrës
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 3 500 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femër
Anëtarë Bordi: Gent Herri; Ardit Kastrati; Leonard Kastrati
Statusi: Pezulluar
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: Me date 02.07.2020, me kerkese te administratorit, u pezullua perkohesisht aktiviteti i shoqerise per nje periudhe te pacaktuar. Statusi ndryshoi nga: “Aktiv” ne “Pezulluar”.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Durrës, Lagja 14, Rruga e "Tiranës", Ura e "Dajlanit".

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 14.02.2022
Statuti i Shoqerise
EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TË PRONARIT PËRFITUES date 14.02.2022
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 21.03.2024
Kontratë Shitje Aksionesh datë 04.04.2022
Dokumenta Financiare: Pasqyra financiare 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Punuar Nga : A.Lala / P. Nikolli