Skip to content

LIM - EM
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-07-10 12:59:11
JSON

NIPT: K22218005O
Administrator: Ardian Beshiri
Objekti i Veprimtarisë: Prodhim e tregetim me shumice e pakice te materialeve te ndertimit, inerte, rere, gure, zhavor, blloqe betoni, parafabrikate, aktivitet ne fushen e ndertimit.Aktivitet minerar dhe pune me lende plasese te perdorimit civil, ofrimin e sherbime te konsulences ligjore dhe fushes se avokatise. Ndertim, Projektime dhe studime urbanistike: Projektime ndertimesh civile, turistike, industrial bujqesore. Grumbullim, transportim, depozitim dhe trajtim te mbetjeve inerte te llojeve te ndryshme. Sherbime, servis automjetesh, kontroll xhenerik, kontroll teknik, kontrol motorrik. Transport mallrash per te tretet e me qira.
Emërtime të tjera Tregtare: LIM - EM
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 01/07/2002
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 1 411 818 853,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: I. Tirane AA 249 YL
II. Tirane AA 737 IJ
III. Tirane AA 736 IJ
IV. Tirane AA 057 YZ
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: XII.5 - Leje mjedisore
IV.1.B.2 - Leje Shfrytëzimi
III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
X - Leje e integruar mjedisore
III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
Çështje Ligjore: I. Me datë 29.07.2019, me anë të urdherit Nr. 7143 Prot., leshuar nga Shoqeria Permbaruese BAILIFF SERVICE E.HOXHA sh.p.k, u urdherua: Vendosja e mases se sekuestros conservative ne kuotat/aksionet e pales debitore, LIM - EM me NUIS (NIPT) - K22218005O si dhe mbi te drejtat qe rrjedhin nga zoterimi i tyre duke ndaluar tjetersimin dhe/ose disponimin e tyre si dhe moskryerjen e asnje veprimi tjeter i cili mund te ndryshoje te dhenat e regjistrit tregtar si dhe duke ndaluar tjetersimin e administratorit Ardian Beshiri. Dokumentacioni do te qendroje I bllokuar deri ne nje urdher te dyte nga permbaruesi Elvin HOXHA.

II. Me datë 23.09.2019, me anë të urdherit Nr. 746 Dosje., Nr.9443 Prot., leshuar nga Shoqeria Permbaruese BAILIFF SERVICE E.HOXHA sh.p.k, u urdhërua: Pushimi i ekzekutimit të vendimit për lëshimin e Urdhrit të Ekzekutimit Nr.915 (31134-03055-80-2019) date 15.05.2019 I leshuar nga Gjykata konservative ne kuotat/aksionet e pales debitore, LIM - EM me NUIS (NIPT) - K22218005O si dhe mbi te drejtat qe rrjedhin nga zoterimi i tyre duke ndaluar tjetersimin dhe/ose disponimin e tyre si dhe moskryerjen e asnje veprimi tjeter i cili mund te ndryshoje te dhenat e regjistrit tregtar si dhe duke ndaluar tjetersimin e administratorit Ardian Beshiri.Dokumentacioni do te qendroje i bllokuar deri ne nje urdher te dyte nga permbaruesi Elvin HOXHA.

III. Me datë 21.10.2019, me anë të urdherit Nr.1536 Prot., lëshuar nga Shoqeria Permbarimore “Studio Pema”, u urdhërua: “Vendosja e mases se sekuestros conservative mbi aksionet e debitorit, LIM - EM SHPK me Nuis (NIPT)- K22218005O me qellim mostjetersimin e tyre per tu shmangur nga detyrimi per ekzekutimin e titullit ekzekutiv.

IV. Me datë 30.10.2019, me anë të urdhrit Nr. 1635 Prot., "Për Heqjen e Sekuestros Konservative”, lëshuar nga Studio Permbarimore “STUDIO PEMA”, Protokolluar në QKB me nr 13993, datë 05.11.2019, u urdherua: Heqja e masës së sekuestros konservative në aksionet e palës debitore, shoqërise “LIM-EM” SHPK., me NUIS NIPT- K22218005O.
Ndryshime
Shënime: Adresa Dytësore (NIPT-e) të Përfunduar ndër vite:
I. Durres, Objekt ne ndertim (ish rajoni i Policise), Lagjja numer 6, Rruga Maliq Muço, Durres
II. Tirane, Farke, Komuna Farke, prane kopshtit Zoologjik - Sauk
III. Tirane, Rruga Budi tek Kryqz. me Q. Guranjak
IV. Tirane, Rruga Durrësit, Ish Uzina Tirana, Objekt në Ndërtim
V. Durres, Rruga Tualantia, Vollgë, Durrës
VI. Tirane, Rruga Papa Kristo Negovani, Objekt ne ndertim
VII. Tirane, Berxull, Lagjje e Re, Rruga Tirane-Durres, Ndertim i magazines frigoriferike 4 kateshe, zona kadastrale 1514, objekt ne ndertim
VIII. Tirane, Njesia Bashkiake nr.2, Rruga Tefta Tashko Koço, zona kadastrale 8150, Godine banimi dhe sherbimi 7 dhe 9 kate, objekti ne ndertim
IX. Tirane, Njësia Bashkiake nr.11, Rruga" Gjergj Legisi", Objekt në ndërtim, zonë kadastrale nr.8310, numër pasurie 9/176
X. Tirane, Vaqarr, Prush, Rruga dytesore Prush, Kapanon me Nr.Pasurie 151/54, ZK.3064
XI. Durres, Rrashbull, Arapaj, Ura e Rrogozhines pika 235, Degezim ne kavaje deri ne Arapaj, Aksi i Rruges Kryesore Kavaje- Njesia Administrative Rrashbull, objekt ne ndertim
XII. Tiranë, Zall Herr, Njesia Administrative Zall Herr, Ambjenti me Nr.pasurie 92/44, zona kadastrale 3878, vol.8, faqe 59


Kompetencat e Administratorit:
Vetem ortaket e shoqerise te dy sebashku Z. Shkelqim Beshiri dhe Z. Ardian Beshiri kane te drejta per te administruar dhe mbarevajtur te gjitha pasurite e lujtshme dhe te paluajtshme qe kjo shoqeri zoteron ne emrin e saj. Vetem ortaket e shoqerise te dy sebashku kane te drejta qe te nenshkruajne Kontrata tjetersimi, shitje, blerje, Kontrata Kredie, Kontrata Shitblerjes Automjetesh, Kontrata Qiradhënie dhe Qiramarrje, Kontrata Huaperdorimi, Kontrata Shërbimi, Kontrata Sipermarrje, Kontrata per caktim pjesesh takuese ne nje sipermarrje, Shkembimi, Deklarata, Akt Marreveshje, Kontrata Porosie, Kontrata per prenotim Apartamenti, Kontrata Nenkontraktimi, Kontrata Furnizimi, dhe cdo akt tjeter noterial ose jo noteriale, pa u kufizuar ne llojshmeri kontrate apo Akt Marreveshje per te gjitha objektet ku shoqeria “LIM-EM“ shpk eshte ndertuese/zhvilluese kontraktore apo nenkontraktore. Vetem ortaket e shoqerise te dy sebashku kane te drejte te paraqiten pranë te gjitha bankave te Nivelit te Dyte, te hapin, te mbyllin llogari bankare, te kryejne pagesa, transaksione, terheqje depozitim. Keto te drejta mund te delegohen me nenshkrimin e te dyve ne pale te treta. Aktet qe nuk nenshkruhet nga te dy ortaket sebashku konsiedrohen te pavlefshme. Administratori nuk ka te drejte nenshkrimi.
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane "Rruga Dervish Hatixhe, Pallati Mozart, Kati i 2, Zip Code 1001"

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 10.07.2024
Akt themelimi dhe Statuti i Shoqërisë
Dokumente të Ndryshme
Kontratë Shit-Blerje datë 09.07.2002
Vendim i Asamblesë së Ortakëve, Zmadhim Kapitali datë 03.09.2009
Vendim i Asamblesë së Ortakëve, Zmadhim Kapitali datë 29.06.2010
Vendim i Asamblesë së Ortakëve, Zmadhim Kapitali datë 03.06.2015
Vendim i Asamblesë së Ortakëve, Zmadhim Kapitali datë 17.08.2016
Kontratë Dhurimi Pasuri e Luajtshme datë 19.10.2016
Kontratë Dhurimi Pasuri e Luajtshme datë 21.04.2017
Vendim i Asamblesë së Ortakëve, Zmadhim Kapitali datë 16.06.2018
Vendim i Asamblesë së Ortakëve, Zmadhim Kapitali datë 21.07.2023
Urdhër për Vënien e Sekuestros datë 29.07.2019
Urdhër për Pushimin e Ekzekutimit datë 23.09.2019
Urdhër për Vënien e Sekuestros datë 21.10.2019
Urdhër për Heqjen e Sekuestros datë 30.10.2019
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2010
Pasqyrat Financiare 2011
Pasqyrat Financiare 2012
Pasqyrat Financiare 2013
Pasqyrat Financiare 2014
Pasqyrat Financiare 2015
Pasqyrat Financiare 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 88 112 201,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 123 375 919,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 112 877 076,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 116 714 744,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 84 950 137,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 84 082 990,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 76 542 754,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 187 527 179,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 123 306 624,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 330 265 375,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 23 240 547,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 10 765 133,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 14 119 348,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: 95 168 655,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:1 109 117 496,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:1 074 911 614,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:1 489 117 651,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:553 535 752,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:586 674 551,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:379 733 524,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:534 962 075,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:774 035 594,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 506 538 110,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 660 372 532,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 213 729 487,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 159 096 117,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 149 017 725,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2009: 366 842 563,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Punuar Nga : P. Nikolli