Skip to content

Banka OTP Albania (Ish "Banka Societe Generale Albania", Ish "Banka Popullore") (shoqeria e perthithur “BANKA ALPHA ALBANIA / ALPHA BANK ALBANIA”)
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-12-12 11:16:28
JSON

NIPT: K41424801U
Administrator: Bledar Shella
Objekti i Veprimtarisë: a. Pranimi i depozitave monetare ose i fondeve të tjera të riparueshme nga publiku dhe përdorimi i tyre për dhënie kredie e vendosje në emër dhe për llogari të vet.
b. Dhënie huash të të gjitha llojeve duke përshirë, inter alia, kredi konsumatorësh dhe kredi hipotekare;
c. Faktoring dhe financim të transaksioneve tregtare;
d. Qira financiare;
e. Të gjitha shërbimet e pagesave dhe të transferimit të parave.
f. Ofrim garancish dhe marrje angazhimesh.
g. Tregtimin për llogari të saj ose për llogari të klientëve, qoftë edhe në një këmbim valutor, në një treg të vetorganizuar (OTC) ose ndryshe, si më poshtë.
i. instrumente të tregut të parasë (çeqe, dëftesa, çertifikata depozite, etj.). ii. këmbim valutor. iii. produkte derivate dhe instrumente derivative), duke përfshirë por pa u kufizuar me kontrata të së ardhmes (futures ) dhe kontrata me opsion ( option). iv. instrumente të këmbimeve valutore dhe instrumente për vlerësimin e normës së interesit, duke përfshirë këtu produkte të tilla, si marrëveshje swap dhe marrëveshje që përcaktojnë vlerën e interesit në të ardhmen; v. Letra me vlerë të transferueshme; vi. instrumente të tjera të negociueshme dhe aktive financiare, duke përfshirë veprimet me arin; vii. Pjesëmarrjen në emetimin e të gjitha llojeve të letrave me vlerë, duke përfshirë nënshkrimin dhe vendosjen si agjent (si publik, ashtu edhe privat) dhe kryerjen e shërbimeve lidhur me këto emetime;
h. Ndërmjetësim për transaksionet monetare të mëposhtme: i. Administrimin e aktiveve të tilla, si administrimi i parave dhe i portofolit, administrimi i fondeve, marrja në kujdestari, shërbimet depozituese dhe të besimit; ii. Shërbimin për kompensimin dhe shlyerjen e pagesave të aktiveve financiare, duke përfshirë letrat me vlerë, produktet derivative dhe instrumente të tjera të negociueshme; iii. Sigurimin dhe transferimin e informacionit financiar, si dhe përpunimin e të dhënave financiare e të programeve që kanë lidhje me të, nga furnizuesit e shërbimeve të tjera financiare; i. Shërbime këshilluese, ndërmjetësimi dhe shërbime të tjera ndihmëse për të gjitha aktivitetet e përcaktuara në pikat (a)-(h) më sipër, duke përfshirë referencën e kredisë dhe analizës, kërkimin dhe këshillimin në lidhje me investimet dhe portofolin, si dhe këshillimin mbi blerjet e mbi strategjinë dhe ristrukturimin e shoqërive tregtare;
j. Emetimin dhe administrimin e instrumenteve të pagesës (të tilla si kartat e kreditit dhe të debitit, çeqet e udhëtarit dhe çeqet bankare, kartat e pagesës dhe pagesat me celular) etj., përfshirë emetimin e parasë elektronike;
k. Të ushtrojë veprimtarinë e ndërmjetësimit në sigurime dhe ri sigurime, të parashikuara në Ligjin nr. 9267, date 29.7.2004 "Për veprimtarinë e sigurimit, të ri sigurimit dhe ndërmjetësimit në sigurime dhe ri sigurime";
I. Çdo aktivitet që mund të konsiderohet i nevojshëm apo i domosdoshëm për aktivitetin e Bankës si edhe çdo aktivitet tjetër financiar që përcaktohet nga licencat e Bankës lëshuar nga autoritetet kompetente. (2) Banka mund të themelojë, zotërojë pjesëmarrje a kontrollojë shoqëri të tjera tregtare, apo të bashkëpunojë, të lidhë marrëveshje joint - venture a marrëveshje të ngjashme, me shoqëri të tjera që kanë objekt të njëjtë apo të ngjashëm me objektin e Bankës.
Emërtime të tjera Tregtare: OTP Bank Albania sha
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 12/11/2003
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Hungari
Kapitali Themeltar(Lekë): 6 740 900 000,00
Numri i pjesëve: 67 409
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: OTP Bank Nyrt është një shoqëri publike e kufizuar me aksione, e organizuar sipas ligjeve të Hungarisë, me seli në 1051 Budapest, Nador utca 16, Hungari, e regjistruar në Gjykatën Metropolitane me numër 01-10-041585, e përfaqësuar ligjërisht nga Znj. Evis Zaja dhe nga Znj. Megi Fino (Sipas marrëveshjes për transferimin e aksioneve, datë 29.03.2019).

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 24.06.2021, terhequr nga QKB date 18.02.2023, Pronaret perfitues te subjektit Banka OTP Albania, zoterues te 25% te kapitalit e me teper nuk jane identifikuar deri me date 18.02.2023
Lloji i pronësisë: E Huaj
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Janos Veres, Ilir Ciko, Örs Levente Szilágyi, Armand Duka, Gabor Kolics, Orsolya Kovacs, Stavri Pashko
Të punësuar: Më 31 dhjetor 2022, Banka ka të punësuar 819 punonjës (2021: 469 punonjës).
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: Nr. 17, datë 16.02.2004 - Liçencë “Për të ushtruar veprimtari bankare dhe financiare në Republikën e Shqipërisë” -
Nr. 3, datë 13.12.2011 - Depozitar për asetet e fondeve të pensionit -
Nr. 5, datë 25.06.2009 - Shoqëri brokerimi në letra me vlerë të Qeverisë në bursë -
Nr. 8, datë 13.12.2011 - Kujdestar i letrave me vlerë i qeverisë së RSH -
Çështje Ligjore: I. Marrëveshja e bashkimit me përthithje ndërmjet Banka Societe Generale Albania (tani Banka OTP Albania) dhe Sogelease Albania

Më datë 04.02.2013, u hartua Marrëveshja e Bashkimit nëpërmjet përthithjes ndërmjet shoqërisë përthithëse “Banka Societe Generale Albania” sh.a dhe shoqërisë së përthithur “Sogelease Albania” sh.a.

Banka Societe Generale Albania sh.a ëshë 100% aksioner i shoqërisë që do të përthithet Sogelease Albania sh.a. Bashkimi me përthithje bëhet në kuadrin e riorganizimit të aktivitetit bankar, përfshirë leasingun financiar, të Bankës Societe Generale Albania sh.a. Objekti i veprimtarisë së shoqërisë Banka Societe Generale Albania do të përfshijë dhe objektin e veprimtarisë së shoqërisë Sogelease Albania sh.a.

Në kuadrin e këtij operacioni bashkimi shoqëria Sogelease Albania sh.a do t’i transferojë shoqërisë Banka Societe Generale Albania sh.a tërësinë e elementëve të aktivit dhe pasivit sipas bilancit kontabël të vitit që përfundoi më 31.12.2012. Të gjitha marrëdhëniet kontraktuale të lidhura nga shoqëria e përthithur Soglease Albania sh.a dhe që janë në fuqi në datën e përthithjes, transferohen te shoqëria përthithëse Banka Societe Generale Albania sh.a. Në aspektin juridik, financiar dhe të kontabilitetit, data 31 Maj 2013 do të konsiderohet si data e përthithjes së shoqërisë SOGELEASE ALBANIA sh.a. Pas kësaj date do të ekzistojë vetëm shoqëria “Banka Societe Generale Albania”.

Duke qenë se Banka Societe Generale Albania sh.a është 100% aksioner i shoqërisë që do të përthithet “Sogelease Albania sh.a”, ky bashkim me përthithje nuk do të sjellë ndryshim në kapitalin themeltar të shoqërisë përthithëse. Punëmarrësit e shoqërisë së përthithur do të transferohen në shoqërinë përthithëse Banka Societe Generale Albania sh.a.

II. “Banka Societe Generale Albania” sh.a (tani Banka OTP Albania) i ka akorduar Z. Vasil Naçi një kredi në shumën 1.500.000 euro me anë të kontratës për dhënie lehtësie kredituese letër garanci me nr. 452 Rep e Nr. 250 Kol, datë 06.02.2018 dhe shtojcës së kontratës për dhënie lehtësie kredituese letër garanci me Nr. 632 Rep. e Nr. 260 Kol., datë 13.02.2019, si dhe shtojcës së kontratës për dhënie lehtësie kredituese letër garanci me Nr. 1224 Rep., e Nr. 487 Kol, datë 13.03.2019. Për të siguruar shlyerjen e kësaj kredie, Z. Vasil Naci, ka bllokuar 4.53% të aksioneve që zotëron në shoqërinë “Banka Societe Generale Albania” sh.a, në favor të “Banka Societe Generale Albania” sh.a.

III. Më datë 18.03.2019, me anë të Deklaratës Noteriale për lirim aksionesh Nr.1259 Rep., Nr.507 Kol, u liruan aksionet e bllokuara me marrëveshjen siguruese Nr.453 Rep., Nr. 251 Kol, datë 06.02.2018, të lidhur midis z. Vasil Naçi (kredimarrës/barrëdhënësi) dhe shoqërisë “Banka Societe Generale Albania” sh.a, (barrëmarrësi).

IV. Më datë 11.08.2022, u nënshkrua projekt marrëveshja e bashkimit ndërmjet Bankës OTP Albania SHA dhe Bankës "BANKA ALPHA ALBANIA / ALPHA BANK ALBANIA SHA". Meqenëse me datë 6 korrik 2022, Këshilli Mbikqyrës i BSH i dha OTP Bank Plc, miratimin për blerjen e 100% te aksioneve të "BANKA ALPHA ALBANIA / ALPHA BANK ALBANIA SHA", duke u bërë kështu aksionar i vetëm i Bankës OTP Albania SHA dhe "BANKA ALPHA ALBANIA / ALPHA BANK ALBANIA SHA". OTP Bank Plc vlerësoi kështu mundësitë e racionalizimit të pranisë së saj në vend dhe vendosi që të dyja kompanitë të jenë subjekt i bashkimit me përthithje, ku "Banka OTP Albania SHA" (shoqëria përthithëse) e cila bashkohet nëpërmjet përthithjes me "BANKA ALPHA ALBANIA / ALPHA BANK ALBANIA SHA" (shoqëria e përthithur), do të jetë i vetmi subjekt juridik pas bashkimit. Bashkimi do të jetë efektiv sapo të aprovohet nga Banka e Shqipërisë.

V. Më datë 23.11.2022, u hartua Marrëveshja e Bashkimit nëpërmjet përthithjes ndërmjet shoqërisë përthithëse "Banka OTP Albania SHA" dhe shoqërisë së përthithur "BANKA ALPHA ALBANIA / ALPHA BANK ALBANIA SHA". Banka e Shqipërisë me datë 23.11.2022, në zbatim të Ligjit nr. Shoqëria përthithëse "Banka OTP Albania SHA" do të ruajë kapitalin aksionar, statutin dhe strukturën organizative të anëtarëve të shoqërise, ndërsa anëtarët e shoqërisë së përthithur do të japin doërheqjen dhe/ose do të revokohen në datën e mbylljes. Në kuadrin e këtij operacioni bashkimi shoqëria "BANKA ALPHA ALBANIA / ALPHA BANK ALBANIA SHA" do t’i transferojë shoqërisë "Banka OTP Albania SHA" tërësinë e elementëve të aktiveve dhe detyrimeve. Të gjitha marrëdhëniet kontraktuale të lidhura nga shoqëria e përthithur "BANKA ALPHA ALBANIA / ALPHA BANK ALBANIA SHA" dhe që janë në fuqi në datën e përthithjes, transferohen te shoqëria përthithëse "Banka OTP Albania SHA".
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Bulevardi Dëshmorët e Kombit, Twin Towers, Kulla 1, kati 9

Adresa:
1) Elbasan Librazhd LAGJIA NR.1 - PALL.66
2) Fier Lushnje L CLIRIMI,PR.ISH H.MYZEQEJA
3) Lezhe Shetitorja Gjergj Fishta, ne pasurine me Nr 9/61 N-1, ne pronesi te Bardhyl Kosova, e ndodhur ne Zonen Kadastrale 8631
4) Berat Ura Vajgurore Lagja 18 Tetori, Sheshi kryesor, 50 m nga Bashkia
5) Tirane Kamez Qender Kamez, perballe bashkise Kamez
6) Tirane Bulevardi Deshmoret e Kombit, Kullat Binjake, Kulla 1, Kati 5 (Dega VIP)
7) Tirane Rruga Qemal Stafa, Banese Private perballe lnstitutit te Higjenes
8) Berat Kucove LLUKAN PRIFTI
9) Tirane Rruga Kavajes, 100 m. ne hyrje te Kombinatit
10) Korce Rruga Bulevardi Republika, nr pasurie 2/262, vol. 16, fq. 226, zona kadastrale 8561
11) Korce Bilisht BULEVARDI FUAT BABANI
12) Tirane Dega "Autostrada", përgjatë Autostradës Tiranë - Durrës
13) Shkoder Lagjja "Vasil Shanto", Zona Parruce, nr.pasurie 2/101+5-1, 2/101-N9, zona kadastrale 8591
14) Tirane Rruga Muhamet Gjollesha, Kryqezimi me Rrugen Komuna e Parisit
15) Berat Lagjja "10 Korriku, Nr. pasurie 5/24, ZK. 8503
16) Tirane, Rruga “Reshit Petrela”, Pasuria Nr. 7/168-N12/2, Njesia nr.9, kati 1-re, Tirane
17) Vlore L. PAVARESIA, BUL. VLORE SKELE
18) Vlore Lagjia 28 Nentori
19) Fier Divjake - QENDRA E QYTETIT
20) Fier RAMIZ ARANITASI, L.11 JANARI
21) Durres SKENDERBEJ, LAGJIA 4
22) Diber Burrel LAGJIA PJETER BUDI GOD. 3 KATE
23) Korce Pogradec COLLAKU - LAGJIA NR.2
24) Lezhe Lac ZK 2364 LAGJIA NR.3 SHESHI QENDROR PRANE BASHKISE LAC
25) Tirane Rruga e Kavajës, Numri i Pasurisë: 8/515-N2, Zona Kadastrale 8220
26) Durres Fushe Kruje, Numri i pasurisë: 1/261, Zona Kadastrale: 1664
27) Tirane Rruga Myslym Shyri, ish Restorant Paradise
28) Tirane Bulevardi Zogu I-re, Nr. 47
29) Durres Sheshi Iliria, Lagjia Nr.3, EGT Tower.
30) Tirane ELBASANI-NR.45-PERB.KEND LOJRA
31) Tirane Rruga e Durresit, hyrja kryesore e kompleksit Gintash, prane lapidarit te kompleksit, Laprake
32) Tirane Kavaje QYTETI RROGOZHINE
33) Tirane BUL.DESH.KOMBIT Q.T. BLU TOWER
34) Durres Lagjja Nr. 1, Rruga Taulantia
35) Tirane Rruga Bardhyl, Prane Spitalit Nene Tereza
36) Diber Peshkopi lagjia Gjok Doci
37) Tirane Kavaje SHETITORE NR.2
38) Gjirokaster Tepelene Lagja Mustafa Matohiti, Ap. 1, Banesa 20
39) Elbasan LAGJIA QEMAL STAFA
40) Vlore Sarande Lagjja nr 1, rruga Flamuri, godina nr 43, kati 1
41) Elbasan Gramsh LAGJIA 18 GUSHTI - PALL.76
42) Tirane Njesia Nr. 1, ne Katin Perdhe, e ndodhur ne Godine Banimi dhe Sherbimi 2-7-9 kate dhe 2 kate nentoke, Objektin B, e ndodhur ne Zonen Kadastrale 3866, Rruga Teodor Keko, pergjate Unazes se re, ish Zona Astir
43) Tirane Rruga e Kavajes, Prane Kishes Ortodokse
44) Fier Ballsh LAGJIA 5 SHKURTI
45) Lezhe Rreshen LAGJA REC
46) Shkoder SHIROKE Lagjja Vasil Shanto,Pallat i ri Ded Fushaj,kati i pare.
47) Tirane SHESHI KARL TOPIA
48) Tirane Kavaje Lagjja numër 6,Rruga Indrit Cara,Pallat 5-kate,kati i parë.
49) Vlore Himare Rruga nacionale, Spilet, Perballe ish Restorantit Qendror
50) Gjirokaster LAGJIA 18 SHTATORI
51) Tirane Tirane TIRANE Dega "Blloku", Rruga "Ismail Qemali", Zona Ish-Blloku, P. 3/159, pranë Grand Hotel
52) Durres Kruje LAGJA 1

Faqja Web:
https://www.societegenerale.al/al/

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 10.09.2022
Dokumenta te ndryshem (Vendimet e asamblese, vendimet e gjykates)
Akti i themelimit dhe statuti I Banka Societe Generale Albania
Kontrate per blerje aksionesh 20.12.2005
Kontrata e nenshkrimit te aksioneve date 16.03.2012
Kontratat per blerje aksionesh 11.11.2004
Kontratat per blerje aksionesh 09.03.2005
Kontratat per blerje aksionesh 05.07.2006
Kontrate shitblerje aksionesh 19.08.2006
Kontratat per blerje aksionesh 10.11.2006
Kontrate per blerje aksionesh 17.02.2007
Kontratat e nenshkrimit te aksioneve 09.06.2009
Kontrate nenshkrimi aksionesh 11.05.2011
Kontrate per blerje aksionesh date 3 dhe 4 gusht 2004
Kontrate dhurimi aksionesh 11.01.2005
Kontrate per blerje aksionesh 30.12.2006
Kontrate per blerje aksionesh 19.07.2006
Marrëveshja e bashkimit me përthithje ndërmjet Banka Societe Generale Albania dhe Sogelease Albania 04.02.2013
Kontrate shitblerje aksionesh 11.06.2010
Kontrate shitblerje aksionesh 03.12.2007
Kontrate shitje aksionesh 08.10.2008
Kontrate shitblerje aksionesh date 16.06.2017 (fq. 26)
Vendimi I asamblese per rritje kapitali 26.04.2011
Vendimi I asamblese per rritje kapitali 25.06.2010
Vendimi I asamblese per rritje kapitali 07.03.2012
Vendimi I asamblese per rritje kapitali 27.07.2007
Marreveshje per transferimin e aksioneve 29.03.2019
Ekstrakt Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 10.09.2022
Projektmarrëveshja e Bashkimit ndërmjet Banka OTP Albania dhe BANKA ALPHA ALBANIA / ALPHA BANK ALBANIA
Marrëveshja e Bashkimit me Përthtihje - OTP Albania dhe AB Albania
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 18.02.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 18.02.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 12.07.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 09.08.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 12.12.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Shenimet shpjeguese te PF 2018
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyrat financiare 2020
Pasqyrat financiare 2021
Pasqyrat Financiare 2022
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 3 758 883 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 2 254 432 437,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 830 198 518,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 1 198 648 810,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -599 563 250,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 478 325 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 455 169 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 335 850 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 579 553 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 467 927 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 470 985 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:7 311 003 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:5 143 712 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:4 038 332 563,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:4 008 218 596,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:4 189 373 258,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:3 498 121 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:3 335 283 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:3 261 988 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 2 809 609 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 2 608 736 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 2 476 343 000,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Punuar Nga : A.Lala/ A.Baja / P.Nikolli