Skip to content

D E S T A X H E I Zotëruese e një koncesioni Më shumë
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-04-17 10:38:55
JSON

NIPT: K51718006P
Administrator: Ali Dyrmishi
Objekti i Veprimtarisë: Ndërtimin dhe investimin e ndërtesave për përdorim civil, industrial, bujqësore etj. Ndërtimin dhe investimin e rrugëve, urave, tuneleve, mbikalimeve dhe nënkalimeve, autostradave, traseve hekurudhore, digave, ujësjellësve, kanalizimeve dhe veprave të ndryshme të artit në fushën e ndërtimit. Prodhim betoni, asfalto-betonit, shitje-blerje makinerie e pajisjeve të ndryshme, studim, projektim etj. Tregtim të materialeve të ndërtimit me shumicë dhe pakicë, konsulencë që kërkohet nga persona të ndryshëm fizike dhe juridike brenda dhe jashtë vendit. Hartim skica planimetrike dhe aktivitete të ndryshme biznesi.
Emërtime të tjera Tregtare: D E S T A X H E I
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 25/03/2005
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 132 000 000,00
Numri i pjesëve: 132 000
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: HP "Prishta 1 & 2 ENERGY" shpk, një shoqëri konçesionare me përgjegjësi të kufizuar, me numër identifikimi në Qendrën Kombëtare të Biznesit (NIPT) L39607401C, e themeluar më datë 30.09.2013, me seli në Berat, Çepan, Komuna Çepan, Hidroçentral, me administrator nga Alket Dyrmishi. Ortaket e shoqerise jane: shoqeria D E S T A X H E I me 50% te kapitalit dhe shoqeria Alba Konstruksion shpk me 50% te kapitalit.(Sipas te dhenave te QKB deri me date 26.05.2022)
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
Çështje Ligjore: I. Me date 29/07/2021, me ane te Urdherit Nr. 1201 Prot., ,Nr. 715 Dosje, date 26.07.2021, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “ELITE BAILIFF'S OFFICE” SHPK u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi te gjitha kuotat/aksionet e zoteruara nga debitori Ali Dyrmishi me te dhënat si më poshtë: Shoqëria “D E S T A X H E I” shpk me NUIS( NIPT)- K51718006P.

II. Me date 20/06/2022, me ane te Urdherit Nr. 726/10 Akti date 10.06.2022, lëshuar nga Sherbimi Permbarimor Privat “Besnik Bajraktari” drejtuar QKB-se, u urdherua vendosja e mases se sekuestros konservative mbi te gjitha aksionet/kuotat e regjistruara ne emer te debitorit Ali Dyrmishi prane subjektit Shoqeria “DESTAXHEI” me NIPT-K51718006P.

III. Me date 12/10/2022, me ane te Urdhërit Nr.433418, datë 05.09.2022, protokolluar nga QKB me Nr.24947 Prot., datë 26.09.2022, lëshuar nga Përmbarues Gjyqësor Privat “Fatos Alimadhi”, u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi kuotat e palës debitore shoqëria “D E S T A X H E I” SH.P.K., pranë subjektit shoqëria “D E S T A X H E I” SH.P.K., me Nuis (Nipt)- K51718006P, deri në një urdhër të dytë.

IV. Me date 26/01/2023, me ane te Shkresës Nr. 493, datë 09.01.2023 për Vendosje të Masës së Sigurimit të Detyrimit Tatimor, lëshuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, Rajoni Qëndror, u kerkua vendosja e masës së sigurimit të detyrimit tatimor, mbi tatimpaguesin shoqëria “ D E S T A X H E I “ SH.P.K, pajisur me NUIS (Nipt)- K51718006P, me perfaqësues ligjor Ali Dyrmishi. Vendosja e kësaj masë synon të moslejohet tjetërsimi i titujve të pronësisë dhe të drejtat pasurore që i përkasin këtij tatimpaguesit deri në shlyerjen e detyrimeve tatimore.

V.Me date 14.04.2023, eshte depozituar shkresa Nr. 14882 Prot, për Vendosje të Masës së Sigurimit të Detyrimit Tatimor, lëshuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, Rajoni Qëndror, ku është kërkuar: Vendosje të masës së sigurimit të detyrimit tatimor, mbi tatimpaguesin shoqëria “ D E S T A X H E I” SH.P.K., pajisur me NUIS (Nipt)- K51718006P, me perfaqësues ligjor Ali Dyrmishi. Vendosja e kësaj masë synon të moslejohet tjetërsimi i titujve të pronësisë dhe të drejtat pasurore që i përkasin këtij tatimpaguesit deri në shlyerjen e detyrimeve tatimore.

VI.Me date 01.09.2023, eshte depozituar urdhri Nr 726/47, lëshuar nga Përmbarues Gjyqësor Besnik Bajraktari ku është urdhëruar: Vendosja e sekuestros konservative në aksionet/kuotat e regjistruara ne emer te debitoreve Ali Dyrmishi , pranë subjektit “ D E S T A X H E I” SHPK, me NUIS (NIPT) - K51718006P.

VII.Me date 21.11.2023, eshte depozituar urdhri nr. 2791Prot, Nr. 591 Dosje, protokolluar nga QKB me Nr. 23138 Prot datë 23.11.2023, lëshuar nga Elite Bailiff’s Office SHPK ku është urdhëruar: Vendosja e masës së sekuestros konservative mbi të gjitha kuotat/aksionet e zotëruara nga debitorja Merita Kotorri me të dhënat si më poshtë: Shoqëria D E S T A X H E I me NIPT K51718006P.

VIII.Me date 21.11.2023, eshte depozituar Urdhëri Nr. 2791 Prot, Nr. 591 Dosje, për “ Vendosjen e Masës së Sekuestros Konservative” mbi te gjitha kuotat/aksionet e zotëruara nga debitorja Merita Nezir Kotorri në subjektin D E S T A X H E I, sh.p.k., pajisur me NUIS (Nipt)- K51718006P, lëshuar nga Zyra e Përmbarimit Privat, nga Përmbaruesi Gjyqësor Privat Petri Pihoni , deri në një urdhër të dytë nga përmbaruesi.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njesia Administrative nr 10, Rruga e Kavajes, Pallati nr 3, Shkalla nr 4, Kati 2, Ap 21

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 26.05.2022
Akt themelimi dhe Statuti i Shoqerise
Vendim i Asamblese se Ortakeve per Zmadhim Kapitali, 26.11.2008
Vendim i Asamblese se Ortakeve per Zmadhim Kapitali, 15.07.2009
Vendim i Asamblese se Ortakeve per Zmadhim Kapitali, 21.06.2010
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 02.03.2023
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 17.04.2024
Urdher per vendosjen e sekuestros konservative date 01.09.2023
Urdher per vendosjen e sekuestros konservative date 21.11.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2010
Pasqyrat Financiare 2011
Pasqyrat Financiare 2012
Pasqyrat Financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyrat Financiare 2015
Pasqyrat Financiare 2016-2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Shenimet Shpjeguese te PF 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet Shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet Shpjeguese te PF 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Shenimet Shpjeguese te PF 2021
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 83 870 471,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: -2 328 970,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 20 833 390,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -2 949 471,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -1 613 707,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -6 693 474,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -1 513 447,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 7 451 812,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 851 476,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 6 756 212,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 2 758 846,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 950,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: 77 734 184,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:258 594 410,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:37 175 717,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:360 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:1 560 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:2 565 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:699 150,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 32 692 920,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 7 459 316,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 60 168 119,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 48 964 723,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2009: 133 284 626,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2021

Punuar Nga : A.Baja/L.Kanani