Skip to content

PRIMUS ALBANIA (Ish JEHONA SOFTWARE)
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-09-08 10:36:59
JSON

NIPT: L42202028V
Administrator: Hrvoje Cabrajic
Objekti i Veprimtarisë: 1.Analizimi i informacionit dhe proceseve të punës, shqyrtimi i nevojave në fushën e TIK si dhe projektimi i zgjidhjeve kompjuterike në fushën e TIK (hardware, networking, programe kompjuterike "software" apo sisteme); 2.Zhvillim dhe prodhim të programeve kompjuterike aplikative (software) në të gjitha platformat si dhe Ofrimin e shërbimeve mbi programet kompjuterike (software) të zhvilluara nga vetë shoqëria, ofrimin e sistemeve apo infrastruktures kompjuterike me qira, ofrimin e hostimit te sistemeve dhe të dhënave, si dhe programeve kompjuterike (software) të tjera ku ka kompetencë apo kërkohet shërbimi, shërbime dhe shitje të tyre. 3.Implementim të sistemeve, adoptimit dhe përshtatje të programeve kompjuterike, të bazave të të dhënave, megrim i të dhwnave dhe integrim i sistemeve me qëllim vënien në funksion të plotë të tyre dhe infrastrukturës së TIK; 4.Trajnim, kurse profesionale, internshipe dhe edukim, krijimi i qëndrave të konsulencës, si dhe dhënia e konsulencës, shërbime këto të lidhura me fushën e TIK duke përfshirë sistemet dhe programet e vetë shoqërisë për përdorimin dhe administrimit e tyre ashtu edhe të sistemeve dhe programeve të tjera sipas kërkesës së tregut. 5.Analizim i informacionit dhe transmetim i tij, përpunim i të dhënave, administrim dhe ndjekje të projekteve apo punimeve në fushën e TIK; 6.Ndërtim, zhvillim, operim të qendrave të të dhënave, administrimit të tyre, krijim i qëndrave apo bazave të informacionit për grumbullimin, përpunimin apo shpërndarjen e sistemeve të informacionit; 7.Instalim dhe konfigurim të infrastrukturave hardware, ndërtimit dhe zbatimit të rrjeteve kompjuterike dhe ofrimin e konsulencave apo shërbimeve të lidhura me to 8.Mirëmbajtje, azhornim, upgrade të sistemeve dhe programeve kompjuterike 9.Zhvillim i aktivitet te tregtise me shumice dhe pakice, aktiviteti i importit-eksportit si dhe prodhimit te te gjithe mallrave, produkteve, licencave apo sherbimeve ne fushen e TIK dhe te lidhura me te (hardware, networking, programeve kompjuterike "software", systems, mobile, sisteme per perpunimin dhe administrimit e te dhenave te te gjitha llojeve); pajisjeve dhe aparaturave si dhe punimeve apo sistemeve elektrike dhe elektronike te te gjitha llojeve duke perfshire' edhe periferiket apo pajisje te tjera ndihmese; pajisjeve dhe aparaturave si dhe punimeve apo sistemeve hidraulike te te gjitha llojeve duke perfshire edhe periferiket apo pajisje te tjera ndihmese; aparaturave dhe pajisjeve te cdo lloji TIK (server, storage, networking, kompjutereve, projektoreve, display, akses kontrolle, kamera, matesa elektronike pe r energji, uje dhe gaz, printera, skanera, fotokopje, aparate fotografike, pajisje mobile, tableta, pajisje dhe pjese kompjuterike te te gjitha llojeve, etj.), pajisje per zyra dhe ambjente te brendshme dhe te jashtme, punime me metal, panele elektrike, pajisje motorike te te gjitha llojeve, sisteme dhe pajisje per mbrojtjen nga zjarri, sisteme dhe pajisje apo punime me gaz apo per mbrojtjen nga gazi, sisteme sigurie eiektrike, steteme sigurie elektronike, monitorimi, vezhgime dhe kontrolli, pajisje kancelarie, leter, bojra, materiale te tjera te lidhura me to si dhe te gjithe mallrave apo produkteve ne lidhje me implementimin, 8 montimin, instalimin, parametrizimin dhe konfigurimin e tyre si dhe sherbime te tjera si shtypshkime, botime, printime, fotokopjime, zarfime apo shumefishime; 10.Auditime dhe ekspertiza në fushën e TIK, ndjekjen e procedurave me qëllim testimin, kontrollin, ekspertizën teknike dhe profesionale për të gjithë llojet e sistemeve kompjuterike, programeve kompjuterike (software) dhe bazave të të dhënave; 11.Pjesëmarrje apo ndërmjetësim të investime, kreditimit apo huamarrjes sipas kushteve apo interesave të ndryshme, perfaqësimërfaqësim lidhje e nenkontratave me subjekte te tjera, vendase ose të huaja, kryerjen e veprime si agjent doganor për nevoja të kompanisë dhe/apo palëve të tjera; 12. Shoqëria mund të kryeje çdo operacion financiar tregtar, shërbimi, industrial, me pasuri të luajtshme ose të paluajtshme , pjesemarrje me kuota dhe aksione në shoqëri dhe ndërmarrje të tjera, që mund të lidhen drejtpërdrejt ose tërthorazi me një nga objektet apo aktivitetet e sipërmendura; 13.Shoqëria mund të kryeje edhe veprimtari të tjera ndihmëse të cilat mbështesin arritjen e qëllimit të saj kryesor dhe aktivitetit të saj në përputhje me legjislacionin në fuqi si dhe mund të zhvillojë aktivitet në fushën e ndërtimeve, duke mbulluar të gjithë llojet e punimeve si elektrike, hidraulike, hekuri, aspirimi, kondicionimi, apo të tjera që lidhen drejtpërdrejt ose tërthorazi me një nga objektet apo aktivitetet e sipërmendura. Shërbimet e sipërmendura Shoqëria mund t'i ofrojë dhe realizojë ato tek subjektet private, si dhe institucionet apo shoqëritë nën zotërim apo administrim shtetëror.
Emërtime të tjera Tregtare: PRIMUS ALBANIA
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 01.10.2014
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 5 595 600,00
Numri i pjesëve: 100
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: PRIMUS ADRIATIC d.o.o, nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar dhe e organizuar rregullisht sipas legjislacionit te Kroacise, me seli te regjistruar ne Stube Ivana Kozarca 3, Zagreb, Kroaci, e perfaqesuar ligjerisht nga Z Hrvoje Cabrajic, shtetas kroat (Sipas marreveshjes se transferimit te kuotave, date 27.12.2018)
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga Margarita Tutulani, pallati Viridario 1

Faqja Web:
www.jehona.al

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 24.12.2021
Akti i themelimit
Kontrate shitblerje 23.05.2017
Marreveshje transferimi kuotash 27.12.2018
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 08.09.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenime shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e pozicionit financiar 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Pasqyrat Financiare dhe Shenimet Shpjeguese 2021
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësiTransaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 29 738 078,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 65 085 156,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 20 594 537,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 32 664 593,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 9 843 811,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 13 632 957,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 15 491 244,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 3 786 101,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -668 753,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:243 092 792,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:249 598 538,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:859 091 667,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:639 359 555,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:82 483 993,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:60 502 614,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:67 724 547,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:23 962 962,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 855 000,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Punuar Nga : A.Lala/L.Kanani