Skip to content

METRO DESIGN
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-01-31 12:00:48
JSON

NIPT: L52005002P
Administrator: Evisa Demiri
Objekti i Veprimtarisë: Trajtimin e veprave, objekteve e strukturave te ndryshme te formave, materialeve te perdorur, lartesive apo veshtiresive te ndryshme, te pergjithshme apo speciale, mbi toke e nentoke; godina banimi, civile-industriale vepra te transportit ujor, tokeso apo ajror, rruge, trase, vepra mbrojtese, vepra arti ura, porte apo aeroporte, perfshire sinjalistiken dhe gjithshka te nevojshme per to vepra hidroteknike, te grumbullimit, trajtimit, shfrytezimit te ujrave apo energjise se tyre; mbrojtjes se ambjentit, shfrytezimit te rezervave dhe energjive te rinovueshme si ato diellore, te eres, gjeotermike, prodhimit apo shfrytezimit dhe shperndarjes se tyre, etj.; riciklimi dhe shfrytezimi i mbetjeve, etj.; veprave, sistemeve apo impianteve te instalimeve elektrike, sinjalistike, furnizim me uje, kanalizime apo largim te ujrave siperfaqesore apo ambjentale; studime gjeodezike, gjeoogjike apo gjeologoinxhinierohidrologjike; i sizmologjise inxhinierike; i ndertimit dhe mbylljes se vendeve te depozitimit te mbetjeve te ngurta (urbane) etj. Gjithashtu Shoqeria do te kryeje veprimtari studimi dhe projektimi, menaxhimi i tyre ne teresi apo i fazave te ndryshme ne to; Oponence teknikoprofesionale i Studimeve apo Projektimeve, ne teresi apo ifazave te ndryshme ne to; Mbikqyrja e Kolaudimi i Punimeve te Zbatimit, menaxhimi i tyre ne teresi apo i fazave te ndryshme ne to; Oponence tekniko-profesionale dhe Mbikqyrja e Kolaudimi i Punimeve te Zbatimit, ne teresi apo i fazave te ndryshme ne to; Studim i gjendjes urbanistike, i probkmeve specifike, etj., duke projektuar e rakomanduar nderhyrje apo zgjidhje te tyre deri ne rishikim apo hartim te Planeve perkates Rregullues; Studim i gjendjes arkitekturore te tere objekteve ne pergjithesi apo objekteve me rrendesi te vecante strategjike apo kulturore e te mbrojtur nga shteti ne vecanti, i problemeve specifike, etj., duke projektuar e rakomanduar nderhyrje apo zgjidhje sa me te plota te tyre, ne zbatim e perputhje me Kushtet Teknike, Normat, rakomandimet e Ligjet ne fuqi, si dhe ne mbeshtetje me traditat kombetare dhe arritjet me te fundit ne kete fushe e drejtim ne vendin tone apo ne bote; Hartim Studim Fizibiliteti; Studim i ndotjes dhe masa e projekte te mbrojtjes se ambjentit; Studim i nderhyrjes dhe rezikimit apo demtimit te rrjedhes lumore apo vijes detare dhe masa e projekte te mbrojtjes e rikuperimit te saj etj.; Studimi i ndotjes se ujit dhe masa e projekte te mbrojtjes e rikuperimit te pastertise e cilesise se tij; vleresimi dhe manaxhimi i pasurive te paluajtshme; Zhvillimi i laboratoreve, testeve te ndryshem e kerkimeve shkencore mbi materiale, struktura, elements apo perberes te tyre, etj.
Emërtime të tjera Tregtare: METRO DESIGN
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 31/07/2015
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femer
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Njesia Administrative Nr.2, Rruga Budi, Nr.74/1, Vile Private 5 kateshe

Adresa:
1. Tirane, Njesia Administrative Nr.5, Rruga Brigada e VIII, Ndertesa Nr.21

2. Tirane, Njësia Administrative Nr. 5, Rruga "Sami Frashëri " , Pasuria Nr. pasurie 2/896, zk 8270, voll. 91, fq. 90

3. Tirane, Njësia Administrative Nr. 11 , Rruga "Don Bosko" pasuria Nr. 4/317 vol 17 dhe faqe 78 zk 8330 dhe 4/289 vol 8 faqe 171 zk 8330

4. Tirane, Pasuria Bodrum, Bulevardi "Shqiperia e Re", Godina AGIMI, Hyrja 21, Apartamenti B ,ne Zonen Kadastrale 8270, me Numer Pasurie 2/132+21-355/B

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 31.01.2023
Akt themelimi dhe Statuti i Shoqerise
Kontrate Shitje Kuotash date 24.10.2017
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 13 658 648,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 2 419 885,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -1 062 499,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -3 219 213,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 2 749 537,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 6 442 262,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:251 069 133,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:63 432 836,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:120 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:16 997 809,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:31 013 694,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2016
2017
2018
2020
2021

Punuar Nga : A.Baja