Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Arjan Çukaj
Rezultate gjithsej: 7

Mbi 1000000 Fitim 2015

FERAR

J71904009W
(Projektim dhe zbatim i veprave civile industriale, turistike etj. Punime restaurimi, murature, betoni, b/armeje të zakonshme, punime shembjeje, punime dheu. Prodhim akullore, pastiçeri dhe prodhim mjalti. Ofr)

Tiranë 9947616 ALL

C & S CONSTRUCTION

K34107805J
(Aktivitet ndërtues dhe projektues. Për zbatim; punime dheu, sistemime taracime terrenesh etj, prodhim materiale inerte, prodhim elemente të parafabrikuara. Ndërtime civile ekonomike, ndërtim rruge kat. IV,)

Sarandë 344347 ALL

Future University of Tirana

K91714011M
(Te pergatise specialist te larte ne fushen e shkencave juridike, ekonomi, inxhinieri shkenca te aplikuara dhe ne cdo fushe tjeter qe vleresohet me interes ne kete aktivitet edukativ, pa kufizime. Te kryeje s)

Tiranë -13629890 ALL

METRO DESIGN

L52005002P
(Trajtimin e veprave, objekteve e strukturave te ndryshme te formave, materialeve te perdorur, lartesive apo veshtiresive te ndryshme, te pergjithshme apo speciale, mbi toke e nentoke; godina banimi, civile-i)

Tirane ALL

CCE&Rapuni 1

L71326003A
(Operimin, transferimin e hidrocentralit"Rapuni 1" tek autoriteti kontraktues ku perfshihet financimi, projektimi, ndertimi, venia ne pune, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shperndarja, eksportimi dhe shitja e )

Tiranë ALL

CONINVEST

L82326005S
(Objekti i veprimtarise te kesaj shoqerie eshte: "Aktivitete ne fushen e ndertimit, ndertim objekte civile publike rruge etjNyje betoni, prodhim inertesh. Nxjerrje, perpunim, import eksport te mineraleve te nd)

Tiranë ALL

METROTECH

M21516021S
(Ne fushen e IT-se permes programimit, zhvillimit te softwarit, helpdesk, front-end dhe back-end, hardware, networking, etj. Projektim, instalim i sistemeve, rrjeteve dhe pajisjeve fundore te telekomunikacion)

Tirane ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni