Skip to content

METROTECH
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-03-26 08:37:14
JSON

NIPT: M21516021S
Administrator: Elton Domnori
Objekti i Veprimtarisë: Ne fushen e IT-se permes programimit, zhvillimit te softwarit, helpdesk, front-end dhe back-end, hardware, networking, etj. Projektim, instalim i sistemeve, rrjeteve dhe pajisjeve fundore te telekomunikacionit, programimi dhe instalimi i sistemeve te telekomunikacionit etj, ne fushen e sherbirneve Software dhe platformave Software-ike; Dizenjim software-i, e cila perfshine analizen e kerkesave te sistemit software, projektimi i arkitektures dhe projektimi i detajuar i sistemit software;Zhvillim dhe rnirernbajtje sistemesh Software dhe platformave Software-ike, e cila perfshine programim te sistemeve software, kodimi, instalimi, integrimi i te gjithe kornponenteve, dokumentimi, identifikimi dhe korrigjimi i gabimeve, modifikimet (pas momentit qe software-i eshte vendosur ne operim), rnirernbajtja e te gjithe kornponenteve, suporti i sistemit si nje teresi kornponentesh, qe ne funksionimin e tyre, realizojne qellimin e zgjidhjes informatike;Testim software, e cila perfshine testimin e funksionaliteteve, te ngarkeses ne pune, te performances, te pranimit, te disponueshrnerise dhe te sigurise se sistemit software; Dizenjim dhe zhvillim sistemesh te komunikimit, si analiza, planifikimi, projektimi, zbatimi, vendosja ne pune dhe rnirembajtja e sistemeve te komunikimit te rrjeteve te pajisjeve informatike (LAN/ WAN/ WLAN/ MAN/ SAN/ CAN); Dizenjim dhe zhvillim sistemesh te sigurise, si analiza e kerkesave te sigurise se klientit, projektimi i arkitektures, instalimet dhe konfigurimet e komponenteve, vendosja ne pune, testimet e sigurise dhe mirembajtja perkatese; Zhvillim sistemesh migrimi, e cila perfshine transferimin e te dhenave dhe infrastruktures perkatese nga nje teknologj i te vjeter ne nje teknologj i te re; Perrniresim/upgrade sistemesh dhe programesh kompjuterike;Operimi i qendrave te te dhenave, suporti i perdorimit, trajnimi dhe auditimi teknik/informatik per sistemet software, administrimi i tyre, krijim i qendrave apo bazave te informacionit per grumbullimin, perpunimin apo shperndarjen e sistemeve te informacionit; Konsulence te menanxhimit dhe arkitektures teknologjike, si dhe per ndertirn te departamenteve inxhinierike dhe infrastruktures;Konsulence te strategjise se IT-se per biznese ne ndihme te prokurimeve, burimeve njerezore dhe planit te biznesit;Prodhim, shperndarje dhe tregtim me shumice dhe pakice, eksportirnport i pajisjeve dhe sistemeve informatike e kompjuterike hardware dhe software, ngritja e dyqaneve me artikuj dhe sherbime te teknologjise dhe informacionit, mbajtja, riparimi dhe marrja me qira e pajisjeve dhe mjeteve elektronike per perpunimin e te dhenave, si dhe sherbime te tjera te lidhura me to; Menaxhimi i qendrave te perpunimit te te dhenave dhe te rrjeteve informatike te cdo lloji, pergatitja dhe rnirernbajtja e faqeve te internetit, ofrim domen-esh, sherbime web-hosting, pergatitja dhe rnirernbajtja e rrjeteve sociale ne internet si dhe marketing online; Menaxhimi i kurseve per informatike dhe organizim te ndermarrjes. Per kete aktivitet ne perputhje me legjislacionin ne fuqi, mbetet e kuptuar se detyra te tilla profesionale do t'i ngarkohen drejteperdrejt profesionisteve, rregullisht te aktivizuar ne varesi te rastit, nen pergjegjesine e tyre; cdo veprimtari tjeter ekonomike qe do te konsiderohet e nevojshme dhe e dobishme per realizimin e qellirnit te shoqerise ne fushen e I'Ivse qe nuk eshte perrnendur ne kete akt dhe qe nuk bie ndesh me legjislacionin Shqiptar ne fuqi. Dhe cdo veprimtari tjeter qe nuk ndalohet nga legjislacioni Shqiptar ne fuqi.Per permbushjen e objektit te saj shoqeria:mund te zoteroje ne menyre te drejtperdrejt apo te terthorte pjesernarrje ne shoqeri apo ndermarrje te tjera, shqiptare apo te huaja, te cilat kane objekt te njejte, te ngjashern apo ndihmes me te. Pjesmarrja ne shoqeri qe per llojin e tyre nuk ofrojne pergjegjesi te kufizuar, miratohet paraprakisht nga Asambleja e Ortakeve;mund te kryeje te gjitha veprimet e nevojshme ose te dobishme ose qe kane te bejne, perfshire por pa u kufizuar ne: ofrimin e garancive reale dhe/ose personale per detyrimet e veta dhe te treteve, veprime me pasuri te luajtshme, te paluajtshme, tregtare dhe cdo veprim tjeter qe ka te beje me objektin e saj ose qe mundeson nje perdorirn me te mire te strukturave dhe/ose burimeve nderrnjet shoqerive ose siperrnarrjeve ne te cilat, direkt apo indirekt, Shoqeria ka pjesermarrje apo kontrollin e tyre.
Emërtime të tjera Tregtare: METROTECH
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 01/03/2022
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100,00
Numri i pjesëve: 3
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Rruga Budi, Nr. 74, Bashkia Tirane

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 26.03.2022
Akt themelimi i Shoqerise
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : A.Baja