Skip to content

CONINVEST
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-12-21 12:51:06
JSON

NIPT: L82326005S
Administrator: Arjan Çukaj
Objekti i Veprimtarisë: Objekti i veprimtarise te kesaj shoqerie eshte: "Aktivitete ne fushen e ndertimit, ndertim objekte civile publike rruge etjNyje betoni, prodhim inertesh. Nxjerrje, perpunim, import eksport te mineraleve te ndryshme. Tregtim me shumice dhe pakice te mallrave ushqimore,industriale, elektrike etj Projektim godina civile industriale ekonomike bujqesore etj Hartimi i projekteve per Hec dhe te impjanteve hidrike. Prodhimi, transmetimi, shpemdarja dhe shitja e energjise elektrike. Projektimi, ndertimi, rehabilitimi dhe fuqizimi i centraleve per prodhimin energjise elektrike dhe infrastruktura e impianteve. Kerkimi dhe zhvillimi i impianteve dhe aparaturave per prodhimin e energjise. Furnizimi i sherbimeve me asistence teknike, mirembajtje dhe riparim te te gjitha makinerive dhe pajisjeve, duke pershire asistencen teknike, mirembajtjen dhe riparimin e cdo lloj ndertese. Kerkimi dhe znvimmi 1 sistemeve per re permiresuar proararran, trajnime profesionale dhe per menaxhim, ne favor te personelit dhe te bashkepunetoreve ne interes te nevojave te shoqerise. Import - eksporti, tregtimi me shumice dhe pakice i mallrave, materialeve dhe aparaturave te ndryshme. Konsulenca teknike, administrative, menaxhuese dhe te cdo natyre tjeter qe ka lidhje me objektin e shoqerise. Import eksport dhe Tregtim me shumice dhe pakice te lendeve drusore Per te realizuar objektin e saj, Shoqeria mund te kryeje cdo operacion tregtar, operacione qe lidhen me pasurite e luajtshme dhe te paluajtshme, financiare dhe kreditimi ashtu si dhe administrimi, si edhe te bleje dhe shese ose mane me qira ndermarrje, dege ndermarrjesh, si edhe te kete interesa ose pjesemarrje ne shoqeri, ente, konsorciume, te themeluara apo ne themelim e siper, qe kane objekt te njejte ose te ngjashem me te vetin apo gjithsesi funksional per arritjen e qellimeve te shoqerise. Me ne pergjithesi, Shoqeria mund te kryeje cdo aktivitet tjeter te nevojshem apo te dobishem per realizimin e qellimeve te shoqerise. Te ushtroje aktivitet privat ne fushen e sherbimeve kryesisht projektimi, ndertimi dhe operimi i H.E.C-ve, ku perfshihet ndertimi, venia ne pune, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shperndarja, eksportimi dhe shitja e energjise elektrike. Shoqeria mund te kryeje edhe veprimtari te tjera ndihmese te cilat mbeshtesin arritjen e qellimit te saj kryesor ne perputhje me legjislacionin ne fuqi.
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 21/11/2018
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 2
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga Brigada e VIII, Vila Metropolitan, Bllok

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 21.12.2022
Akt themelimi i Shoqerise
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: -64 237,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -140 400,00
Punuar Nga : A.Baja