Skip to content

INTERNATIONAL MARKETING & ONLINE BRAND INTRODUCTION GROUP (IMOBI GROUP)
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-07-06 14:28:00
JSON

NIPT: L61326016G
Administrator: Andi Hasmuça (Likuidues)
Objekti i Veprimtarisë: Ofrimi i të gjitha shërbimeve që lidhen me "Call Center" dhe "Contact Center" duke përfshirë: përpunimin e të dhenave të shoqërive të tjera dhe/ose enteve publike; ndërmjetësim tregtare dhe marketing në fushën e shërbimeve telematike dhe telefonike; veprimtaritë e lidhura dhe të ngjashme me ato të renditura me siper; Ofrimi, mbështetja dhe operimi i shebimeve telefonike. Importimi, tregtimi dhe mbështetja teknike e pajisjeve telefonike dhe celulare dhe materialeve të telekomunikacionit. Prodhimi dhe përpunimi, promovimi dhe tregtimi i mallrave dhe shërbimeve telefonike, të shtypit elektronik dhe të shkruar, operimi i shërbimeve informatike. Ofrimi i shërbimeve të trajnimit dhe konsultimi në çështjet e telekomunikacionit. Furnizim shërbimesh dhe informacioni nëpërmjet telekomunikacionit. Import-eksport tregtim i mallrave të ndryshëm. Të kryejë çdo transaksion në lidhje me pasuritë e luajteshme apo të paluajteshme si dhe çdo aktivitet tregtar, financiar, qiradhënieje apo hipotekimi, të cilat mund të konsiderohen si të dobishme apo të nevojshme për arritjen e objektit të shoqërisë; të blejë në menvre të drejt për drejtëapo të tërthortë interesa në shoqëri të tjera me objekt të ngjashëm me atë të shoqërisë, në Shqipëri apo 2 jashtë saj; dhe të kryejë çdo aktivitet tjetër që mund të konsiderohet i dobishem apo i nevojshem në menyre arritjen e objektit të shoqërisë. Shoqëria do të kryejë çdo lloj aktiviteti që lidhet me objektin e saj dhe e favorizon ate.
Emërtime të tjera Tregtare: IMOBI GROUP
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 25/01/2016
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 2
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Ç’regjistruar
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Me date 01.12.2016, me vendim te asamblese se ortakeve, u vendos : Prishja e Shoqerise. Statusi i Shoqerise kalon nga "Aktiv" ne "Shoqeri ne Likuidim e Siper".

II. Me date 12.01.2018, me vendim te asamblese se ortakeve, u vendos : Cregjistrimi i Shoqerise. Statusi i Shoqerise kalon nga "Shoqeri ne Likuidim e Siper" ne "Çregjistruar".
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë Rruga "Jan Kukuzeli", Pallati 14/1, Shk.8, Ap.1

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 06.07.2022
Akt themelimi i Shoqerise
Vendim i Asamblese se Ortakeve, Likujdim i Shoqerise , date 01.12.2016
Vendim i Asamblese se Ortakeve, Cregjistrimi i Shoqerise , date 12.01.2018
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : A.Baja