Skip to content

Motorcycle ALBANIA (perthithur nga "Cycle ALBANIA")
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-01-25 10:06:10
JSON

NIPT: L71415004B
Administrator: Armand Jegeni
Objekti i Veprimtarisë: Agjensi udhetimi turistike dhe menaxhim destinacioni brenda dhe jashte vendit. Shitje paketash turistike nepermjet internetit dhe faqes zyrtare te shoqerise (ketu perfshihet prenotimi i hoteleve, restoranteve, mjeteve te transportit si dhe dhenia me qera e paisjeve sportive). Konceptim dhe menaxhim te aktiviteteve sportive, kulturore e te tjera. Organizim te trainimeve dhe programeve edukuese ne industrine e turizmit. Shitje te produkteve turistike online nepermjet site: www.motorcyclealbania.com. Dhenia me qira te mjeteve motorike dhe rekreative, prone e shoqerise "Motorcycle Albania" Sh.p.k. per qellime turisktike. Veprimtari te marketingut, publiciteteve dhe te fushatave promovuese te aktiviteteve turistike, sportive, kulturore, te artikujve dhe te mallrave sipas objektit te aktivitetit te shoqerise, ne zhvillim te kerkesave te tregut. Kontraktim me persona fizike dhe juridike, vendas ose te huaj, per gjetjen e tregjeve te shitjes per artikujt dhe pune te shoqerise, per keshillimin dhe konsultimin per aktivitetet e percaktuara ne pikat e mesiperme, si dhe cdo tregtim apo sherbim, i cili lidhet drejtepersedrejti ose terthorazi me ushtrimin e aktivitetit te objektit te shoqerise. Si dhe te tjera aktivitete te pergjithshme biznesi.
Emërtime të tjera Tregtare: Motorcycle ALBANIA
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 08/02/2017
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 2
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Ç’regjistruar pa likuidim (me perthithje)
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Me date 26.05.2020, me vendim te asamblese se ortakeve, u miratua projekt bashkimi me perthithje e shoqerise se perthithur "MOTORCYCLE ALBANIA" shpk dhe shoqerise perthithese "CYCLE ALBANIA" shpk.

II. Me date 26.05.2020, ne baze te Marreveshjes se Bashkimit, u vendos Bashkimi me perthithje e shoqerise se perthithur "MOTORCYCLE ALBANIA" shpk dhe shoqerise perthithese "CYCLE ALBANIA" shpk.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane Njesia Bashkiake Nr.8, Rruga Bardhok Biba, Pallati Trema Engineering, kati i I-re.

Faqja Web:
www.motorcyclealbania.com

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar, date 25.01.2023
Akt themelimi i Shoqerise
Kontrate Shitje Kuotash, date 28.02.2020
Vendim i Asamblese se Ortakeve date 26.05.2020, Bashkimi me Perthithje
Motorcycle ALBANIA - Marreveshja e Bashkimit
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -165 764,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -5 025 135,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:2 062 071,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:1 740 979,00
Punuar Nga : P. Nikolli