Skip to content

WELL
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-01-26 07:38:08
JSON

NIPT: L71416030S
Administrator: Neritan Bilibashi
Objekti i Veprimtarisë: Import eksport, tregtim te artikujve/produkteve te ndryshem industrial, bujqesore, blegtoral; Pajisjeve industriale elektrike, elektroshtepiake, elektronike si dhe pjese kembimi per to; tregtim te lendeve te para per industrine e lehte dhe ushqimore.; tregtim te artikujve shkollor, sistemeve informatike, pajisjeve per mobilim zyrash dhe pajisje kancelarie; tregtim te artikujve kozmetike, dentare, farmaceutike, bime mjeksore, optike, higjenosanitare; tregtim te konfeksioneve, kepuceve etj.;tregtim te lendeve te ndertimit, makineri ndertimi e pjese kembimi per to. Shoqeria mund te kryeje te gjitha operacionet tregtare, industriale, financiare, mobiliare, imobiliare te konsideruara si te nevojshme ose te dobishme per arritjen e objektit te shoqerise, duke saktesuar se aktiviteti financiar mund te kryhet vetem me qellim realizimin e objektit te shoqerise. Ajo gjithashtu mund te bleje kuota dhe/ose aksione ne shoqeri te tjera. Me qellim realizimin e objektit te aktivitetit te saj, shoqeria mund te administroje, bleje, shese, te jape me qira si dhe te kete interesa e pjesemarrje ne shoqeri, te themeluara apo ne process themelimi, qe kane objekt te ngjashem me objektin e aktivitetit te shoqerise, ose qe i sherben realizimit te ketij objekti. Ne pergjithesi, shoqeria mund te kryeje cdo veprimtari te nevojshme e te dobishme, te lejuar nga ligji per realizimin e objektit te aktivitetit te saj. Shoqeria mund te ofroje sherbime te tjera ose te kryeje aktivitete te tjera sic vendoset permes vendimeve te asamblese se pergjithshme ne perputhje me legjislacionin ne fuqi. Shoqeria mund te ndryshoje objektin e saj te aktivitetit ne cdo kohe, ne perputhje me dispozitat e Ligjit 9901 date 14.04.2008 “Per Tregtaret dhe shoqerite Tregtare” i ndryshuar dhe ketij statuti.
Emërtime të tjera Tregtare: WELL
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 14/02/2017
Rrethi: Vore
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi, Austri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 4
Lloji i pronësisë: Mikse (Shqiptare&E huaj)
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: I. Tirane Vore Kamion Mercedes Benz me targe AA 668 XX
II. Tirane Vore Automjet Caddy me Targe AA 550 TA
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: II.1.B - Shitje me shumicë e ushqimeve me origjinë shtazore (për njerez)
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane Vore Fshati Picar, Rruga e Serave, Objekt me nr. pasurie 245/26ND, ZK 3974

Adresa:
I. Elbasan Lagjja Kongresi i Elbasanit, Godine tre Kateshe, kati perdhe, Objekti me nr pasurie 2/294, Dyqani me logo WELL
II. Tirane Njesia Administrative Nr.2, Rruga "Abdi Toptani", Toptani Shopping Center, Njesia Tregtare Nr.IV, Kati i I nentoke
III. Tirane Njesia Bashkiake Nr. 7, Rruga Myslym Shyri, Kati i I-re, Objektet NP 7/533-N2, 7/594, 7/593, Dyqani me logo "WELL"
IV. Durres Rruga BLV/11, Godina 244, Dyqani me logo "WELL"
V. Fier RR. JAKOV XOXA, L. KONFERENCA E PEZES, Z.K NR.8532, DYQANI ME LOGO WELL 9300
VI. Tirane Rruga e Kavajes, Qendra Condor, Dyqani me logo "WELL"
VII. Tirane Njesia Bashkiake Nr. 5, Rruga Sami Frasheri, Ndertesa Nr. 34, Kati perdhe, Dyqani me logo "WELL"
VIII. Korce, Objekt me Nr.Pasurie 1/286, ZK. 8564, Dyqani me Logo WELL
IX. Tirane Kashar Yzberisht, Njesia Bashkiake Nr. 6, Rruga Teodor Keko, Rrethrrotullimi i dyte, Kati i I-re, Objekti me Nr. pasurie 305/318+2-N1/N2

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar, date 25.01.2023
Akt themelimi i Shoqerise
Vendim i Asamblese se Pergjithshme, Zvogelim Kapitali date 20.09.2017
Kontrate Dhurimi Kuotash, date 08.05.2018
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 40 241 281,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 399 041,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -17 653 098,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -19 558 721,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -17 277 286,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:767 342 839,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:626 506 311,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:479 369 384,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:235 211 769,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:79 529 958,00
Punuar Nga : P. Nikolli