Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Sokol Xhabafti
Rezultate gjithsej: 6

Mbi 1000000 Fitim 2015

S I G I

K42201008B
(Import-eksport, tregti me shumicë ose pakicë të produkteve të ndryshme industriale në fushën e kozmetikes, pastrimit për bare, restorante e hotele, të artikujve dentare, higjieno sanitare, të ambalazhe)

Vore 5014619 ALL

GO TIME

L61814011N
(Bar-kafe-restorant, në organizimin e eventeve rekreative, në tregtimin me pakicë të mallrave ushqimorë, pijeve alkoolike si dhe mallra të tjera ndihmëse në lokale të hapura për publikun, si dhe aktivi)

Tiranë ALL

WELL

L71416030S
(Import eksport, tregtim te artikujve/produkteve te ndryshem industrial, bujqesore, blegtoral; Pajisjeve industriale elektrike, elektroshtepiake, elektronike si dhe pjese kembimi per to; tregtim te lendeve te)

Vore ALL

Worldwine

L81625029U
(Import eksport, tregtim te artikujve/produkteve te ndryshem industrial, bujqesore, blegtoral. Pajisjeve industriale elektrike, elektroshtepiake, elektronike si dhe pjese kembimi per to. Tregtim te lendeve te)

Tirane ALL

LOTUS B2B

M02430005L
(Import, eksport, tregti me shumice e pakice te artikujve industrial, ushqimore per hotele, bar, restorant dhe ente publike; aktivitete te tjera sherbimi kundrejt te treteve, si dhe reklama dhe perfaqesim; podhi)

Tirane ALL

So Cart

M12315014C
(Importimi, perpunimi, tregtimi, distribucioni dhe/ose eksporti I produkteve te gatshshme te letres, produkte ekologjike ma baze letren , si dhe te lendes se pare per produktet e letres per perdorim personal )

Tirane ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni