Skip to content

IDRO SERVICE (ish "IDRO EGNATIA")
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-09-09 13:42:02
JSON

NIPT: L81505011H
Administrator: Bardhyl Muceku
Objekti i Veprimtarisë: Shoqeria do te kete objekt veprimtarie: - pjesëmarrjen ne Shoqeri te tjera dhe/ose ndermarrje dhe ente te çfaredo lloj natyre kudo qe te ndodhen qe kane per objekt te tyre blerjen, administrimin dhe shitjen e centraleve hidroelektrike, eolike dhe/ose fotovoltaike ose prodhimin e energjive té rinovueshme, si dhe pjesëmarrjen ne shoqeri te tjera kudo qe te ndodhen; - studim, projektim dhe realizim te impianteve per prodhimin e energjise elektrike; - menaxhim mirëmbajtje dhe riparim te impianteve; - menaxhim, administrim, konsulence per shoqerite; - blerje, ndertim, ristrukturim, menaxhim, administrim shitje dhe dhenie me qira te ndertesave dhe te te drejtave reale ne Shqiperi dhe jashte shtetit. Shoqeria gjithashtu mund te beje financime te treteve si dhe ortakeve, brenda kufizimeve te caktuara nga ligji, me ose pa garanci reale ose personale. Shoqeria mund te siguroje dhe ofroje perfaqesime, depozita dhe agjenci, te bleje, cedoje, jape ose marre licenca mbi patenta dhe te drejta autori, te ngreje dhe bleje si ne Shqiperi dhe jashte, fabrika industriale, t'i marre ose jape me qira ato. Shoqeria, brenda kufijve ligjore, mund te kryeje çdo operacion qe lidhet me pasurite e luajtshme dhe te paluajtshme, mund te kryeje operacione industriale dhe tregtare te nevojshme apo te dobishme per realizimin e qellimeve te saj, mund te marre drejtperdrejt ose indirekt pjese ne pjesëmarrje ne shoqeri ose subjekte te tjera ne Shqiperi ose jashte saj, te cilat kane objekt te njejte ose te ngjashem ose te lidhur me te vetin, pa e ushtruar kete aktivitet ndaj publikut.
Emërtime të tjera Tregtare: IDRO SERVICE
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 01/03/2018
Rrethi: Mat
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Me date 01.12.2018, me vendim te ortakut te vetem, u vendos: Pezullimi i Aktivitetit. Statusi i Shoqerise kalon nga "Aktiv" ne "Pezulluar"

II. Me date 01.03.2019, me vendim te ortakut te vetem, u vendos: Aktivizim i Aktivitetit. Statusi i Shoqerise kalon nga "Pezulluar" ne "Aktiv"

Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Mat, Burrell, Lagjja Neziraj, Fshati Bruç, Rruga Prell Energy, Godine 2 kateshe

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 09.09.2022
Akt themelimi i Shoqerise
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : A.Baja