Skip to content

DEIZI - M
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-10-29 11:19:50
JSON

NIPT: L82212004G
Administrator: Elton Pjetri (Likuidues)
Objekti i Veprimtarisë: Ne fushen e ndertimit shoqeria do te kryeje: Studimin, projektimin, sipermarrjen zbatuese dhe/ose investimin, per realizimin me fonde publike dhe/ose jopublike te veprave publike dhe/ose private si: ndertimin e ndertesave publike dhe private, rrugeve, urave, tuneleve, mbikalimeve e nenkalimeve, autostradave, traseve hekurudhore, dhe te gjitha veprave te tjera madhore, ujesjellesave, linjave mbitokesore dhe nentokesore per energjine dhe telekomunikacionet, ndertimin dhe rehabilitimin e veprave ujitese, centralet, objektet turistike, objektet ushtarake, objektet e kultit, rrjetet inxhinierike, portet, aeroportet objektet industriale, te gjitha restaurimet ne pergjithesi, rikonstruksione te veprave te artit, montimet e konstruksioneve metalike; 2. Ne fushen e tregetise shoqeria do te kryeje: Tregtimin dhe import-eksportin me shumice e pakice, te te gjitha mallrave me ose pa akcize, duke perfshire 2 por pa u kufizuar ne industriale, ushqimore, mjekesore, bujqesore, blegtorale, elektroshtepiake, te ndertimit (hidrosanitare, elektrike, mobileri), te mjeteve kryesore dhe ndihmese te prodhimit, te makinerive, te te gjitha mineraleve, te lendes drusore, te lendeve te para dhe te perpunuara per procesin e prodhimit; tregtimin e pasurive te luajtshme e te paluajtshme shitblerjen e tokes, tregtimin e mallrave te gatshme e gjysem te gatshme; etj; tregtimin me pakice te naftes, gazit natyror dhe nenprodukteve te tyre; ushtrimi i aktivitetit te bar- bufe-restorant, dhe njesive te tjera te tregtimit te pijeve alkolike dhe produkteve ushqimore te gatshme dhe gjysem te gatshme. Shitje-Blerje te objekteve, godinave, apartamenteve dhe cdo pasuri tjeter e paluajtshme. 3. Ne fushen e minierave shoqeria do te kryeje: Studimin, zbulimin, projektimin, konsulencen, sipermarrjen zbatuese dhe/ose investimin, sipas rastit, per realizimin me fonde publike dhe/ose jopublike te minierave me karakter shfrytezimi dhe/ose administrimi publik dhe/ose privat si: ndertimin dhe shfrytezimin e minierave publike dhe private per te tera llojet e mineraleve, shfrytezimin e burimeve natyrore te ujrave minerale dhe termale; nxjerrja, prodhimi, perpunimi dhe tregtimi brenda dhe jashte vendit e mineraleve te paperpunuara dhe te perpunuara. 4. Ne fushen e transportit, shoqeria do te kryeje: Studimin, projektimin, konsulencen, sipermarrjen zbatuese dhe/ose investimin, sipas rastit, per realizimin me fonde publike dhe/ose jopublike te infrastruktures dhe/ose te pjeseve perberese te saj, per transportimin publik dhe/ose privat te njerezve dhe mallrave brenda dhe jashte territorit te vendit si dhe tranzitimin e tyre pergjate territorit te Shqiperise nepermjet transportit rrugor, hekurudhor, ajror, ujor, teleferik etj. 5. Ne fushen e turizmit shoqeria do te kryeje: Studimin, projektimin, konsulencen, sipermarrjen zbatuese dhe/ose investimin, sipas rastit, per realizimin me fonde publike dhe/ose jopublike te infrastruktures dhe/ose te pjeseve perberese te saj, per shfrytezimin njerezor me karakter pushues, argetues, edukues dhe/ose kurues, te burimeve natyrore, kulturore, mjedisore kurative, te Shqiperise dhe me gjere, per realizimin e hotelerise, fshatrave turistike, qendra turistike e te tjera dhe krjimin e faciliteteve dhe aksesoreve te nevojshem, si bar bufe- restorante, qendra estetike, palestra 3 fitnesi, njesi te shitjeve te konfeksioneve dhe prodhimeve ushqimore e industriale e te tjera te kesaj natyre; Krijimin e agjencive turistike e te tjera. 6. Ne fushen e Energjise shoqeria do te kryeje aktivitetin ne te gjitha burimet e mundshme te energjise (hidro, ure, qymyr, karburante etj) per prodhimin e energjise. Ndertimin dhe operimin e hidrocentraleve, TEC-eve, stacioneve elektrike, nenstacioneve elektrike, linjave te transmetimit te energjise, dhe strukturave te tjera ndihmese; Ndertimin, instalimin dhe perdorimin e njesive te prodhimit te energjise elektrike, dhe prodhimin, transmetimin dhe shperndarjen e energjise elektrike. Furnizimin dhe tregtine e energjise elektrike te cdo forme, eksportin e energjise elektrike jashte territorit te Republikes se Shqiperise (lidhja nderkombetare), dhe importin e energjise elektrike brenda territorit te Republikes se Shqiperise. Shoqeria do te kryje cdo lloj aktivitetit ne raport me objektin dhe per te favorizuar ate. Menaxhimi i mbetjeve te parrezikshme.
Emërtime të tjera Tregtare: DEIZI - M
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 22/09/2018
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 10 000 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Shoqëri në Likuidim e Sipër
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Me date 13.01.2020, me vendim te asamblese se pergjithshme, u miratua kalimi i shoqerise ne likuidim dhe caktimi i Z. Elton Pjetri si likuidator i shoqerise. Statusi i shoqerise ndryshoi nga: “Aktiv” ne “Shoqeri ne likuidim e siper”.

II. Me date 01/08/2022, me ane te shkresës Nr. 1541/3 Prot., Nr.02 Kop., datë 27.07.2022., protokolluar nga QKB me Nr.20022 Prot, datë 28.07.2022, lëshuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit, Departamenti i Policisë Kriminale, bashkëlidhur na është dërguar, vendimi me Nr.22, datë 27.07.2022, i Gjykatës së Posaçme e Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, i cili ka vendosur: Sekuestrimin e pasurive të subjektit " DEIZI - M" sh.p.k., me NUIS (Nipt) – L82212004G me likuidator shtetasin z. Elton Pjetri me ortak te vetem z. Anton Gjinaj vlera e kapitalit 10.000.000 leke, numri i pjeseve 1, pjesemarrja ne perqindje 100 %.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Njesia Nr. 2, Bulevardi Bajram Curri, Qendra Galeria "ETC", Hyrja B

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 14.04.2021
Akt themelimi dhe Statuti i Shoqerise
Vendim i Ortakut te Vetem, Likuidim Shoqerie date 13.01.2020
Urdher Ekzekutimi i Vendimit te Gjykates së Posaçme e Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar date 27.07.2022
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : A.Lala/ A.Baja