Skip to content

DELVINA SYSTEM SOLAR
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-08-09 13:07:41
JSON

NIPT: M06425501P
Administrator: Ilir Shtufi
Objekti i Veprimtarisë: Implementimi dhe menaxhimi i projekteve gjeneruese të energjisë elektike fotovoltaike, dhe gjithë llojeve të tjera të prodhimit të energjisë dhe veprave ndihmëse në Zonën e Delvinës, Sarandë, dhe në gjithë territorin e Shqipërisë. Prodhim Energjie Fotovoltaike, Hidrike, Solare, etj. ShitBlerje Energjie Fotovoltaike, Solare, Hidrike, etj. Import- Eksport të të gjitha llojeve të materialeve dhe transport. Aplikimi dhe marrja nga Qeveria Shqiptare apo Institucionet e Shtetit Shqiptar i të gjitha lejeve dhe licencave të cilat mundësojnë zhvillimin e këtij aktiviteti në mënyrë të qetë dhe në përputhje me kuadrin ligjor në Republikën e Shqipërisë. Shoqëria ka të drejtë të ushtrojë çdo lloj aktiviteti të parasikuar nga ligji në përputhje me rregullat e dispozitat në fuqi. Shoqëria do të ushtrojë aktivitetin e saj në bazë të autorizimeve dhe/ose lejeve përkatëse të lëshuara nga organet kompetente të fushës.
Emërtime të tjera Tregtare: DELVINA SYSTEM SOLAR
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 07/02/2020
Rrethi: Delvinë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi; Brazil
Kapitali Themeltar(Lekë): 1 000 000,00
Numri i pjesëve: 2
Lloji i pronësisë: Mikse (Shqiptare&E huaj)
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Pezulluar
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: Me datë 15.09.2022, me vendim të asamblsë së ortakëve, u vendos Pushimi i përkohshëm i aktivitetit nga data 16.09.2022-pa afat. Statusi i shoqërisë ishte "Aktiv" u be "Pezulluar".
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Delvinë, Stiar, Pavlavi, Nr.Pasurie 10/1, volum 5, faqe 184.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 28.04.2022
Akt themelimi i Shoqerise
Vendim i Asamblese se Pergjithshme date 12.06.2020
Kontrate e Shitjes se Kuotave date 26.06.2020
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 09.08.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 09.08.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: -310 128,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: -468 051,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: -350 896,00
Punuar Nga : A.Baja / P. Nikolli