Skip to content
Rehabilitim, operim dhe transferim i Hidrocentralit Bogovë

WONDER POWER (Ish WONDER POWER SH.A)
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-03-28 08:49:14

NIPT: K39003403C
Administrator: Aurora Gjika
Objekti i Veprimtarisë: Gjithë veprimtaria konçesionare në Hidrocentralin e Bogovës, sipas përcaktimit në marrëveshjen e konçesionit dhe në liçensat e lëshuara në favor të shoqërisë konçesionare Wonder Power sha., nga Enti Rregullator i Energjisë dhe Institucionet e tjera të Shtetit Shqiptar. Rehabilitimi i Hidrocentralit Bogovë duke e sjellë atë në kapacitetin e instaluar dhe prodhues, jo më i ulët se ai i projektuar dhe zbatuar, në tërësinë fizike të objektit të dhënë në Aneksin 1 dhe me genplanin, bashkëngjitur marrëveshjes së konçesionit të miratuar me VKM. Nr. 609 datë 11.09.2003, "Për miratimin e marrëveshjes së formës ROT ndërmjet Ministrisë së Ekonomisë dhe Ministrisë së Industrisë dhe Energjitikës, dhe Akt dorëzimit të objektit të konçesionit, Hidrocentralit Bogovë tek Shoqëria Konçesionare "Wonder Power" sha., të datës 31.10.2003 nga ana e Ministrisë së Ekonomisë, Ministrisë së Industrisë dhe Energitikës e KESH sha. Operimi optimal tekniko ekonomik i Hidrocentralit Bogovë për prodhimin e energjisë elektrike. Shitja e energjisë elektrike klientëve operatorëve të ndryshëm privat apo shtetëror brenda. Transmetimi i energjisë elektrike në sistemin e tensionit të lartë, funksion i cili përfshin transmetimin ose interkonjeksionin ndërkombëtar. Përdorimin e sistemeve të linjave, strukturave mbështetëse dhe pajisjesh, transformuese e kontrolluese për transmetimin e energjisë elektrike. Veprimtaria si operator i sistemit të transmetimit për të kryer aktivitetin e transmetimit të energjisë elektrike dhe të dispeçerimit (axhustim ose rregullimi i prodhimit) të energjisë elektrike sipas kërkesave të konsumit, në nivel kombëtar. Shpërndarjen, transportin e energjisë elektrike në sistemet shpërndarëse të tensionit, të mesëm dhe të ulët, duke patur parasysh shpërndarjen deri tek konsumatori i fundit. Transferimin shtetit tëobjektit konçesionar "Hidrocentrali Bogovë", në mbarim të marrëveshjes konçesionare, të tërësisë fizike dhe aseteve të rehabilituara të objektit në gjendje pune.
Emërtime të tjera Tregtare: WONDER POWER
Forma ligjore: SH.P.K Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 02.09.2003
Rrethi: Berat
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 72 674 417,00
Numri i pjesëve: 180
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: W O N D E R është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 07.03.2001 dhe që funksionon sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K11624001V, me adresë në Tiranë, Njësia bashkiake nr 2, rruga Leke Dukagjini, pallati perballe Qkr, qendra e biznesit, kati i 2, me administrator Olimbi Gjika, dhe ortak te vetem Vasil Gjika (Sipas te dhenave te QKB deri ne daten 27.05.2022)

Subjekti Juridik WONDER POWER nuk ka regjistruar të dhëna në regjistrin e pronarëve përfitues RPP
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femër
Statusi: Pezulluar
Leje/Licensa: XCV - License per aktivitetin e shperndarjes se energjise elektrike
Çështje Ligjore: I. Më datë 13.01.2014, me anë te vendimit Nr. 20141/6924 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, “Për Sigurimin e Padisë”, u vendos pranimi i kërkesës së palës paditëse për sigurimin e padisë, duke urdhëruar pezullimin e të drejtës së votës së aksionerit “WONDER” sh.a, në shoqërinë “WONDER POWER” sh.a, si dhe të drejtat e tjera që rrjedhin nga zotërimi i akisoneve prej tij, deri në përfundimin të shqyrtimit të kësaj çështje me vendim të formës së prerë, përkundrejt garancisë në vlerën 1 000 000 (një milion) lekë, pagimi i së cilës duhet të bëhet brenda datës 14.01.2014 ora 16.00, nëpërmejt bllokimit nga ana e palës paditëse të kësaj shume pranë çdo banke të nivelit të dytë, në llogari të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.

II. Më datë 05.03.2014, u nënshkrua marrëveshja siguruse Nr. 656 Rep. Nr. 229 Kol, e lidhur midis (Barrëdhënësve) Sadik Llapashtica dhe WONDER sh.a dhe (Barrëmarrës) Banka e Parë e Investimeve-Albania sh.a me objekt vendosjen e barrës siguruese mbi pasuritë e luajtshme që ndodhen në pasuritë e barrëdhënësve në favor të barrëmarrësit, barrë siguruese mbi 100 % të aksioneve të shoqërisë Wonder Power sh.a. Më datë 05.03.2014, u nënshkrua marrëveshja e kolateralit financiar Nr. 652 Rep. Nr.225 Kol ndërmjet palëve të mësipërme. Palët kanë lidhur një kontratë kredie bankare sipas së cilës banka i jep kredimarrësit një shumë prej 210.280.760 (dyqind e dhjetë milion e dyqind e tetëdhjetë mijë e shtatëqind e gjashtëdhjetë) lekë. Marrëveshja e kolateralit shërben si garanci për sigurimin e detyrimeve që rrjedhin nga kjo kontratë kredie bankare.

III. Më datë 26.03.2014, anë të vendimit Nr. 3949 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, u vendos pushimi i gjykimit të çështjes civile Nr. 6924 akti që i përket paditësit: Asambleja e përgjithshme e shoqërise tregtare ""Wonder Power"" sh.a, u vendos heqja e sigurimit të padisë së vendosur me vendimin e datës 13.01.2014; Garancia e vendosur nga pala paditëse në masën 1 000 000 (një milion) lekë pranë bankës BKT, dega Tiranë, i kthehet paditësit nëse pas 15 ditëve nga data që vendimi merr formë të prerë, pala e paditur nuk paraqet padi për shpërblim të dëmit të ardhur për këtë shkak.

IV. Më datë 02.03.2017, u nënshkrua marrëveshjes siguruese Nr. 634 Rep 198 Kol, midis palëve (barrëdhënës) WONDER shpk dhe (barrëmarrës) Banka e pare e investimeve-Albania sh.a ku parashikohet barrë siguruese në favor të Banka e parë e investimeve-Albania sh.a mbi 100% të kuotave të shoqërisë WONDER POWER shpk të pasqyruara prej shoqërisë në zërat e bilancit financiar.

V. Më datë 08.08.2017, me anë të vendimit për fillimin e menjëhershëm të ekzekutimit të detyrueshëm Nr. 4717 Prot., Nr. 106 Dosje, u vendos fillimi i menjëhershëm i ekzekutimit të detyrueshëm të Vendimit për Sigurimin e Padisë me Nr. 919 Akti, të lëshuar më datë 04.08.2017 nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë. Më datë 08.08.2017, me anë të urdhërit (për ekzekutimin e menjëhershëm të vendimit për sigurimin e padisë) Nr. 4718 Prot., Nr. 106 Dosje, lëshuar nga Shoqëria Përmbaruese Private “E.P.S.A” sh.p.k, u urdhërua Qendra Kombëtare e Biznesit të mos lejojë tjetërsimin (shitje, dhurim, shkëmbim apo çdo veprim tjetër disponimi të kuotave të shoqërisë “WONDER POWER” sh.p.k, si dhe ndalimin e barrësimit të këtyre kuotave me çfarëdolloj mjeti ligjor (peng, barrë siguruese, kolateral financiar) deri në marrjen formë të prerë të vendimit të Gjykatës.

VI. Më datë 25.07.2018, me anë të Urdhrit nr. 1137/90180-18 Prot., lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “KODRA BAILIFF SERVICE” sh.p.k, protokolluar nga QKB me nr. 8697 Prot., datë 25.07.2018, u urdhërua QKB: “Vendosja e masës së sekuestros konservative mbi kuotat/aksionet që zotëron debitori “Wonder” sh.p.k në shoqërinë “Wonder Power” sh.p.k, si dhe mbi të drejtat që rrjedhin nga zotërimi i këtyre kuotave/aksioneve duke ndaluar tjetërsimin dhe/ose disponimin e tyre si dhe mos kryerjen e asnjë veprimi tjetër i cili mund të ndryshojë të dhënat e regjistrit tregtar.

VII. Më datë 21.11.2018, me anë të Urdhrit Nr. 6104 Prot., lëshuar nga shoqëria përmbarimore E.P.S.A Shpk, për heqjen e masës së sekuestros mbi kuotat e shoqërisë Wonder Power Shpk me NUIS (NIPT) K39003403C, të kërkuar nëpërmjet shkresës Nr. 4718 Prot. datë 08.08.2017.

VIII.Me date 19.09.2022, Bazuar në nenin 15/1 të ligjit Nr. 6/2022 "Për Disa Ndryshime dhe Shtesa në Ligjin Nr.112/2020, Për Regjistrin e Pronarëve Përfitues", i ndryshuar, QKB për subjektet raportuese, të cilat kryejnë shkeljet e parashikuara në pikën 4 të këtij neni, do të ndryshojë statusin nga “AKTIV” në statusin “PEZULLUAR” deri në pagesën e gjobës dhe regjistrimin e të dhënave përkatëse për pronarët përfitues.
Me date 19.09.2022 eshte ndryshuar statusi i shoqerise nga aktiv ne te pezulluar.
Ndryshime
Data e Nënshkrimit: 11.09.2003 - VKM Nr. 609 per miratimin e marrëveshjes se konçesionit

28.03.2007 - VKM nr. 172 per miratimin e disa shtesave dhe ndryshimeve në marrëveshjen e konçesionit
Kohëzgjatja(vjet): 30
Lloji i Kontratës: Kontratë për punë publike
Fusha e Veprimtarisë: Energji dhe Gaz
Vlera e Investimit(Lekë): 750.000 euro
Shënime: I. Më datë 11.09.2003, me anë të vendimit Nr. 609 të Këshillit të Ministrave, u miratua marrëveshja e konçesionit e formës “ROT” ndërmjet Ministrisë së Ekonomisë, Ministrisë së Industrisë dhe të Energjetikës dhe shoqërisë “Wonder” sh.a për hidrocentralin e Bogovës, në rrethin e Skraparit.

II. Më datë 28.03.2007, me anë të vendimit nr. 172 të Këshillit të Ministrave, u miratuan një marrëveshje shtesë konçesioni për disa shtesa dhe ndryshime në marrëveshjen e konçesionit të formës “ROT”, të lidhur ndërmjet Ministrisë së Ekonomisë e Ministrisë së Industrisë dhe Energjetikës dhe shoqërisë “Ëonder” sh.a., për hidrocentralin e Bogovës, të miratuar me vendim nr. 609, datë 11.9.2003 të Këshillit të Ministrave.

Objekt i kësaj Marrëveshjeje konçesioni është dhënia me konçesion e hidrocentralit Bogovë (Skrapar) së bashku me transformatorin ngritës 6/35 kV deri tek thika e tij nga ana e zbarave 35 kV, në përputhje me formën "ROT". Objektivat kryesore të këtij konçesioni do të jenë:

- rehabilitim i hidrocentralit duke e sjellë atë në kapacitetin e instaluar dhe prodhues, jo më të ulët se ai i projektit të zbatuar, në tërësinë fizike të objektit të dhënë;
- operim optimal tekniko-ekonomik për prodhimin e energjisë elektrike;
- transferim shtetit, në mbarim të afatit të Marrëveshjes koncesionare, të tërësisë fizike dhe aseteve të rehabilituara të objektit, në gjendje pune.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Ekonomisë dhe Ministria e Industrisë dhe Energjetikës
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Berat, Bogovë, Fshati Bogovë

Faqja Web:
www.wonder-sha.com

Akte/Marrëveshje Koncesionare: VKM Nr. 609 per miratimin e marrëveshjes se konçesionit date 11.09.2003
VKM nr. 172 per miratimin e disa shtesave dhe ndryshimeve në marrëveshjen e konçesionit date 28.03.2007
Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 27.05.2022
Akti i themelimit dhe statuti i shoqerise
Vendimi per miratimin e shitjes se kuotave 03.12.2008
Vendimi i asamblese per zmadhimin e kapitalit 22.01.2014
Vendimi i asamblese per zmadhimin e kapitalit 28.02.2014
Marreveshje kolaterali financiar 05.03.2014
Kontrate shitblerje aksionesh 01.02.2014
Vendimi per shnderrimin e formes ligjore te shoqerise 21.05.2014
Vendim per fillimin e ekzekutimit te detyrueshem 08.08.2017
Te dhenat e subjektit WONDER POWER ne Regjistrin e Pronareve Perfitues date 27.05.2022
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 28.03.2024
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2012
Pasqyrat financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Njoftime Prokurime Publike:
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 44 900 771,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 42 292 021,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 34 157 388,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 61 702 777,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 26 734 176,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 26 591 595,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:64 558 979,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:62 498 089,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 49 130 374,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 85 338 137,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 47 625 754,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 47 260 118,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016

Koncesionare të tjera


Punuar Nga : A.Lala/L.Kanani