Skip to content
Ndërtim, operim, transferim i Hidrocentralit Truen, me vendodhje në përroin e Trueinit, rrethi Pukë,

TRUEN
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-05-20 13:41:29

NIPT: L21617015E
Administrator: Julien-Gerard Emile Louis Roche
Objekti i Veprimtarisë: Në përputhje me Kontratën e Konçesionit ("Kontrata e Konçesionit") Nr. 193 Rep., Nr. 100 KoL, të nënshkruar në Tiranë, Shqipëri, më 19.03.2012, midis Ministrisë së Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjitikës ("METE") dhe Ortakëve Themelues, Shpresa AL Sh.p.k, I.R.Z. Sh.p.k. dhe "2A-POËER" Sh.p.k., objekti i shoqërisë është si më poshtë: Planifikimi, projektimi, financimi, ndërtimi, testimi, transferimi, funksionimi dhe mirëmbajtja e një Hidrocentrali të ndërtuar në lumin Truen, në Rrethin e Pukës, në Shqipëri ("Projekti Truen"), si dhe shitjen e energjisë së prodhuar prej tij; Prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, eksportimi dhe shitja e energjisë elektrike të prodhuar nga Projekti Truen; Blerja, shitja dhe rishitja e energiisë, si edhe të garancive të origjinës ose të drejta të tjera të ngjashme. Të kryejë çdo transaksion në lidhje me pasuritë e luajtshme apo të paluajtshme si dhe çdo aktivitet tregtar, financiar, qeradhënieje apo hipotekimi, të cilat mund të konsiderohen si të dobishme apo të nevojshme për arritjen e objektit të shoqërisë; Të blejë në mënyrë të drejtpërdrejtë apo të tërthortë interesa në shoqëri të tjera me objekt të ngjashëm me atë të shoqërisë, në Shqipëri apo jashtë saj; dhe të kryejë çdo aktivitet tjetër që mund të konsiderohet i dobishëm apo i nevojshëm për arritjen e objektit të shoqërisë. Shoqëria do të kryejë çdo lloj aktiviteti që lidhet me objektin e saj dhe e favorizon atë.
-------------
Kategoria: Sektori i Energjisë
-------------
Emërtime të tjera Tregtare: TRUEN
Forma ligjore: SH.P.K Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 13/04/2012
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 44 000 000,00
Numri i pjesëve: 1
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: YLLIAD shpk, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 16.04.2009 sipas ligjit shqiptar, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K91617013R, me adresë në Tiranë, Bulevardi Dëshmorët e Kombit, Twin Tower nr. 1, Kati 7, 1001, me administrator dhe ortak te vetem Julien Gerard Emile Roche (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 05.03.2022).

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues date 30.06.2021, terhequr nga QKB ne daten 05.03.2022, Pronar perfitues i shoqerise eshte:

Julien-Gerard Emile Louis Roche, shtetas shqiptar, i datelindjes 1954, pronar perfitues per i cili zoteron 100% te kapitalit te IGE Group SA (CHE-115-.560.99)-shoqeria meme e CN'AIR. Data e percaktimit si pronar perfitues: 17.04.2012.
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
Çështje Ligjore: I. Më datë 04.01.2013, është lidhur një marrëveshje siguruese Nr 2 Rep, Nr 2 kol/2, ndërmjet Bankës Kombëtare tregtare Sha dhe ortakëve të shoqërisë Truen shpk: shoqërisë Ylliad shpk dhe shoqërisë “CN’Air” sas, për të siguruar kontratën e kredisë, datë 04.01.2013, që shoqëria TRUEN ka marrë pranë BKT në shumën 350.000.000 lekë, me qëllim financimin e projektit të koncesionit. Barrëdhënësit, Ylliad shpk dhe “CN’Air”sas, kanë rënë dakord të barrësojnë kuotat që zotërojnë në shoqërinë me përgjegjësi të kufizuar “Truen” në favor të BKT-së, në masën prej 49% dhe 51% që ato zotërojnë, duke plotësuar totalin e 100% të kuotave të shoqërisë kredimarrëse Truen.

II. Më datë 01.04.2014, me anë të kontratës për kalimin e kredive, ortaku i shoqërisë CN’AIR ka blerë nga Ëenerg sh.a një borxh që shoqëria Truen kishte ndaj Ëenerg sh.a, në shumën prej 21.420.000 lekë. CN’AIR ka hequr dorë nga e drejta e saj e kërkimit të kredive të transferuara, vetëm në masën që vlera e këtyre përkon me vlerën totale të kuotave të reja të emetuara që CN’AIR do të përfitojë nëpërmjet zmadhimit të kapitalit dhe vetëm me qëllim konvertimin e vlerës së këtyre kredive përkundrejt vlerës së kuotave të reja të emetuara.
Ndryshime
Data e Nënshkrimit: 19.03.2012
Kohëzgjatja(vjet): 35
Lloji i Kontratës: Kontratë për Punë Publike
Fusha e Veprimtarisë: Energji ose gaz
Vlera e Investimit(Lekë): 192.560.000 lekë
Vlera e Riinvestimit: Duke filluar nga viti i 25-të nga hyrja në fuqi e kësaj marrëveshje, konçesionari do të riinvestojë 60% të vlerës së investimit për makineri dhe pajisje, sipas një grafiku që do të hartohet nga palët për këtë qëllim.
Kosto Konçesionare: Konçesionari duhet të paguajë për llogari të Autoritetit Kontraktues një tarifë konçesionare të barabartë me 2% të energjisë elektrike të prodhuar në një vit.
Shënime: Shoqëria TRUEN është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar e themeluar për zbatimin e kontratës konçesionare datë 19.03.2012, të nënshkruar midis bashkimit të përkohshëm të shoqërive "Shpresa Al", "I. R. Z.", "2A POWER" dhe Autoritetit Kontraktues Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjitikës, me objekt: Ndërtimi, operimi, transferimi i Hidrocentralit Truen, me vendodhje në përroin e Trueinit, rrethi Pukë.
Hidrocentrali do të ndërtohet me këto karakteristika të përgjithshme: me fuqi tw instaluar 1 657 kw dhe prodhim tw energjisw elektrike 9 225 000 kw/h.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit", Twin Tower Nr. 1, Kati i 7, 1001 Tiranë

Adresa:
Shkodër, Blerim, Hotel Alpin, Fshati Dardhë, Pukë

Akte/Marrëveshje Koncesionare: Kontrata Koncesionare (19.03.2012)
Marreveshje siguruese (04.01.2013)
Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 05.03.2022
Vendim per zmadhimin e kapitalit (2014)
Akti I themelimit (2012)
Kontrate shitje aksionesh (03.10.2012)
EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TË PRONARIT PËRFITUES date 05.03.2022
Shtojcat e kontrates koncesionare
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 16.08.2023
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 20.05.2024
Vendimi i Asamblese se Pergjithshme date 01.12.2023
Raport i Ekspertit Kontabel
Akti i transferimit te kuotave date 06.12.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare (2017)
Pasqyrat financiare (2015)
Pasqyrat financiare (2013)
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenime shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2021
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2022
Njoftime Prokurime Publike:
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2018
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: -121 056 439,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: -13 435 253,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: -25 857 118,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -18 371 194,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 16 602 500,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -36 720 558,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -16 686 253,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -41 452 670,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -38 631 938,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -2 718 514,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -723 380,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:44 790 026,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:38 884 954,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:26 146 754,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:33 275 342,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:69 198 800,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:25 438 993,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:42 247 800,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:22 123 494,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 38 936 367,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Koncesionare të tjera


Punuar Nga : A.Lala/L.Kanani