Skip to content
1. Kryerja e shërbimit të rimorkimit të anijeve, Shërbimi i Transportit, Transportimi i Ekuipazheve të anijeve, Operacionet e ngarkim-shkarkimit. 2. Dhënia me konçesion e disa shërbimeve detare duke përfshirë: Portin e Durrësit, Portin e Vlorës, Portin e Shëngjinit, Portin e Sarandës, Romano Port, Portin e Petroliferes dhe të gjitha portet e hapura në Republikën e Shqipërisë.

ANIJET E SHERBIMIT DETAR
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-03-27 11:37:14

NIPT: J61825517G
Administrator: Bujar Hoti
Objekti i Veprimtarisë: Marrja e praktikave të anijeve në mbërritje (rade), transportimi i grupit të praktikës (autoritete portuale). Transportimi i ekuipazhit të anijeve, udhëtarëve nga rada në port dhe anasjelltas. Kryerjen e shërbimeve brenda akuariumit të portit. Kryerja e shërbimit rimorkiator të anijeve si gjate akostimit - ç'akostimit në porte edhe në raste avarije (defekti në det), e të tjera në përputhje me konventat detare ndërkombëtare. Kryerja e shërbimit ngarkim - shkarkim të mallrave me peshë të rëndë deri 100 ton me ndihmën e vinxhit lundrues. Furnizimin me ujë të ëmbël të anijeve shqiptare e të huaja sipas kërkesave të tyre. Gërmimin (thellimin), mirëmbajtja e kanaleve hyrëse akuariumeve, kalatave të porteve detare. Kryen shërbime polumbare për kontrollin e objekteve të nevojshme. Shoqëria mund të marrë pjesë në ndërmarrje apo shoqëri të tjera që kanë objekt të njëjtë ose të përafërt me të sajin dhe mund të kryejë direkt apo indirekt të gjitha operacionet tregtare, financiare me karakter të luajtshëm e të paluajtshëm, të pranojë dhe të lëshojë garanci për vete apo për të tretë, të marrë kredi dhe të kryejë çdo operacion bankar, konform legjislacionit në fuqi. Shoqëria mund të hapë dhe të mbajë llogari rrjedhëse në lekë apo në valuta të tjera, pranë bankave shqiptare apo të huaja, duke mundur gjithashtu të disponojë lirisht mjetet monetare të akumuluara në to, konform legjislacionit në fuqi. Shoqëria mund të punësojë me kohë të plotë ose të pjesshme profesionistë të mirënjohur nga fusha të ndryshme, konform legjislacionit në fuqi. Kryerja e shërbimit të emergjencës detare të operacioneve të kërkim-shpëtimit në det, të luftës kundra zjarrit dhe ndotjes ambientale, në të gjitha mjediset detare sipas ligjeve dhe konventave kombetare dhe ndërkombëtare.
Emërtime të tjera Tregtare: ANIJET E SHERBIMIT DETAR
Forma ligjore: SH.A Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 16/12/1998
Rrethi: Durrës
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 106 485 000,00
Numri i pjesëve: 106 485
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: Shoqeri konçesionare Sherbimi Detar, nje shoqeri me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 18.06.2020 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT M01824503F, me adrese ne Durres, L.1, Rr At Erazmi, P. Fly, Nd. 54, H.3, K.11, Ap. 28, me likuidator Bujar Hoti. ANIJET E SHERBIMIT DETAR sh.a zoteron 100% te kapitalit te kesaj shoqerie. Shoqeria eshte c’regjistruar (Sipas te dhenave te QKB deri me date 04.03.2023)
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Sokol Hoti, Ilirjan Feri, Ardinela Dauti
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Durrës, Furgon Mercedes Benz me targë AA 042 XB
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Më datë 07.11.2018, me anë të urdhërit Nr. 4715 Nr. 8139 Prot., lëshuar nga shoqëria përbarimore “Strati Bailiff”s Service”, u urdhërua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi aktivet e regjstruara në emër të palës debitore “Anijet e Shërbimit Detar” sh.a, për ekzekutimin e “Urdhërit të Ekzekutimit” datë 31.01.2018 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë. Këto aktive do të qëndrojnë të bllokuara deri në një urdhër të dytë.

II. Me date 20.12.2021, me vendim te asamblese se aksionareve, u miratua nje kontrate shtese per disa ndryshime ne kontraten “Kontrate per dhenien me nen kontraktim pjeserisht te sherbimit te rimorkimit detar”, date 30.06.2020 midis paleve: Anijet e sherbimit detar “ SHA dhe “Sherbimi i rimorkimit detar” shpk, per ushtrimit e aktivitetit dhe ne portin e Vlores dhe Shengjit.
Ndryshime
Data e Marrjes Pjesë: Në 24.02.2011 është mbajtur procedura konkuruese e lidhur me kontratën e parë konçesionare. Në 20.04.2017 është mbajtur procedura konkuruese e lidhur me kontratën e dytë konçesionare
Data e Pranimit: Në 05.04.2011 është shpallur fituesi për procedurën konkuruese të lidhur me kontratën e parë konçesionare. Në 04.05.2017 është shpallur fituesi për procedurën konkuruese të lidhur me kontratën e dytë konçesionare
Data e Nënshkrimit: 19.03.2012 - Kontratë e parë Konçesionare; 05.06.2017 - Kontratë e dytë Konçesionare
Kohëzgjatja(vjet): 5
Lloji i Kontratës: Kontratë shërbimesh
Fusha e Veprimtarisë: Transport
Vlera e Investimit(Lekë): 238374000
Kosto Konçesionare: Konçesionari do t'i paguajë Autoritetit Kontraktues një tarifë konçesionare të barabartë me 2% të xhiros vjetore para tatim fitimit që Konçesionari do të grumbullojë nga tarifat e shërbimit bazuar në deklarimet financiare të kontrolluara të shoqërisë konçesionare
Kosto e Shërbimit: Tarifat për shërbimin e rimorkimit janë:

Deri në 1000 GT - 150 Euro
1001 deri në 2000 GT - 200 Euro
2001 deri në 3000 GT - 350 Euro
3001 deri në 5000 GT - 500 Euro
5001 deri në 7000 GT - 600 Euro
7001 deri në 10000 GT - 760 Euro
10001 deri në 15000 GT - 950 Euro
15001 deri në 20000 GT - 1100 Euro
20001 deri në 25000 GT - 1300 Euro
Mbi 25000 GT për çdo 5000 GT 200 Euro shtesë mbi vlerën 1300 Euro

Ofertat që do të përmbajnë tarifa më të larta se këto nuk të pranohen.

I. Rimorkimi është i detyrueshëm për të gjitha anijet që transportojnë lëndë të rrezikshme e lubrifikantë, gjithashtu dhe për anijet e tjera të mallrave dhe udhëtarëve me kapacitet mbi 1000 GT.

II. Për rimorkimin e anijeve Ro-ro dhe të udhëtarëve aplikohet zbritje 20% të tarifës bazë.

III. Për rimorkimin e anijeve të ngarkuara me mallra të rrezikshme dhe karburante aplikohet shtesë 20% të tarifës bazë.

IV. Për rimorkimin e anijes pa ndihmën e makinerisë së saj aplikohet shtesë 50% të tarifës bazë.

V. Kur anija lëviz nga një kalatë në tjetrën paguhet 100% e tarifës.

VI. Tarifa për vënien e rimorkiatorit në gatishmëri (asistencë) miratohet në masën 40% të tarifës bazë.

VII. Tarifat e përcaktuara në këtë urdhër janë për kohen kur shërbimet kryhen nga ora 07:00 deri ne 17:00. Kur shërbimet kryhen nga ora 17:00 deri në orën 07:00, ditëve të diela dhe festave zyrtare, aplikohet një shtesë prej 50% mbi tarifën bazë.

VIII. Anijet që transportojnë lëndë të rrezikshme e karburante me gjatësi mbi 130 ml dhe anijet e mallrave me gjatësi mbi 140 ml e kanë të detyrueshëm shërbimin e dy Rimorkiatorëve gjatë hyrjeve dhe daljeve në porte pavarësisht nëse disponojnë paisje ndihmëse (bow thruster).

IX. Shërbimi i rimorkimit llogaritet sipas kohës së punës së kryer në bazë të tarifave të miratuara “Për një orë punë ose pjesë të orës”. Koha e punës llogaritet nga çasti i lëvizjes së rimorkiatorit nga baza e nisjes dhe mbaron në momentin e kthimit të tij në bazë.
Shënime: Kontrata konçesionare 1

I. Shoqëria ANIJET E SHERBIMIT DETAR nënshkroi Kontratën e Parë Konçesionare me Autoritetin Kontraktues Ministria e Punëve Publike dhe Transportit me datë 19.03.2012, me objekt: Kryerja e shërbimit të rimorkimit të anijeve, Shërbimi i Transportit, Transportimi i Ekuipazheve të anijeve, Operacionet e ngarkim-shkarkimit, me një afat 5 vjeçar.

Më datë 17.01.2011, është shpallur ftesa për ofertë për proçedurën konçesionare, siç provohet në urdhërin e Ministrit të Punëve Publike dhe Transportit nr. 08 datë 13.01.2011.

Më datë 24.02.2011, konçesionari ka paraqitur propozimin e tij në lidhje me këtë procedurë konkuruese.

Më datë 05.04.2011, nëpërmjet shkresës me nr. 186/2 Prot., datë 05.04.2011 “Njoftim Fituesi”, Autoriteti Kontraktues ka shpallur fituesin.

II. Autoriteti Kontraktor nëpërmjet kësaj Kontrate dhe në përputhje me parashikimet e saj dhe Ligjet, i jep Konçesionarit të drejtën për të ofruar Shërbimet Detare të mëposhtme :

a) Shërbimin e rimorkimit të anijeve gjatë operacionit të futjes e daljes nëpër porte, dhe akostimit në kalatat e porteve;
b) Shërbimin e transportit të grupeve të praktikës së autoriteteve portuale gjatë marrjes së praktikave të lira në rada;
c) Transportimin e ekuipazheve të anijeve nga rada në port dhe anasjelltas;
d) Operacionet e ngarkim-shkarkimit të peshave të rënda në det.

Kontrata konçesionare 2

I. Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës me datë 04.01.2017, shpall proçedurën e hapur për dhënien me konçesion me objekt: Financimi, rehabilitimi, operimi, mirëmbajtja dhe transferimit të së drejtës së operimit dhe pronësisë (forma ROT) e shërbimit të anijeve detare, me shtrirje gjeografike: Porti i Durrësit, Porti i Vlorës, Porti i Shëngjinit, Porti i Sarandës, Romano Port, Porti i Petroliferes dhe të gjitha portet e hapura në Republikën e Shqipërisë.

II. Ankesat

Në datën 02.02.2017, operatori ekonomik ankimues “Romano Port” sh.a ka paraqitur ankesë pranë Komisionit të Prokurimit Publik, i cili mori vendimin për të mos pranuar ankesën.

Shoqëria aksionare konçesionare ROMANO PORT SHA ka ngritur pretendimet dhe kërkesat:

a. Për ndryshimin ose heqjen e disa pjesëve të kërkesave të dokumenteve të procedurës konkurruese pasi cënojnë të drejtat e fituara dhe të ratifikuara me ligj. Pasi të gjitha shërbimet që kërkohen të ofrohen në këtë procedurë konkuruese për Porto Romanon ofrohen tashmë në bazë të kontratës konçesionare të sipërcituar nga operatori ekonomik ( konçesionari) ROMANO PORT SHA . Autoriteti e konsideron zonën e Porto Romanos të lirë duke mos njohur kështu Kontratën Konçesionare të Romano Port.

b. Gjithashtu ROMANO PORT SHA pretendon se ne dokumentat standarde të procedurës ka vërejtur se konstatohet lehtësisht preferencë për shoqëri të caktuar.

c. Diskriminohen shoqëritë e huaja. Në garë mund të marrin pjesë vetëm operatorë që disponojnë certifikatat e regjistrimit të mjeteve në Regjistrin Shqiptar të Mjeteve Lundruese, ndërkohë që për një shoqëri të huaj ky kriter e ndalon pjesëmarrjen në garë.

d. Në dokumentet standarde të konçesionit në shtojcën 10 për Kriteret e Veçanta të Kualifikimit, pika Kapaciteti Teknik, Autoriteti Kontraktues ka kërkuar që Njëri nga rimorkiatorët të jetë i tipit Azimuth Propeller System, ku specifikimet teknike nuk do duhet të kenë asnjë kërkesë apo referencë te ndonjë markë apo emër i veçantë, patentë, vizatim ose tip, origjinë specifike, prodhues ose sipërmarrës shërbimi.

e. Vlerësimi sipas formularit të përvojës në ujërat Shqiptare me 10 Pikë, është kriter diskriminues pasi operatorë privat apo ata PPP në treg, janë kryesisht pa eksperiencë në detari.

f. Konçesionari ROMANO PORT SHA pretendon të drejtën e rimorkimit të tankërave ( mjete portuale)

III. Anullimi

Në buletinin Nr. 12 të datës 27.03.2017 u publikua anullimi i procedurës konkuruese. Kjo proçedurë anullohet pasi u kur u hoq nga pezullimi në sistem nuk u ndryshua data e pranimit të dokumentave dhe sistemi e kaloi në statusin “e përfunduar në proces vlerësimi’’. Për këtë arsye të interesuarit potencialisht nuk patën mundësi të paraqesin oferta.

IV. Procedura konkuruese

Në datë 21.03.2017, është rishpallur ftesa për ofertë për procedurën konçesionare, siç provohet në urdhërin e Ministrit të Transportit dhe Infrastrukturës

Në datë 20.04.2017, është mbajtur procedura konkuruese “Për dhënien me koncesion të disa shërbimeve detare”, ku kanë marrë pjesë këta operatorë ekonomikë:

a) Gesmar-Gestione Marittime s.p.a, Ocean s.r.l, La Petrolifera Italo Rumena societa per azioni, përfaqësuar nga shoqëria Gesmar
b) Shoqëria aksionare Anijet e Shërbimit Detar

Më datë 17.05.2017, nëpërmjet shkresës me nr. 287511 Prot, datë 17.05.2017 "Njoftim Fituesi", Autoriteti Kontraktues njoftoi Konçesionarin për pranimin e ofertës së paraqitur nga ky i fundit. Në këtë mënyrë është s'kualifikuar shoqëria Gesmar-Gestione Marittime s.p.a, Ocean s.r.l, La Petrolifera Italo Rumena, për arsyet se nuk ka parashikuar Fee-koncesionare në ofertën e paraqitur dhe se mjetet që ofertuesi ka paraqitur nuk janë të regjistruara në Regjistrin e Mjeteve Lundruese në Republikën e Shqipërisë, si përcaktohet në Dokumentat Standarte.

Më datë 05.06.2017, u nënshkrua Kontrata e Dytë Konçesionare midis shoqërisë ANIJET E SHERBIMIT DETAR dhe Ministrisë së Transportit dhe Infrastrukturës me një afat nga data 05.06.2017 deri me datë 04.06.2022.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Punëve Publike dhe Transportit (për kontratën e parë konçesionare); Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës (për kontratën e dytë konçesionare)
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Durrës, Rruga "At Erazmi", ndërtesa. 54, H. 3, Ap. 28, 2025, Durrës

Adresa:
Vlorë, Porti Detar
Lezhë, Shëngjin, Porti Detar

Faqja Web:
http://www.ashd.al/index.php/en/

Akte/Marrëveshje Koncesionare: Kontrate Koncesionare 19.03.2012
Tarifat e koncesionit
ROMANO PORT SHA Ankesa 02.02.2017
Kontratë Konçesionare datë 05.06.2017
Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 04.03.2023
Kontrate per shitjen e paketes shteterore te aksioneve 19.12.2007
Akti i themelimit dhe statuti
Kontrate shit-blerje aksionesh 16.04.2008
Kontrate shit-blerje aksionesh 14.10.2008
Kontrate shit-blerje aksionesh 28.11.2008
Kontrate shit-blerje aksionesh 08.01.2009
Kontrate shit-blerje aksionesh 23.01.2009
Kontrate shit-blerje aksionesh 20.02.2009
Kontrate shit-blerje aksionesh 13.03.2009
Kontrate shit-blerje aksionesh 12.05.2009
Kontrate shit-blerje aksionesh 01.06.2009
Kontrate shit-blerje aksionesh 31.08.2009
Kontrate shitje aksionesh 24.10.2009
Kontrate shitje aksionesh 18.03.2011
Kontrate shitje aksionesh 02.07.2012
Kontrate shitje aksionesh 27.04.2013
Kontrate shitje aksionesh 16.06.2015
Kontrate dhurimi kuotash 08.10.2019
Vendimi i asamblese se aksionareve per miratimin e nje kontrate shtese ndermjet "Anijet e Sherbimit Detar" sha dhe "Sherbimi i Rimorkimit Detar" shpk, date 20.12.2021
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 27.03.2024
Dokumenta Financiare: Bilanci 2007
Bilanci 2012
Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2011
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2009
Pasqyrat financiare 2008
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve 2016
Bilanci 2010
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Shenimet shpjeguese te PF 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Shenimet shpjeguese te PF 2021
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2022
Njoftime Prokurime Publike: Vendim i KPP 117. 08.03.2017 per koncesionin e shërbimeve të anijeve (Njoftimi)
Formulari njoftimit të fituesit(Prill 2012)
Njoftimi i Kontrates
Njoftimi i kritereve te përgjithshme dhe të vecanta të kualifikimit
Formulari i Publikimit të kontratës së nënshkruar 09.04.2012
Formulari njoftimit të fituesit
Dokumentet standarte te Koncensionit per Sherbimet e Anijeve Detare (Formulari)
Formulari i anullimit te koncesionit 12.03.2017
Ftesa per oferte 24.01.2011
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 3 307 200,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 30 803 766,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 90 155 772,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 175 181 121,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 217 780 195,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 161 400 072,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 211 065 944,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 244 236 846,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 216 146 609,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 129 497 120,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 47 294 648,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 18 661 599,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 14 743 557,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: 40 096 015,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2008: 17 719 631,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2007: 4 449 540,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2006: 7 883 262,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:405 026 072,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:382 168 392,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:363 023 734,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:399 065 723,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:402 838 629,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:316 790 344,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:356 271 387,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:380 192 497,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 354 286 397,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 335 753 681,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 336 837 780,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 259 387 151,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 231 484 649,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2009: 214 626 972,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2008: 108 863 162,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2007: 100 328 846,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2006: 82 488 072,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Koncesionare të tjera


BISTRICA 3 ENERGY
Tiranë
AE KARDHIQ
Gjirokastër
KENDREVIC ENERGY
Tiranë
HIDRO BUSHTRICA
Tiranë
Punuar Nga : A.Lala/L.Kanani