Skip to content
Ndertim, operim dhe transferim i Hidrocentralit Egnatia

"REMI"
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-03-05 14:29:08

NIPT: K57604601T
Administrator: Nuri Balla, Besnik Leka, Elona Dervishi
Objekti i Veprimtarisë: Projektim, ndërtim, shfrytëzim, instalim të prodhimit të energjise dhe veprave hidro-energjitike. Transferimi i HEC/it “EGNATIA”, tek Autoriteti Kontraktues (sipas nenit 2 të kontratës).
Emërtime të tjera Tregtare: "REMI"
Forma ligjore: SH.P.K Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 26.01.2005
Rrethi: Librazhd
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi, Itali
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: “ENERGY ITALIA 7”, një shoqëri e regjistruar me kod fiskal 01774520769, në Potenza, Itali, me adresë: Genzano Di Lucania, Via Umberto 1 nr. 98/A, përfaqësuar nga administratorët Armando Biasiolo dhe Massimo Mari (Sipas kontratës së shitjes së kuotave nr. 3846 Rep., nr. 1329 Kol., datë 28.08.2012, të dorëzuar në QKB)
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 3
Femër/Mashkull: 2 M/1 F
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: M.1 - License per aktivitetin e ndertimit, instalimit te centralit elektrik dhe prodhimin e energjise elektrike.
Leje perdorimi rezerves ujore -
Çështje Ligjore: I. Më datë 18.05.2017, me anë të urdhërit Nr. 1068/8 0261-17 Prot, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore "Kodra Bailiff Service", u urdhërua vendosja e masës së sekuestros konservative në aksionet, kuotat e debitorit Remi shpk, Ismail Leka si dhe mbi të drejtat që rrjedhin nga zotërimi i këtyre kuotave duke ndaluar tjetërsimin dhe/ose disponimin e tyre si dhe mos kryerjen e asnjë veprimi tjetër i cili mund të ndryshojë të dhënat e regjistrit tregtar. Dokumentacioni do të qëndrojë i bllokuar deri në një urdhër të dytë. Objekti i kësaj sekuestro ishte likujdimi i gjobës ndaj ISHP inspektoriatit Shtetëror të Punës dhe Shërbimeve Shoqërore, Dega Rajonale Elbasan.

II. Më datë 27.07.2017, u nënshkrua kontrata e kaparit Nr. 1706 Rep., Nr. 460 Kol., me cilësinë e marrëveshjes kufizuese, duke vendosur një peng mbi 20% të kapitalit të mbajtur nga pala përfituese e kaparit (ortakët Shkëlzen Leka dhe Besnik Leka) si garanci për kthimin e kaparit 100.000 (njëqind mijë) euro (apo dyfishin e vlerës) sipas rastit të mosrealizimit të kontratës paraprake të transferimit të kuotave të nënshkruar mes palëve.

Sipas kësaj kontrate, palët kontraktore janë ortakët Shkëlzen Leka, Besnik Leka dhe Ismail Leka (përfitues të kaparit) dhe shoqëria IDROENERGIA ALBANIA shpk, që do të quhet kapardhënës në favor të palës së tretë SCOTTA SPA.

Objekti i kontratës është të sanksionojë dhe të përmbushë marrëveshjen e kaparit ndërmjet kapardhënësit, shoqërisë Idroenergia Albania shpk, që jep shumën 100.000 (njëqind mijë) euro si mjet sigurimi ndërmjet përfituesit të kaparit (ortakët) që në bazë të kontratës paraprake të shitjes së datës 17.07.2017 ka premtuar të shesë 44% të pjesëmarrjes në kapitalin e shoqërisë “REMI” shpk: Shkëlzen Leka në masën 7%, Besnik Leka në masën 7% dhe Ismail Leka në masën 30% në favor të SCOTTA SPA, pala përfituese.

III. Më datë 17.10.2017, me anë të urdhërit Nr. 1068/17 0261 - 17 Prot., lëshuar nga shoqëria përmbarimore Kodra Bailiff Service Shpk, u hoq masa e sekuestros konservative mbi kuotat/aksionet e debitorit Remi Shpk, pas shlyerjes së detyrimit nga ana e shoqërisë.

IV. Më datë 20.07.2018, u nënshkrua kontrata e pengut Nr. 1270 rep dhe 475 kol, ndërmejt shoqërisë Remi shpk dhe ortakëve të saj të cilët vendosin një peng mbi kuotat e shoqërisë në raportet; Ismail Leka ne masën 3%, Shkëlzen Leka në masën 7 % dhe Besnik Leka në masën 7%, Gëzim Leka në masën 7%, në favor të furnitorit SCOTTA SPA në respektim të kontratës së furnizimit të nënshkruar midis palëve më datë 11.07.2018. Ndërmjet shoqërisë SCOTTA SPA dhe shoqërisë REMI shpk, është rënë dakort dhe nënshkruar më datë 11.07.2018 kontrata e furnizimit me vlerë 2.700.000 (dy milion e shtatëqind mijë) euro.

V. Më datë 20.07.2018, me anë të deklaratës Noteriale Nr. 1269 Rep., Nr. 474 Kol., dt., u miratua fshirja e pengut të vendosur mbi 20% të kuotave të shoqërisë me anë të kontratës së kaparit Nr. 1706 Rep Nr. 460 Kol, datë 27.07.2017.
Ndryshime
Data e Nënshkrimit: 01.08.2007
Kohëzgjatja(vjet): 35
Lloji i Kontratës: Kontratë për punë publike
Fusha e Veprimtarisë: Energji dhe gaz
Vlera e Investimit(Lekë): 321956600
Vlera e Riinvestimit: Vlera e riinvestimit është 50% e vlerës së investimit për makineri dhe pajisje. Kjo vlerë do të investohet ne vitin e 15-të dhe do të aktualizohet sipas indeksit të inflacionit.
Kosto Konçesionare: Konçesionari do t'I paguajë Autoritetit Kontraktues 2% të prodhimit vjetor të energjisë elektrike.
Shënime: Më datë 01.08.2007, është nënshkruar kontrata koncesionare ndërmjet shoqërisë koncesionare Remi shpk dhe Ministrisë së Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjitikës me objekt projektimin, ndërtimin, shfrytëzimin dhe transferimin e hidrocentralit Egnatia tek Autoriteti Kontraktues në përfundim të kontratës.

Hidrocentrali Egnatia ndodhet në komunën Hotolisht, rrethi i Librazhdit. Hidrocentrali ka parametrat: me fuqi të instaluar 5000 kW dhe prodhim të energjisë elektrike rreth 22.000.000 kWh.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjitikës
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Elbasan, Librazhd, Hotolisht

Akte/Marrëveshje Koncesionare: Kontrate koncesioni (01.08.2007)
Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 05.03.2022
Akti I themelimit te shoqerise koncesionare
Kontrata e kaparit 27.07.2017
Deklarate noteriale per heqjen e pengut 20.07.2018
Urdher per venien e sekuestros 15.05.2017
Urdher per heqjen e sekuestros 17.10.2017
Kontrate pengu 20.07.2018
Kontrate shitje kuotash 06.05.2005
Kontrate shitblerje kuotash 27.02.2005
Kontrate shitje kuotash 21.05.2007
Kontrate shitje pasurie te paluajtshme 13.09.2005
Kontrate shitje kuotash 15.10.2019
Kontrate shitje kapitali 29.12.2020
EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TË PRONARIT PËRFITUES date 05.03.2022
Dokumenta Financiare: Kontrate shitje kuotash (07.08.2008)
Kontrate shitje kuotash (30.04.2010)
Kontrate shitje kuotash (14.04.2011)
Kontrate shitje kuotash (16.04.2011)
Kontrate shitje kuotash (26.06.2012)
Kontrate shitje kuotash (28.08.2012)
Kontrate shitje kuotash (06.09.2013)
Kontrate shitje kuotash (19.03.2016)
Bilanci 2007
Bilanci 2008
Bilanci 2009
Bilanci 2010
Bilanci 2012
Bilanci 2013
Bilanci 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenime shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Njoftime Prokurime Publike: Aneks i kontrates koncesionare dhe Formulari i Sigurimit te Kontrates
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2014
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 45 704 339,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 14 237 623,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 2 540 908,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -1 874 661,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -2 014 242,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -505 976,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -195 579,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -2 206 256,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -270 009,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: -170 008,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2008: -1 072 773,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2007: -2 576 086,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:57 988 247,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:71 909 135,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:399 673 598,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 21 483 756,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 33 866 369,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 42 086 061,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 31 140 947,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 12 205 906,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2018
2019
2020

Koncesionare të tjera


HEC QUKU
Tiranë
S2 ALBANIA
Tiranë
ALB-ENERGY
Tiranë
DRAGOBIA ENERGY
Tiranë
Punuar Nga : A.Lala