Skip to content
Ndërtimi operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentralit Sllabinjë

POWER-ELEKTRIK-SLABINJE
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-04-15 07:33:40

NIPT: K81813003S
Administrator: Sami Gjoka
Objekti i Veprimtarisë: Projektim, zbatim, ndërtim, shfrytëzim, transferim, tek Autoriteti Kontraktues i Hec-in Sllabinjë. Prodhim energjie. Tregtim energjie. Furnizim me energji konsumatorët e kualifikuar.
Emërtime të tjera Tregtare: POWER-ELEKTRIK-SLABINJE
Forma ligjore: SH.P.K Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 11/06/2008
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 14 700 000,00
Numri i pjesëve: 14 700
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: ANTA-EN 2015, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 04.03.2015 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi biznesi NIPT L51511001E, me adresë në Tiranë, Kashar, Rruga Teodor Keko, Kompleksi ALES Nr.2, Shk.3, Ap.4, Kati 6 ,Unaza e Re, me administrator Enkelev Kurti dhe ortak te vetem Naimir Kurti (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 15.04.2022)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 22.06.2021, terhequr nga QKB ne daten 15.04.2022, Pronar perfitues i shoqerise eshte:

Naimir Kurti, shtetas shqiptar, i datelindjes 1976, pronar perfitues per 100% te pronesise pasi zoteron 100% te kapitalit te ANTA-EN 2015. Data e percaktimit si pronar perfitues: 23.10.2015.
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: M.1 - License per aktivitetin e ndertimit, instalimit te centralit elektrik dhe prodhimin e energjise elektrike.
Çështje Ligjore: I. Më datë 14.08.2014, me anë të shkresës nr.60626 Prot, të Drejtorisë Rajonale Tatimore Tiranë, u vendos të mos lejohen të kryhen tjetërsime mbi titujt e pronësisë, përfshirë dhe shitblerje aksionesh deri në shlyerjen e detyrimeve tatimore, për tatimpaguesin “POWER-ELEKTRIK-SLABINJE”.

II. Më datë 14.10.2015, u depozitua marrëveshja për pagesën me këste të detyrimeve tatimore, lëshuar nga Drejtoria Rajonale Tatimore për Tatimpaguesit e Mëdhenj, Nr.11512/1 Prot.

III. Më datë 29.03.2016, u nënshkrua kontrata e pengut Nr. 791 Rep., Nr.1371 Kol., e lidhur midis “Raiffeisen Bank ” sh.a, në cilësinë e pengmarrësit dhe “POWER-ELEKTRIK-SLABINJE” sh.p.k, në cilësinë e pengdhënësit dhe me objekt krijimin e një pengu, në mënyrë të pakthyeshme bien dakort për dhënien dhe krijimin e një pengu mbi kuotat e pjesëmarrjes në shoqëri dhe të drejtat e lidhura mbi to në favor të kredidhënësit Raiffeisen Bank dhe çdo aksion/kuote e re e shoqërisë ose të drejtat që lidhen me to që mund të zotërohen në të ardhmen nga pengdhënësit.

Sipas kushteve të kontratës së kredisë bankare me nr. 1588 rep., nr. 646 kol, datë 13.04.2010, e ndryshuar për herë të fundit me kontratën nr. 1368 rep., nr. 788 kol., datë 29.03.2016, lidhur midis shoqërive POWER-ELEKTRIK-SLABINJE shpk, LNK shpk, ANTA-EN 2015 shpk dhe Bankës Raiffeisen, banka do t’i japë kësaj shoqërie kredi, siç përcaktohet në kontratën e kredisë.

Pengdhënësi ka rënë dakort, t’i vërë në dispozicion kredidhënësit peng mbi aksionet/kuotat e pjesëmarrjes në shoqërinë ANTA-EN 2015 SHPK, në mënyrë që të sigurojë përmbushjen e detyrimeve sipas kontratës së kredisë.

IV. Më datë 28.12.2017, u nënshkrua marrëveshja siguruese mbi kuotat e pjesëmarrjes në shoqëri Nr. 6448 Rep., Nr. 3755 Kol., ndërmjet kredidhënësit Raiffeisen Bank sh.a, kredimarrësit “POWER-ELEKTRIK-SLABINJE” Shpk dhe barrëdhënësit “ANTA-EN 2015” Shpk dhe Z. Naimir Kurti. Me anë të kësaj marrëveshje siguruese barrëdhënësit i japin barrëmarrësit barrë siguruese mbi kuotat e pjesëmarrjes në:

a) 100% të kuotave të kapitalit që Z. Naimir Kurti zotëron te shoqëria “ANTA-EN 2015” Shpk, me vlerë kapitali 55.534.300 (pesëdhjetë e pesë milion e pesëqind e tridhjetë e katër mijë e treqind) lekë.

b) 100% të kuotave të kapitalit që shoqëria “ANTA-EN 2015” Shpk zotëron tek shoqëria “POWER-ELEKTRIK-SLABINJE” Shpk, me numër total kuotash 14.700 dhe vlerë kapitali 14.700.000 (katërmbëdhjetë milion e shtatëqind mijë) lekë.

V. Me date 24.11.2021, me ane te Kërkesës Nr. 16736 Prot “Kërkesë për vendosjen e masës së sigurimit tatimor”, ardhur nga Drejtoria e Mbledhjes se Detyrimeve Tatimore Rajoni Qendror, u kerkua vendosja e masës së sigurimit tatimor mbi pasuritë e tatimpaguesit “POWER-ELEKTRIK-SLABINJE”SHPK, pajisur me NUIS (NIPT) K81813003S, duke moslejuar tjetërsimin mbi pasurinë dhe të drejtat 12 pasurore që i përkasin këtij subjekti.
Ndryshime
Data e Nënshkrimit: 11.04.2008
Kohëzgjatja(vjet): 35
Lloji i Kontratës: Kontratë për punë publike
Fusha e Veprimtarisë: Energji dhe gaz
Vlera e Investimit(Lekë): 1290117487
Vlera e Riinvestimit: Vlera e riinvestimit është 70% e vlerës së investimit për makineritë dhe pajisjet. Kjo vlerë do të investohet çdo 15 vjet dhe do të aktualizohet sipas indeksit të inflacionit.
Kosto Konçesionare: Tarifa konçesionare është 3.5% e energjisë së prodhuar. Autoriteti Kontraktues ka të drejtë ta shesë këtë sasi energjie për llogari të tij.
Shënime: Hidrocentrali Sllabinjë ndodhet në Komunën Proptisht, rrethi Pogradec, dhe ka parametrat: Fuqi të instaluar 9.300 kW dhe prodhim të energjisë elektrike rreth 50.000.000 kWh.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga Reshit Çollaku, Pallati i Ri (Ndërtuar nga "Lani" shpk), Hyrja nr.1, Kati i 2-të, Apt nr. 1

Adresa:
Korçë, Proptisht, Slabinjë, Ambjent në Ndërtim në fshatin Slabinjë.

Akte/Marrëveshje Koncesionare: Kontrate koncesioni (11.04.2008)
Kontrate Shitje Kuotash (23.10.2015)
Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 15.04.2022
Marreveshje per pagese me keste 14.10.2015
Marreveshje siguruese 28.12.2017
Kontrate pengu 29.03.2016
Vendim I asamblese per zmadhimin e kapitalit 22.07.2011
Aneksi 1 i kontrates
EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TË PRONARIT PËRFITUES date 15.04.2022
Dokumenta Financiare: Bilanci 2008
Bilanci 2009
Bilanci 2010
Bilanci 2011
Bilanci 2012
Bilanci 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenime shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Njoftime Prokurime Publike:
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 88 485 246,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 109 361 844,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 189 361 010,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 80 798 542,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 152 602 490,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 88 778 181,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 136 350 626,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 107 774 247,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 7 338 700,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 20 879 678,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 16 764 551,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: 1 182 369,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:239 248 131,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:249 603 608,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:361 017 732,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:206 429 556,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:344 599 797,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:247 257 815,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 339 606 730,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 561 901 155,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 267 573 562,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 549 349 737,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 339 804 606,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2009: 89 608 375,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Koncesionare të tjera


Punuar Nga : A.Lala