Skip to content
Ndërtimi, operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentraleve Strelca 1 dhe Strelca 3.

STRELCA ENERGY
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-04-06 15:03:27

NIPT: K82104002P
Administrator: Bujar Çeta (administrator), Agim Binaj (likuidator)
Objekti i Veprimtarisë: Projektimi, ndërtimi, shfrytëzimi dhe transferimi i hidrocentraleve te Strelca 1, Strelca 2, Strelca 3 tek Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës (sipas kontratës së koncesionit të lidhur ndërmjet kësaj Ministrie dhe Ortakut të vetëm themelues).
Emërtime të tjera Tregtare: STRELCA ENERGY
Forma ligjore: SH.P.K Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 28/08/2008
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: B U S A, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 06.05.2005 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi biznesi NIPT K51912007W, me adresë në Tiranë, Dajt, Kompleksi Busa, Objekti Nr. 4, Apartamenti Nr. 18, pranë Teleferikut, me administrator dhe ortak te vetem Fatmir Hoxha. Shoqeria eshte e Pezulluar (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 06.04.2022)
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 2
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Ç’regjistruar
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Më datë 08.12.2008, me vendim të asamblesë së ortakëve, është miratuar mbyllja e shoqërisë dhe është caktuar likuidatori Agim Binaj për të kryer veprimet e likuidimit të shoqërisë dhe statusi i shoqërisë kalon nga “aktiv” në “shoqëri në likuidim e sipër”.

II. Më datë 09.11.2009, me vendim të asamblesë së ortakëve, u miratua akti i likuidimit të datës 08.11.2009, mbajtur nga likuidatori Agim Binaj dhe shoqëria kaloi nga statusi “shoqëri në likuidim e sipër” në “ç’regjistruar”.
Ndryshime
Data e Nënshkrimit: 12.05.2008 - Kontrata Koncesionare
26.05.2010 - Disa shtesa dhe ndryshime në kontratën e konçesionit
Kohëzgjatja(vjet): 35
Lloji i Kontratës: Kontratë për punë publike
Fusha e Veprimtarisë: Energji ose Gaz
Vlera e Investimit(Lekë): 601.751.000 lekë
Vlera e Riinvestimit: Çdo 15 vjet koncesionari do të riinvestojë 40% te vlerës së investimit për makineri dhe pajisje. Kjo vlerë do të aktualizohet sipas indeksit të inflacionit.
Kosto Konçesionare: Konçesionari do t'i paguajë Autoritetit Kontraktues 2% të prodhimit vjetor të energjisë elektrike të prodhuar në një vit.
Shënime: Më datë 09.06.2010, lidhet marrëveshja për disa shtesa dhe ndryshime në kontratën e konçesionit të formës BOT, të datës 12.05.2008, ndër të cilat ndryshon edhe Neni 9, "Vlerësimi i Investimeve". Në kontratën e konçesionit bazë investimet ishin vlerësuar 1.084.000.000 lekë. Ndërsa sipas marrëveshjes për disa shtesa dhe ndryshime, invesimet që duhen të kryhen nga konçensionari janë në vlerën totale 601.751.000 lekë, nga të cilat 13.723.000 lekë do të investohen në makineri dhe pajisje.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga Xhorxh Bush, Edal Center, kati 2, nr. 102

Akte/Marrëveshje Koncesionare: Disa shtesa dhe ndryshime ne Kontraten e Koncesionit(09.06.2010)
Kontrate koncesioni (14.05.2008)
Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 06.04.2022
Akti I likuidimit te shoqerise 08.11.2009
Vendimi I asamblese se ortakeve per caktimin e likuidatorit 08.12.2008
Vendimi I asamblese per miratimin e aktit te likuidimit 09.11.2009
Aneks 1 i kontrates se koncesionit
Te dhenat e subjektit Strelca Energy ne Regjistrin e Pronareve Perfitues date 06.04.2022
Dokumenta Financiare: Akti i Themelimit
Bilanci 2009
Njoftime Prokurime Publike:
Informacione Financiare

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

Koncesionare të tjera


Punuar Nga : A.Lala