Skip to content

KOTORRI-SL
Last change(based on NBC extract ) made on: 2023-08-14 07:50:46
JSON

Tax Registration Number: K81911019U
Administrators: Merita Kotorri
Scope: Veprimtari në fushën e ndërtimit, projektimit dhe investimit në ndërtim, etj. Tregëti hidrokarburesh me pakicë. Shërbim karoatreci dhe parkim. Bar - Kafe.
Other Trade Names: KOTORRI-SL, Miushi Miki
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 10/07/2008
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqipëri
Initial Capital: 51 200 000,00
Shares: 100
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Femër
Status: Aktiv
License(s): XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
V.1 - Shërbime ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me zhvillim e territorit dhe/ose ndërtimin
IX.1.A - Arsim parauniversitar
Legal Cases: I. Më datë 18.06.2014, me anë të kërkesës për vendosje barre sigurie mbi titujt e pronësisë Nr. 38207/30 Prot., lëshuar nga Drejtoria Rajonale Tatimore Tiranë, u kërkua të mos lejohet tjetërsimi i titujve të pronësisë përfshi edhe shitblerje aksionesh, deri në shlyerjen e detyrimeve tatimore nga ana e tatimpaguesit debitor, "KOTORRI-SL" sh.p.k.

II. Më datë 20.07.2015, me anë të urdhërit Nr. 77/11 Akti, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore "BESNIK BAJRAKTARI" sh.p.k., u urdhërua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi të gjitha aksionet e regjistruara në emër të që debitorit, shoqërisë " KOTORRI-SL " sh.p.k.

III. Më datë 22.12.2015, me anë të urdhërit Nr.77/34 Aktit., "Për Heqjen e Sekuestros Konservative”, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore "BESNIK BAJRAKTARI", u urdhërua heqja e masës së sekuestros konservative të vendosur me urdhërin Nr. 77/12, datë 20.07.2015, mbi të gjitha aksionet e regjistruara në emër të debitorit, shoqërisë "KOTORRI-SL" Shpk. Heqja e sekuestros u vendos pasi shoqëria ka shlyer gjobën ndaj Komunës Dajt.

IV. Më datë 21.08.2017, me anë të urdhërit Nr. 2014/3 Prot, lëshuar nga shoqëria përmbarimore JUSTITIA , protokolluar nga QKB me Nr.12654 Prot., datë 30.08.2017, u urdhërua vënia e masës së sekuestros konservative mbi aktivitetet e shoqërisë “KOTORRI-SL” shpk, me objekt kthimin e shumës së detyruar ndaj shoqërisë Albtelecom sh.a.

V. Me date 26.01.2021, u hartua kërkesa për vendosjen e masës së sigurimit të detyrimit tatimot Nr. 1450 prot, mbi Tatimpaguesin KOTORRI-SL me NIPT K81911019U.

VI. Me date 29.07.2021, me ane te Urdhrit Nr. 1262 Prot, leshuar nga shoqeria permbarimore Elite Bailiff`s Office SHPK, u vendos masa e sekuestros konservative mbi te gjitha kuotat/aksionet e zoteruara nga debitorja Merita Kotorri ne shoqerine me te dhenat si me poshte: shoqeria KOTORRI-SL SHPK, me NUIS (NIPT) K81911019U.

VII. Me date 15.06.2021, me ane te shkresës nr. 5903 Prot, u vendos masa e Sigurimit te Detyrimit Tatimor, lëshuar nga Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve (Rajoni Qëndor) , ku është kërkuar: Të vendoset masa e sigurimit te detyrimit tatimor mbi pasurine dhe te drejtat pasurore qe i perkasin subjektit KOTORRI-SL SHPK, pajisur me NUIS (NIPT)- K81911019U.

VII.Me date 26.05.2022, eshte depozituar shkresa nr.12600 Prot, për Vendosjen e Mases se Sigurimit te Detyrimit Tatimor, lëshuar nga Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve (Rajoni Qëndor),ku është kërkuar: Të vendoset masa e sigurimit te detyrimit tatimor mbi pasurine dhe te drejtat pasurore qe i perkasin subjektit KOTORRI-SL SHPK, pajisur me NUIS (NIPT)- K81911019U.
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Dajt, Rruga ''Fadil Deliu'', Kompleksi ‘’API’’, Ambienti Tregtar 8/1, Fshati Qesarak, Njësia Administrative Dajt

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Transaksione Thesari 2012-2013
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: 1 593 094,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 268 203,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 6 545 883,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 8 456 827,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 6 389 235,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 2 270 451,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 2 104 748,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 6 690 721,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 10 489 431,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2011: 10 688 629,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2010: 17 196 054,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2009: 7 714 851,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:13 243 094,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:488 167,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:69 253 202,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:96 692 665,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:72 103 590,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:38 208 416,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 33 191 792,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 78 895 570,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 137 342 509,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2011: 127 476 478,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2010: 123 193 324,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2009: 69 758 716,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2021

Worked By : A.Lala/L.Kanani