Skip to content
Ndërtimi, operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentraleve Bishnica 1 dhe 2

HEC- i BISHNICA 1,2
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-04-08 07:11:02

NIPT: K82403011S
Administrator: Refat Mustafaraj
Objekti i Veprimtarisë: Objektivi kryesor i shoqërisë është zbatimi i kontratës konçesionare me Autoritetin Kontraktues në Tetor 2008 miratuar me VKM 1396, datë 17.10.2008. Prodhim të energjisë elektrike duke shfrytëzuar burimet e energjisë të cilat gjenden në natyrë dhe janë të rinovuaeshme, si ajo hidrike, diellore, e erës, etj.
Emërtime të tjera Tregtare: HEC- i BISHNICA 1,2
Forma ligjore: SH.P.K Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 26/11/2008
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 171 000 000,00
Numri i pjesëve: 4
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: I. OSMANI, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 12.12.1996 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi biznesi NIPT J76314808M, me adresë në Elbasan, Gramsh, Cekin, zona kadastrale nr. 1362, numri i pasurisë 52/6, me administrator dhe ortak te vetem Mustafa Osmani (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 07.04.2022)

II. 'TITAN'SH.P.K, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 06.09.2007 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi biznesi NIPT K72111004T, me adresë në Tiranë, Blv. Bajram Curri, ETC (European Trade Center), Zyra Nr. 5/2, Kati 4-të, me administrator dhe ortak te vetem Refat Mustafaraj (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 07.04.2022)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 13.04.2021, terhequr nga QKB ne daten 08.04.2022, Pronar perfitues i shoqerise eshte:

Refat Mustafaraj, shtetas shqiptar, i datelindjes 1957, pronar perfitues per 45% te pronesise pasi zoteron 100% te kapitalit te ‘TITAN’SH.P.K. Data e percaktimit si pronar perfitues: 03.12.2008.

Linda Mustafaraj, shtetase shqiptar, i datelindjes 1988, pronar perfitues per 25% te pronesise Data e percaktimit si pronar perfitues: 29.09.2011.

Mina Mustafaraj, shtetase shqiptar, i datelindjes 1988, pronar perfitues per 25% te pronesise Data e percaktimit si pronar perfitues: 29.09.2011.
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: XII.5 - Leje mjedisore
M.1 - License per aktivitetin e ndertimit, instalimit te centralit elektrik dhe prodhimin e energjise elektrike.
Ndryshime
Data e Nënshkrimit: 06.10.2008
Kohëzgjatja(vjet): 35
Lloji i Kontratës: Kontratë për punë publike
Fusha e Veprimtarisë: Energji ose Gaz
Vlera e Investimit(Lekë): 250.000.000 lekë
Vlera e Riinvestimit: Çdo 15 vjet koncesionari do të riinvestojë 40% të vlerës së investimit për makineritë dhe pajisjet. Kjo vlerë do të aktualizohet sipas indeksit të inflacionit.
Kosto Konçesionare: Konçesionari do t'I paguajë Autoritetit Kontraktues 2% të prodhimit vjetor të energjisë elektrike.
Shënime: HEC- i BISHNICA 1,2 shpk ëshë një shoqëri e themeluar nga bashkimi i përkohshëm i shoqërive “TITAN” sh.p.k & “OSMANI” sh.p.k për të zbatuar kontratën e koncesionit të lidhur ndërmjet këtyre shoqërive dhe Ministrisë së Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës në datën 06.10.2008 me objekt: ndërtim, operim dhe transferim i Hidrocentraleve Bishnica 1 dhe 2, tek Autoriteti Kontraktues, konform kushteve termave dhe kushteve të kësaj kontrate.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Blv. Bajram Curri, ETC (European Trade Center) Zyra Nr.5/2, Kati 4-të

Adresa:
Korçë, Velcan, Bishnicë, Losnik, Zona Kadstrale 2491, Nr Pasurie 428

Akte/Marrëveshje Koncesionare: Kontrate koncesioni (06.10.2008)
Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 08.04.2022
Vendim I asamblese per rritje kapitali 22.07.2009
Vendim I asamblese per rritje kapitali 30.04.2013
Vendim I asamblese per rritje kapitali 13.09.2011
Vendim I asamblese per rritje kapitali 06.02.2009
Vendim I asamblese per rritje kapitali 23.10.2009
Vendim I asamblese per rritje kapitali 23.03.2010
Vendim I asamblese per rritje kapitali 16.07.2009
Vendim I asamblese per rritje kapitali 14.12.2009
Vendim I asamblese per rritje kapitali 18.08.2009
Vendim I asamblese per rritje kapitali 11.01.2010
Vendim I asamblese per rritje kapitali 22.11.2012
VENDIM Nr. 34, datë 21.2.2020 MBI MODIFIKIMIN E ANEKSIT TË LICENCËS SË SHOQËRISË “HEC-i BISHNICA 1, 2” SHPK
Plani i Investimit per Hidrocentralet Bishnica 1 dhe 2
EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TË PRONARIT PËRFITUES date 08.04.2022
Dokumenta Financiare: Akti i Themelimit
Transferim kuotash (26.09.2011)
Transferim kuotash (28.09.2011)
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2008
Bilanci 2010
Bilanci 2011
Bilanci 2012
Bilanci 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Njoftime Prokurime Publike:
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 9 333 348,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 13 321 418,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 27 611 130,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 18 593 284,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 29 860 136,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 35 222 417,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 44 066 207,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 54 305 786,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 27 548 752,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 605 847,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 510 451,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: -614 563,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:60 979 650,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:76 504 034,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:92 927 144,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:70 263 824,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:84 977 002,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:87 791 353,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 98 654 922,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 108 312 680,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 81 402 836,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 61 102 647,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 16 770 162,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Koncesionare të tjera


Punuar Nga : A.Lala