Skip to content
Ndërtimi, operimi, mirëmbajtia dhe transferimi i Hidroçentralit në Lumin Devoll, Infrastruktura zëvendësuese

DEVOLL HYDROPOWER
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-04-19 13:27:34

NIPT: K82418002C
Administrator: Rigela Gegprifti
Objekti i Veprimtarisë: Planifikimi, ndërtimi, mirëmbajtja dhe funksionimi i tre njësive prodhuese hidroelektrike me një kapacitet të kombinuar të instaluar përafërsisht 319 MW në Luginën e Devollit përafërsisht midis lartësive 806 dhe 95 metra mbi nivelin e detit si edhe shitja e elektricitetit të prodhuar në Shqipëri dhe jashtë saj. Shoqëria mund të kryejë çdo veprimtari tjetër tregtare të lejueshme që është e nevojshme dhe e dobishme për të përmbushur objektin e saj.
-------------
Kategoria: Sektori i Energjisë
-------------
Emërtime të tjera Tregtare: Devoll Hydropower
Forma ligjore: SH.A Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 17/12/2008
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Holande
Kapitali Themeltar(Lekë): 86 890 800 000,00
Numri i pjesëve: 86 890
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: Statkraft Markets BV, nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar, e regjistruar me date 15.07.1998 dhe qe funksionon sipas ligjeve te Hollandes, me numer regjistrimi ne regjistrin tregtar te Hollandes 33304386, me adrese ne Gustav Mahlerplein 100, Amsterdam, me administrator Nikolaas Johannes Martinus van der Linden dhe Petrus Renatus Theodorus. Statkraft Markets BV eshte e zoteruar nga nje shoqeri e huaj: Statkraft Markets GmbH, me seli ne 40476 Düsseldor, Gjermani ( Burimi i te dhenave, date 02.03.2022 )
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femër
Anëtarë Bordi: Michelle Funes, Simen Braein, Qiong Chen
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.1.C - Leje Mjedisi e tipit A
XII.5 - Leje mjedisore
Ndryshime
Data e Nënshkrimit: 19.12.2008 – Kontrata konçesionare ndërmjet Ministrisë së Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjistikës, si autoritet kontraktues dhe EVN AG, Statkraft As dhe Devoll Hydropowr sha, si bashkëkonçesionarë, për projektimin, financimin, ndërtimin, marrjen në pronësi, shfrytëzimin, mirëmbajtjen dhe transferimin e projektit të Hidrocentralit në lumin Devoll.

21.10.2010 - Për një shtesë dhe ndryshim në ligjin nr. 10083, datë 23.02.2009 "Për miratimin e kontratës së konçesionit ndërmjet METE dhe EVN AG, STATKRAFT AS dhe devoll Hydropower, sha si bashkëkonçesionar për projektimin, financimin, ndertimin, marrjen në pronësi, shfrytëzimin, mirëmbajtjen dhe transferimin, Hidrocentralit Lumi Devoll". (Shtesa e parë)

19.03.2013 - Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 10083, datë 23.02.2009 "Për miratimin e kontratës së konçesionit ndërmjet METE dhe EVN AG, STATKRAFT AS dhe devoll Hydropower, sha si bashkëkonçesionar për projektimin, financimin, ndertimin, marrjen në pronësi, shfrytëzimin, mirëmbajtjen dhe transferimin, Hidrocentralit Lumi Devoll". (Shtesa e dytë)

18.12.2014 – Shtesë e kontratës së konçesionit në lidhje me projektimin, financimin, ndërtimin, marrjen në pronësi, shfrytëzimin, mirëmbajtjen dhe transferimin e projektit të Hidrocentralit në lumin e Devollit, mes Ministrisë së Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjitikës, si autoriteti kontraktues, dhe Statkraft As dhe Devoll Hydropower sha si bashkë-konçesionarë. (Shtesa e tretë për infrastrukturën zëvendësuese)

24.05.2023 - Shtesë e kontratës së konçesionit në lidhje me projektimin, financimin, ndërtimin, marrjen në pronësi, shfrytëzimin, mirëmbajtjen dhe transferimin e projektit të Hidrocentralit në lumin e Devollit, mes Ministrisë së Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjitikës, si autoriteti kontraktues, dhe Statkraft As dhe Devoll Hydropower sha si bashkë-konçesionarë. (Shtesa e katërt për shtimin e një impianti rezervë hidrik, bazuar në sistemin e pompimit)
Kohëzgjatja(vjet): 35
Lloji i Kontratës: Kontratë për Punë Publike
Fusha e Veprimtarisë: Energji ose Gaz
Vlera e Investimit(Lekë): 130.000.000.000 lekë
700.000.000 leke (infrastruktura zevendesuese)
Kosto Konçesionare: Tarifa e pagesës së konçesionit është 2%, me kusht që gjatë zgjatjes së afatit, tarifa e pagesës së konçesionit të jetë 4%.

Shuma që konçesionari do ti paguajë autoritetit kontraktues si kompensim për infrastrukturën zëvendësuese do të jetë 10.550.000 euro.
Shënime: i. Investimi minimal i pjesëmarrjes së aksionarëve - Aksionarët kryesorë do të kujdesen që pjesëmarrja e aksionarëve e paguar plotësisht në shoqërinë konçesionare të jetë dhe të mbetet të paktën 20% e shumës së shpenzimeve kryesore të kërkuara nga konçesionari në lidhje me zbatimin e punimeve të ndërtimit në periudhat respektive kur këto shpenzime kryesore do të bëhen nga shoqëria konçesionare.

ii. Sipas shtesës së tretë të kontratës konçesionare, neni 7.2.2 do të ndryshohet si vijon:
konçesionari do të filllojë ndërtimin e:
a) Hidrocentralit të Banjës në datën e fillimit të punimeve të ndërtimit.
b) Hidrocentralit të Moglicës në kohën e nevojshme për të finalizuar ndërtimin e hidrocentralit të Moglicës.
c) Hidrocentralit të Kokelit, brenda 10 vjetësh nga përfundimi i Hidrocentralit të Moglicës nëse konçesionari vendos, në diskrecionin e tij të plotë, të ndërtojë Hidrocentralin e Kokelit.

iii. Sipas shtesës së katërt të kontratës konçesionare, neni 7.2.2 do të ndryshohet si vijon:
konçesionari do të filllojë ndërtimin e:
a. Hidrocentralit të Banjës në Datën e Fillimit të Punimeve të Ndërtimit b. Hidrocentralit të Moglicës nga koha e kërkuar për të finalizuar Ndërtimin e Hidrocentralit Moglicë sipas Nenit 7.2.3 c. Hidrocentralit Kokel, brenda 10 (dhjetë) viteve pas përfundimit të Hidrocentralit Moglicë, nëse Koncesionari, në gjykimin e tij të vetëm, zgjedh të Ndërtojë Hidrocentralin Kokël d. RP Moglica Shtesë, brenda 10 (dhjetë) viteve nga Data Efektive e Shtesës së 4-t, nëse Koncesionari, në gjykimin e tij të vetëm, zgjedh të Ndërtojë RP Moglica Shtesë. Koncesionari do të njoftojë Autoritetin Kontraktues për datën e fillimit të Punimeve të Ndërtimit për RP Moglica Shtesë (“Data e Fillimit të Punimeve të Ndërtimit të RP Moglica Shtesë”)
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Energjisë dhe Industrisë (Ish Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës)
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga Papa Gjon Pali II-te, ABA Business Center, zyra nr. 1204.

Adresa:
Korçë, Moglice; MALIQ-OPAR, Zyra prane HEC-it Moglice, numer pasurie 269/2, zona kadasrtale 2575, Fshati Maliq Opar, Njesia Administrative Moglice, Bashkia Maliq
Elbasan, Klos, Banjë, Zyra e Ndërmarrjes së Ndërtimit HEC Banjë, fshati Banjë.

Akte/Marrëveshje Koncesionare: Kontrata koncesionare Hidrocentrali në lumin Devoll (19.12.2008)
Shtesa e trete e kontrates se koncesionit per infrastrukturen zevendesuese (18.12.2014)
Per disa ndryshime dhe shtesa ne kontraten e koncesionit- Shtesa e dyte (19.03.2013)
Per nje shtese dhe ndryshim ne kontraten e koncesionit - Shtesa e pare (21.10.2010)
Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 25.02.2023
Kontrate per transferimin e aksioneve (07.05.2013)
Marreveshje per shitje aksionesh (28.01.2013)
Statuti I shoqerise Devoll Hydropower (17.12.2008)
Vendim I asamblese se aksionareve (02.07.2013)
Vendim I asamblese se aksionareve (23.11.2009)
Vendim I asamblese se aksionareve (23.10.2008)
Vendim I asamblese se aksionareve (01.10.2011)
Vendim I asamblese se aksionareve (17.10.2011)
Vendim I asamblese se aksionareve (12.05.2009)
Vendim I asamblese se aksionareve (21.04.2016)
Vendim I asamblese se aksionareve (20.02.2013)
Vendim I asamblese se aksionareve (01.10.2012)
Vendim I asamblese se aksionareve (05.09.2013)
Vendim I asamblese se aksionareve (14.02.2014)
Vendim I asamblese se aksionareve (08.06.2015)
Vendim I asamblese se aksionareve (16.01.2018)
Vendim I asamblese se aksionareve (08.07.2014)
Vendim I asamblese se aksionareve (12.11.2011)
Vendim I asamblese se aksionareve (07.05.2013)
Te dhenat e e ortakut Statkraft Markets B.V, date 02.03.2022
Shtojcat e hidrocentralit ne lumin Devoll, infrastruktura zevendesuese
Shtojcat e hidrocentralit mbi lumin Devoll
Vendimi i aksionerit per zmadhimin e kapitalit 06.02.2019
EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TË PRONARIT PËRFITUES, date 25.02.2023
Kontrate transferimi aksionesh date 28.01.2013
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 14.08.2023
Ligj Nr. 83/2023 për një Shtesë në Kontratën e Koncesionit - Shtesa e Katërt (24.05.2023)
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar datë 07.12.2023
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 29.03.2024
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare (2013)
Pasqyrat financiare (2011)
Pasqyrat financiare (2010)
Pasqyrat financiare (2014)
Pasqyrat financiare (2008)
Pasqyrat financiare (2017)
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyrat financiare 2020
Pasqyrat financiare 2021
Raporti vjetor 2021
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2022
Njoftime Prokurime Publike:
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 21 789 403 253,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 121 063 421,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: -744 417 773,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -580 369 322,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -446 437 791,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -525 348 052,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -16 594 189 520,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -568 515 396,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -341 630 469,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -233 973 144,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -304 914 043,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: -264 086 468,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: -194 720 428,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: -217 024 338,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2008: 49 670,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:34 998 516 462,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:8 908 980 718,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:2 497 783 649,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:1 588 504 142,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:2 208 263 493,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:2 016 269 040,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:778 634 862,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:1 414 749,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Koncesionare të tjera


Punuar Nga : A.Lala/L.Kanani / P. Nikolli