Skip to content
Ndërtimi, operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentralit Kacni

KISI-BIO-ENERGJI
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-04-09 09:26:36

NIPT: K86907701E
Administrator: Julian Çela, Ardita Rama
Objekti i Veprimtarisë: Financimi, projektimi, ndërtimi, vënia në punë, administrimi, prodhimi, shpërndarja, eksportimi dhe shitja e energjisë së përfituar, mirëmbajtja e hidrocentralit "Kacni" që do të ndërtohet në rrjedhën e përroit të peshkut në rrethin e Dibrës, si dhe transferimi i tij në përfundim të Kontratës së Konçensionit nga Konçensionari tek Autoriteti Kontraktues.
Emërtime të tjera Tregtare: KISI-BIO-ENERGJI
Forma ligjore: SH.P.K Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 04/07/2008
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Itali
Kapitali Themeltar(Lekë): 241 757 650,00
Numri i pjesëve: 1
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: FREE CO, nje shoqëri me përgjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 31.07.2019 dhe qe funksionon sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numër identifikimi biznesi NIPT L92015001P, me adrese ne Tirane, Njësia Bashkiake Nr. 2, Rruga Abdi Toptani, Ndërtesa Torre Drin, Kati 4, Ap. 10, me administrator Ledia Beçi. Ortaket e shoqerise jane: LO (50%) dhe PAFA (50%) (Sipas te dhënave te QKB deri ne daten 09.04.2022)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 04.06.2021, terhequr nga QKB ne daten 09.04.2022, Pronar perfitues i shoqerise eshte:

PAOLO BOTTO POALA, shtetas italian, i datelindjes 1939, pronar perfitues pasi zoteron 46.27% te kapitalit te PAFA S.R.L. (02494210020)-zoteruese e 50% te kapitalit te FREE CO. Data e percaktimit si pronar perfitues: 19.12.2019.

CLAUDIA VIGNUDA, shtetase italiane, i datelindjes 1975, pronar perfitues pasi zoteron 33.33% te kapitalit te LO S.R.L-zoteruese e 50% te kapitalit te FREE CO. Data e percaktimit si pronar perfitues: 19.12.2019.

FABIO VIGNUDA, shtetas italian, i datelindjes 1968, pronar perfitues pasi zoteron 33.33% te kapitalit te LO S.R.L-zoteruese e 50% te kapitalit te FREE CO. Data e percaktimit si pronar perfitues: 19.12.2019.

MASSIMO VIGNUDA, shtetas italian, i datelindjes 1972, pronar perfitues pasi zoteron 33.33% te kapitalit te LO S.R.L-zoteruese e 50% te kapitalit te FREE CO. Data e percaktimit si pronar perfitues: 19.12.2019.
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 2
Femër/Mashkull: 1 M/1 F
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Më datë 15.02.2016, u nënshkrua marrëveshja e kolateralit financiar Nr. 855 Rep., Nr. 517 Kol, me palë (Kredidhënësi/ Marrësi i Koletaralit): “Raiffeisen Bank” sha dhe dhënësit e kolateralit: shoqëria “K.I.S.I Shpk” dhe shoqëria “BIO ENERGY 15”, Kredimarrës: Shoqëria ”KISI-BIO-ENERGJI”, me objekt: Venje peng mbi kuotat e pjesëmarrjes që pengdhënësit, shoqëritë: “K.I.S.I Shpk” dhe shoqëria “BIO ENERGY 15” zotëron dhe do të zotërojnë në të ardhmen në kapitalin e shoqërisë “KISI-BIO-ENERGJI”.

II. Kolaterali financiar objekt i kësaj marrëveshje janë kuotat e pjesëmarrjes që pengdhënësit “K.I.S.I” shpk dhe “BIO ENERGY 15” shpk zotërojnë dhe do të zotërojnë në të ardhmen në kapitalin e shoqërisë “KISI-BIO-ENERGJI” shpk, në mënyrë që të sigurojë përmbushjen e detyrimeve të shoqërisë “KISI-BIO-ENERGJI” shpk dhe “BUILDING CONSTRUCTION” shpk sipas kontratës së kredisë bankare Nr. 851 Rep., dhe Nr. 513 Kol., datë 25.02.2016.

III. Më datë 09.03.2017, u nënshkrua marrëveshja siguruese Nr. 1368 Rep., Nr. 505 Kol, me palë barrëdhënësin “K.I.S.I Shpk” dhe barrëmarrësi shoqëria "ALSI & CO Shpk”, me objekt: vendosjen peng të kuotave që barrëdhënësi zotëron në shoqërine KISI-BIO-ENERGJI sh.p.k si mjet për të garantuar detyrimet në vlerën 10.000 (dhjetë mijë) euro, sipas deklaratës noteriale Nr. 1367 Rep., dhe Nr. 504 Kol., datë 09.03.2017.
Ndryshime
Data e Nënshkrimit: 05.05.2008 – Kontrate koncesioni
20.10.2021 - Për disa ndryshime të kontratës se koncesionit te formës "BOT" për ndërtimin e hidrocentralit Kacni
Kohëzgjatja(vjet): 35
Lloji i Kontratës: Kontratë për punë publike
Fusha e Veprimtarisë: Energji ose Gaz
Vlera e Investimit(Lekë): 133.121.000 lekë
Vlera e Riinvestimit: Vlera e riinvestimit është 40% e vlerës së investimit për makineri dhe pajisje. Kjo vlerë do të investohet çdo 15 vjet dhe do të aktualizohet sipas indeksit të inflacionit.
Kosto Konçesionare: Konçesionari do t'i paguajë Autoritetit Kontraktues 2% të prodhimit vjetor të energjisë elektrike, të cilën Autoriteti Kontraktues ka të drejtë ta shesë për llogari të vet.
Shënime: Me date 05.05.2008, u nenshkrua kontrata e koncesionit ndermjet Ministrise se Ekonomise, Tregtise dhe Energjetikes dhe shoqerise KISI shpk per Ndërtimin, operimin dhe mirëmbajtjen e hidrocentralit Kacni. Me anë të kontratës së konçesionit, autoriteti kontraktues i jep konçesionarit me konçesion të formës BOT (që do të thotë: Ndërtim, operim dhe transferim i të drejtës së pronësisë dhe operimit në përfundim të kontratës së konçesionit tek Autoriteti Kontraktues), me objekt: Financimin, projektimin, ndërtimin, vënien në punë, administrimin, mirëmbajtjen e hidrocentralit “Kacni” dhe transferimin e tij në përfundim të kontratës nga konçesionari tek autoriteti kontraktues, konform kushteve dhe afateve të kësaj kontrate.

Me date 20.10.2021, u nenshkrua kontrata shtese e koncesionit për disa ndryshime të kontratës se koncesionit te formës "BOT" për ndërtimin e hidrocentralit Kacni ndermjet Ministrise se Infrastruktures dhe Energjise dhe shoqerise “Kisi-Bio-Energji” shpk. Sipas kontrates shtese eshte ndryshuar autoriteti kontraktues nga “Ministrise se Ekonomise, Tregtise dhe Energjetikes”, tani eshte “Ministria e Infrastruktures dhe Energjise”. Fuqia e instaluar do të ndryshoje nga 1100 kW në 4670 kW dhe prodhimi i energjisë elektrike nga 7.189.380kWh në 7.823.826 kWh.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Infrastruktures dhe Energjise
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga e Elbasanit, Vila nr.71

Adresa:
Diber, Selishte, KACNI, Fshati Kacni. Diber

Akte/Marrëveshje Koncesionare: Kontrate koncesioni (05.05.2008)
Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 09.04.2022
Kontrate shitje pjesesh kapitali 20.07.2017
Kontrate shitje pjesesh kapitali 20.04.2017
Marreveshje kolaterali financiar 15.02.2016
Marreveshje siguruese 09.03.2017
Vendim I asamblese per rritje kapitali 20.07.2018
Vendim I asamblese per rritje kapitali 06.06.2017
Vendimi i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit 19.06.2020
Vendimi i asamblese se ortakeve per zvogelimin e kapitalit 06.11.2019
Vendimi i asamblese se ortakeve per rritjen e kapitalit 29.06.2019
Kontrate shitje kuotash 12.09.2019
Preventivi paraprak
EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TË PRONARIT PËRFITUES date 09.04.2022
Kontrate shtese e koncesionit për disa ndryshime të kontratës se koncesionit te formës "BOT" për ndërtimin e hidrocentralit Kacni, date 20.10.2021
Dokumenta Financiare: Akti i Themelimit
Kontrate shitje kuotash (21.03.2011)
Kontrate shitje kuotash (04.03.2014)
Bilanci 2013
Bilanci 2012
Bilanci 2011
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Bilanci 2010
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Bilanci 2008
Bilanci 2009
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyrat financiare 2020
Njoftime Prokurime Publike:
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 709 357,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 517 158,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 10 444 930,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 1 019 554,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 14 288 351,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 1 481 160,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -4 236 813,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:38 118 963,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:27 149 572,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:67 639 563,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:22 834 082,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:49 835 797,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:11 897 041,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 45 936 992,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 12 218 891,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 2 000 000,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Koncesionare të tjera


Albanian Highway Concession
Tiranë
HIDROPOTAM
Vlorë
REKA ENERGY
Tiranë
"REMI"
Librazhd
Punuar Nga : A.Lala