Skip to content
Ndërtimi, operimi dhe transferimi i Hidrocentralit Stojan

SHOQËRIA KONÇENSIONARE EL-ER ENERGY (Ish EL ER ENERGY)
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-11-18 14:21:31

NIPT: K87717901Q
Administrator: Gjetë Stojani
Objekti i Veprimtarisë: Financimi, projektimi, ndërtimi, vënia në pune, administrimi, mirëmbajtja e Hidrocentralit Stojan dhe transferimin e tij me përfundimin e kontratës tek autoriteti kontraktues.
-------------
Kategoria: Sektori i Energjisë
-------------
Emërtime të tjera Tregtare: EL ER ENERGY
Forma ligjore: SH.P.K Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 11/05/2007
Rrethi: Dibër
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Pezulluar
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Më datë 27.08.2008, me vendim të ortakut të vetëm, u pezullua aktiviteti i shoqërisë për një periudhë kohore të papërcaktuar.

II. Më datë 03.03.2011, me vendim të ortakut të vetëm, u riaktivizua aktiviteti i shoqërisë.

III. Më datë 28.04.2011, me vendim të ortakut të vetëm, u pezullua aktiviteti i shoqërisë për një periudhë kohore të pacaktuar.
Ndryshime
Data e Nënshkrimit: 15.07.2008
Kohëzgjatja(vjet): 35
Lloji i Kontratës: Kontratë për Punë Publike
Fusha e Veprimtarisë: Energji ose gaz
Vlera e Investimit(Lekë): 124.333.623 lekë
Vlera e Riinvestimit: Çdo 15 (pesëmbëdhjetë) vjet konçesionari do të riinvestojë 45% të vlerës së investimit për makineritë dhe pajisjet.
Kosto Konçesionare: Konçesionari duhet të paguajë për llogari të Autoritetit Kontraktues një tarifë konçesionare të barabartë me vlerën e 2% të energjisë elektrike të prodhuar në një vit.
Shënime: Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës, e autorizuar nga Këshilli I Ministrave të Republikës së Shqipërisë në bazë të ligjit "Për Konçensionet", I jep shoqërisë EL-ER Energy sh.p.k me konçension të formës BOT (ndërtim, operim, dhe transferim i së drejtës së pronësisë dhe operimit, në përfundim të kontratës konçensionare): Financimin, projektimin, ndërtimin, vënien në punë, administrimin, mirëmbajtjen e hidrocentralit “Stojan” dhe transferimin e tij në përfundim të kontratës nga konçensionari tek Autoriteti Kontraktues.

Hidrocentrali Stojan do të ndërtohet në rrjedhën e përroit të sheshit të Gurës, fshati Stojan, komuna Ulëz, rrethi Mat, me fuqi të instaluar 1100 kw dhe prodhim të energjisë elektrike 5.400.000 kw/h.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Dibër, Burrel, Lagjia Lundre, Stojan, Mat

Akte/Marrëveshje Koncesionare: Kontratë Konçesionare Nr. 1670 Rep. Nr. 287 Kol. datë 15.07.2008
Akti i themelimit
Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 04.02.2022
Vendim I ortakut per pezullim aktiviteti (27.08.2008)
Vendim I ortakut per riaktivizim aktiviteti (03.03.2011)
Vendim I ortakut per pezullim aktiviteti (28.04.2011)
Aneks 1 i kontrates
VKM Nr.1107, datë 30.7.2008 PËR MIRATIMIN E KONTRATËS SË KONCESIONIT
Te dhenat e subjektit SHOQËRIA KONÇENSIONARE EL-ER ENERGY ne Regjistrin e Pronareve Perfitues date 02.04.2022
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 14.08.2023
Dokumenta Financiare:
Njoftime Prokurime Publike:
Informacione Financiare

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

Koncesionare të tjera


PESHKU-PICAR 1
Gjirokastër
AAE SUHA
Tiranë
Hidropower Elektrik
Tiranë
S2 ALBANIA
Tiranë
Punuar Nga : A.Lala/L.Kanani