Skip to content
Ndërtimi, operimi dhe transferimi i Hidrocentralit Peshku, komuna Martanesh, rrethi Bulqizë.

KOKA & ERGI ENERGY PESHK
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-03-25 11:21:48

NIPT: K88027901B
Administrator: Ersi Salaj, Rakip Koka
Objekti i Veprimtarisë: Ndërtim, operim dhe transferim i hidrocentralit "PESHK" Autoritetit Kontraktues
Emërtime të tjera Tregtare: KOKA & ERGI ENERGY PESHK
Forma ligjore: SH.P.K Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 25/06/2008
Rrethi: Dibër
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 3
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: I. OLSAR-ZELA shpk, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 25.05.2015 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar L51809006U, me adresë Tiranë, njësia bashkiake nr. 3, rruga “Violeta Manushi”, Vila nr. 84, me administrator dhe ortak te vetem Xheladin Zela (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 25.03.2022)

II. SHIJAKU shpk, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 22.05.1995 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT J64102272V, me adresë në Durrës, Fushë Krujë, Arrameras, Rruga Kombëtare Fushë Krujë - Vorë, km. 1, në anën e majtë, pranë mbikalimit Fushë Krujë, numër pasurie 325/34, zona kadastrale 1042, me administrator Shpëtim Shijaku. Ortaket e shoqerise jane: Shpetim Shijaku (33.33%), Bilal Shijaku (33.33%) dhe Petrit Shijaku (33.34%) (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 25.03.2022)

III. KOKA shpk, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më 14.05.1998 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K06626403L, me adresë në Dibër, Krastë, Bulqizë, vend i quajtur Krastë e Vjetër, Rruga Nacionale Krastë-Bulqizë, Godinë 3 katëshe, Kati 2, Hyrja 3, me administratore Rakip Koka, Bedri Alimadhi, Bashkim Kenga. Ortak i vetem i shoqerise eshte Rakip Koka (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 25.03.2022)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 10.03.2021, terhequr nga QKB ne daten 25.03.2022, Pronar perfitues i shoqerise eshte:

Rakip Koka, shtetas shqiptar, i datelindjes 1974, pronar perfitues per 51% te pronesise pasi zoteron 100% te kapitalit te KOKA shpk-shoqeri meme e KOKA & ERGI ENERGY PESHK. Data e percaktimit si pronar perfitues: 30.06.2015.

Shpëtim Shijaku, shtetas shqiptar, i datelindjes 1962, pronar perfitues pasi zoteron 33.33% te pronesise te SHIJAKU shpk-shoqeri meme e KOKA & ERGI ENERGY PESHK. Data e percaktimit si pronar perfitues: 30.06.2015.

Petrit Shijaku, shtetas shqiptar, i datelindjes 1959, pronar perfitues pasi zoteron 33.33% te pronesise te SHIJAKU shpk-shoqeri meme e KOKA & ERGI ENERGY PESHK. Data e percaktimit si pronar perfitues: 30.06.2015.

Bilal Shijaku, shtetas shqiptar, i datelindjes 1963, pronar perfitues pasi zoteron 33.33% te pronesise te SHIJAKU shpk-shoqeri meme e KOKA & ERGI ENERGY PESHK. Data e percaktimit si pronar perfitues: 30.06.2015.
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 2
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: 1. Dibër, Bulqizë, Eskavator Caterpilar 320 BLN.
2. Dibër, Martanesh, Sondë shpimi 102T - 4900-1 ID KODE 55024028 tipi Pantera 1/2004
3. Dibër, Martanesh, Motorr kompresor cop nje pa nr 125Xa
4. Dibër, Martanesh, Rul tip Bomag model BW80AD
5. Dibër, Burrel, Kamion Benz Mercedes me Targa MT 31 36 A
6. Dibër, Bulqizë, Buldozier Komatsu D 41.
7. Dibër, Bulqizë, Kompresor Copco, viti prodhimit 1996.
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: XII.5 - Leje mjedisore
Leje perdorimi burimi ujor siperfaqesor Baseni Mat -
Çështje Ligjore: Më datë 08.09.2014, u lidh një marrëveshje kolaterali financiar Nr.2658 Rep., 5 Nr.937 Kol., ndërmjet kredidhënësit Raiffeisen Bank sh.a dhe kredimarrësit “Koka & Ergi Energy Peshk” shpk. Kjo marrëveshje shërben si garanci për kontratën e kredisë bankare nr. 165 rep, nr. 58 kol, datë 14.01.2011 e ndryshuar, sipas së cilës banka i jep kredimarrësit një shumë prej 2.000.000 euro.
Kolaterali financiar përbëhet nga:

CASH nga të ardhurat e arkëtueshme të pagueshme në llogarinë e dhënësit të kolateralit që rrjedhin nga kontrata “Për shitblerje të energjisë elektrike”, datë 25.01.2012, nr. prot 182/3 e nënshkruar midis Korporatës Elektroenergjitike Shqiptare (KESH) sh.a dhe “Koka & Ergi Energy Peshk” shpk, duke përfshirë të gjitha interesat dhe të drejtat që ai përfiton.

Çdo gjendje CASH, në çdo kohë në llogarinë e dhënësit të kolateralit pranë Raiffesien Bank sh.a.

Kuotat që shoqëria “Koka” shpk zotëron pranë shoqërisë “Koka & Ergi Energy Peshk” shpk. Shoqëria “Koka” shpk është pronar i regjistruar i 100% të kapitalit të shoqërisë “Koka & Ergi Energy Peshk” shpk, përfshirë të gjitha interesat dhe të drejtat që ai përfiton.
Ndryshime
Data e Nënshkrimit: 17.04.2008
Kohëzgjatja(vjet): 35
Lloji i Kontratës: Kontratë për Punë Publike
Fusha e Veprimtarisë: Energji ose gaz
Vlera e Investimit(Lekë): 188.055.946 lekë
Vlera e Riinvestimit: Vlera e riinvestimit do të jetë 45% e vlerës së investimit për makineri dhe pajisje, e cila do të investohet çdo 15 vjet dhe do të aktualizohet sipas indeksit të inflacionit.
Kosto Konçesionare: Tarifa konçesionare është 4% e energjisë së prodhuar. Autoriteti Kontraktues ka të drejtë ta shesë këtë sasi energjie për llogari të tij.
Shënime: Shoqëria KOKA & ERGI ENERGY PESHK është një shoqëri e themeluar për zbatimin e kontratës datë 17.04.2008, të nënshkruar midis shoqërisë "KOKA" dhe Autoritetit Kontraktues, Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës me objekt: Ndërtimin, operimin, dhe transferimin e Hidrocentralit Peshku.
Hidrocentrali do të ndërtohet me këto karakteristika të përgjithshme: Fuqi të instaluar 1900 kw dhe prodhim të energjisë elektrike rreth 11.580.000 kw/h
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Dibër, Martanesh, GJON, Rruga Gjon, Vendi i quajtur Shkëmbi Kuq, Lumi Mat, Hidrocentrali Peshk

Akte/Marrëveshje Koncesionare: Kontratë Konçesionare Nr. 810 Rep. Nr. 141 Kol. datë 17.04.2008
Marrveshje kolaterali financiar Nr. 2658 Rep. Nr 937 Kol. datë 08.09.2014
Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 25.03.2022
Dokumenta Financiare: Transferim i kuotave të kapitalit datë 30.06.2015
Akti i Themelimit
Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyrat Financiare 2011
Pasqyrat financiare (2017)
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet shpjeguese te PF 2019
Njoftime Prokurime Publike:
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 42 327 268,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 34 869 517,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 64 814 086,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 5 155 446,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 35 101 017,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 22 721 382,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 7 059 952,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 16 679 995,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 12 342 002,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:85 129 317,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:87 244 267,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:123 078 292,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:59 125 274,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:97 093 784,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:97 677 611,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 99 866 562,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 119 838 342,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 114 509 755,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 328 537 009,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 174 555 597,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2009: 49 891 773,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2008: 15 429 809,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Koncesionare të tjera


SBM ENERGJI
Dibër
DiaVita
Tiranë
Kurum Industrial Gases
Elbasan
HEC GOMSIQE
Tiranë
Punuar Nga : A.Lala