Skip to content
Ndërtim, operim, transferim i 5 Hidrocentraleve "2A", "2B", "2C", "2D", dhe "2E" në rrjedhën e lumit Shkumbin

Hidropower Elektrik
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-03-28 09:20:54

NIPT: K92115027K
Administrator: Enkelev Kurti
Objekti i Veprimtarisë: Financim, projektim, ndërtim, vënie në punë, administrim dhe mirëmbajtje e hidrocentraleve në lumin Shkumbin nga kuota 675 metra deri në kuotën 1540 metra dhe transferimi i tyre nga konçesionari tek autoriteti kontraktues sipas kontratës së konçesionit të firmosur ndërmjet palëve krijuese të shoqërisë dhe Ministrisë së Energjetikës. Prodhim dhe shitjen e energjisë elektrike.
Forma ligjore: SH.P.K Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 14/09/2009
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 136 732 945,00
Numri i pjesëve: 2
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: ENERGJIA EKOLOGJIKE shpk, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 13.10.2011 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar L12231011I, me adresë në Tiranë, njësia bashkiake nr. 7, rruga e Kavajës, nr. 151, me administrator Harallambe Gjoka dhe ortak te vetem KISHA ORTHODHOKSE AUTOQEFALE E SHQIPERISE (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 28.03.2022)

Wondervolt 2018 shpk, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 19.02.2018 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar L81423001S, me adresë në Tiranë, rruga “Frosina Plaku”, banesa nr. 7 (pranë 21 Dhjetorit), me administrator Esmeralda Hakani dhe ortak te vetem Enkelev Kurti (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 28.03.2022)
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: XII.5 - Leje mjedisore
Çështje Ligjore: I. Më datë 05.11.2014, Drejtoria Rajonale Tatimore Tiranë ka lëshuar shkresën Nr. 81335/7 Prot, për vendosjen e Barrës së Sigurisë mbi titujt e pronësisë, me qëllim, mos lejimin e tjetërsimit të titujve të pronësisë përfshirë edhe shitblerjen e aksioneve, deri në shlyerjen e detyrimeve tatimore, nga ana e tatimpaguesit debitor.

II. Më datë 20.02.2018, pas shqyrtimit të kontratës “Për shitje kuotash dhe bashkëpunimi” dhe pasi konstatoi se Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë ka dhënë miratimin e saj (Shkresa Nr. 3686/1 Prot datë 31.01.2018 lëshuar nga MIE) për transferimin e një kuote që përfaqëson 34.66% të kapitalit të “Hidropower Elektrik” shpk tek shoqëria “Energjia Ekologjike” shpk, asambleja e përgjithshme e shoqërisë ka vendosur:

a) Bllokimin në favor të shoqërisë “Energjia Ekologjike” sh.p.k., të një kuote që përfaqëson 34.66 % të kapitalit themeltar të Shoqërisë “Hidropower Elektrik” sh.p.k.

b) Ky bllokim do të ketë efekt vetëm deri në datën 15.12.2018 dhe do të humbasë automatikisht fuqinë pas kalimit të kësaj date pa pasur nevojë për kryerjen e ndonjë veprimi. Nëse pas datës 15.12.2018 kuota prej 34.66 % të kapitalit themeltar vijon të figurojë e bllokuar pranë Regjistrit Tregtar, atëherë ajo do të zhbllokohet me një kërkesë/njoftim të thjeshtë dërguar QKB-së, nga shoqëria “Hidropower Elektrik” sh.p.k.

c) Deri në datën 15.12.2018 ortaku i shoqërisë “LNK” sh.p.k., ndalohet që të tjetërsojë në çfarëdo mënyre kuotën që përfaqëson 34.66 % të kapitalit themeltar të shoqërisë përveçse me miratimin paraprak me shkrim të shoqërisë “Energjia Ekologjike” sh.p.k.

d) Ky bllokim nuk prek në asnjë mënyrë kuotën e ortakut “LNK” sh.p.k., që përfaqëson 65.34% të kapitalit themeltar të shoqërisë “Hidropower Elektrik” sh.p.k. Ortaku “LNK” sh.p.k., ruan të drejtën të tjetërsojë lirisht kuotën e tij por deri në kufirin që përfaqëson 65.34% të kapitalit themeltar dhe me kusht që subjekti përfitues i këtyre kuotave të angazhohet për të respektuar të drejtën e shoqërisë “Energjia Ekologjike” sh.p.k.

III. Më datë 26.07.2018, asambleja e ortakëve të shoqërisë “Energjia Ekologjike” ka vendosur miratimin e lirimit të kuotës që përfaqëson 34.66% të kapitalit të shoqërisë “Hydropower Elektrik” shpk, bllokuar me vendimin datë 20.02.2018.

IV. Më datë 12.09.2018, asambleja e përgjithshme ka vendosur të heqë dorë nga ngritja e padive me objekt kërkim dëmshpërblimi nga ortaku LNK Shpk si pasojë e shkeljeve të parashikimeve dhe detyrimeve për investim që ortaku LNK Shpk ka marrë përsipër në kontratën konçesionare Nr. 2830 Rep Nr. 374 Kol datë 03.09.2009. Përmbaruesi Gjyqësor Ilia Elezi, Zyra Përmbarimore Tiranë dhe Përmbaruesi Gjyqësor Privat Ensola Kuçi kanë lëshuar urdhëra për heqjen e masës së sekuestros konservative nga kuotat e shoqërisë LNK Shpk.

V. Me datë 16.01.2019, me vendim të asamblesë së ortakëve, u vendos dhenia e pëlqimit ortakut “Energjia Ekologjike” sh.p.k, për të vendosur barrë siguruese të rradhës së pare, në favor të shoqërisë “Union Bank” sh.a, mbi kuotën që përfaqëson 34.66% të kapitalit themeltar në pronësi të këtij ortaku. Barrësimi I kuotës prej 34.66% në pronësi të ortakut “Energjia Ekologjike” sh.p.k, nuk do të ketë asnjë pasojë mbi kuotën apo të drejtat e ortakut “ Wondervolt 2018” sh.p.k. Në rast se shoqëria “ Union Bank” sh.a do të ekzekutojë barren siguruese atëherë ajo duhet të respektoje të drejtën a parablerjes së ortakut “Wondervolt 2018” sh.p.k., mbi këtë kuotë duke i ofruar paraprakisht këtij të fundit blerjen e kuotës me të njëjtat kushte si personit/personave të tretë. Me date 14.12.2018, u lidh marrëveshja siguruese Nr. 8467 Rep Nr. 3260 Kol ndërmjet shoqërisë “Energjia Ekologjike” sh.p.k. (barrëdhënës) dhe Union Bank (barrëmarrës) ku si objekt i kontratës është krijimi i një barre siguruese mbi totalin e kuotave të zotëruara në shoqërinë “Hidropower Elektrik”sh.p.k., si garanci për shlyerjen e kredisë së akorduar nga Union Bank.
Ndryshime
Data e Nënshkrimit: 03.09.2009
Kohëzgjatja(vjet): 35
Lloji i Kontratës: Kontratë për Punë Publike
Fusha e Veprimtarisë: Energji ose gaz
Vlera e Investimit(Lekë): 847.000.000 lekë
Vlera e Riinvestimit: Duke filluar nga viti i 25-të nga hyrja në fuqi e kësaj marrëveshje, konçesionari do të riinvestojë 60% të vlerës së investimit për makineri dhe pajisje, sipas një grafiku që do të hartohet nga palët për këtë qëllim.
Kosto Konçesionare: Gjatë fazës së shfrytëzimit konçesionari duhet t' i japë pa pagesë Autoritetiti Kontraktues 8% të prodhimit vjetor të energjisë elektrike
Shënime: Shoqëria Hidropower Elektrik shpk është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar e themeluar për zbatimin e kontratës konçesionare datë 03.09.2009, të nënshkruar midis shoqërive "EUROTEOREMA GROUP" dhe "LNK" dhe Autoritetit Kontrakktues Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjitikës me objekt: Ndërtimi, operimi, transferimi i 5 Hidrocentraleve në rrjedhën e lumit Shkumbin, 2 A, 2 B, 2 C, 2 D, 2 E, me vendodhje në rrjedhën e lumit Shkumbin, rrethi Pogradec.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga Reshit Çollaku, pallati i ri (ndertuar nga ''Lani'' shpk), hyrja 1, kati 2, ap.1

Adresa:
Korçë, Proptisht, Godina e Hecit, Slabinja 1

Akte/Marrëveshje Koncesionare: Kontratë Konçesioni Nr. 2830 Rep. Nr. 374 Kol. datë 03.09.2009
Kontratë shitje kuotash Nr. 3903 Rep. Nr. 3742 Kol. datë 16.12.2010
Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 28.03.2022
Vendim I asamblese se pergjithshme (27.06.2018)
Vendim I asamblese se ortakeve (20.02.2018)
Vendim I asamblese se pergjithshme (13.06.2018)
Shtojcat e kontrates se koncesionit
EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TË PRONARIT PËRFITUES date 28.03.2022
Dokumenta Financiare: Akti i Themelimit
Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Bilanci Kontabël 2012
Bilanci Kontabël 2013
Bilanci Kontabël 2011
Bilanci Kontabël 2010
Pasqyrat financiare (2017)
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenime shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Njoftime Prokurime Publike:
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 46 182 199,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 102 206,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 36 641 596,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 85 073 801,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 30 127 050,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -3 538 669,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 257 266,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 1 853 330,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: -1 149 028,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: -280 080,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:190 475 363,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:391 473 158,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:277 404 510,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:256 479 022,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:35 279 153,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:135 142 443,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 6 986 603,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 76 501 860,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 891 051,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 6 184 500,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2017
2018
2019
2020

Koncesionare të tjera


Punuar Nga : A.Lala