Skip to content
Ndërtimi, operimi, mirëmbajtja dhe transferimi i hidrocentralit Lena 1, Lena 2, Lena 2-A

GAMA ENERGY (Ish GAMA ENERGI)
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-05-19 13:35:02

NIPT: K92224004U
Administrator: Aqif Sina
Objekti i Veprimtarisë: Ndërtimi, operimi dhe transferimi i hidrocentraleve "Lena 1", "Lena 2", "Lena 2-A" tek Autoriteti kontraktues ku përfshihet Financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, eksportimi dhe shitja e energjisë elektrike, në zbatim të kontratës së Koncesionit të formës BOT të dhëna nga Ministria e Ekonomisë Tregtisë dhe Energjetikës e autorizuar nga Këshilli i Ministrave, për shfrytëzimin e ujit për prodhimin e energjisë elektrike, me shfrytëzimin e rrjedhës ujore të përrenjve të Lajthizës dhe Mullias.
Emërtime të tjera Tregtare: GAMA ENERGY
Forma ligjore: SH.P.K Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 08/10/2009
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: I. SINA 98, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 08.10.1998 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifkimi në regjistrin tregtar NIPT K01321001T, me adresë në Tiranë, Rruga “Ali Hafiz Ulqinaku”, Njësia Administrative nr.1, Shkoze, Zona Kadastrale nr.3976, Nr.Pasurise 231/85, Volumi 17, Faqe 171, me administrator Shaban Sina. Ortaket e shoqerise jane: Aqif Sina (50%) dhe Shaban Sina (50%) (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 29.04.2022)

II. MERGA, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 18.12.1997 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K26513469M, me adresë në Dibër, Martanesh, Krastë, me administrator Ilir Gaçi. Ortaket e shoqerise jane: Xhaferr Gaçi (47%) dhe Ilir Gaçi (53%) (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 29.04.2022)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 29.04.2022, terhequr nga QKB ne daten 29.04.2022, Pronar perfitues te shoqerise jane:

Aqif Sina, shtetas shqiptar, i datelindjes 1963, pronar perfitues pasi zoteron 50% te kapitalit te SINA 98. Data e percaktimit si pronar perfitues: 07.03.2013.

Shaban Sina, shtetas shqiptar, i datelindjes 1958, pronar perfitues pasi zoteron 50% te kapitalit te SINA 98. Data e percaktimit si pronar perfitues: 07.03.2013.

Xhaferr Gaçi, shtetas shqiptar, i datelindjes 1964, pronar perfitues pasi zoteron 47% te kapitalit te MERGA. Data e percaktimit si pronar perfitues: 24.10.2009.

Ilir Gaçi, shtetas shqiptar, i datelindjes 1972, pronar perfitues pasi zoteron 53% te kapitalit te MERGA. Data e percaktimit si pronar perfitues: 24.10.2009.
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: XII.5 - Leje mjedisore
Çështje Ligjore: Më datë 21.08.2015, me anë të kërkesës për vendosje barre sigurie mbi titujt e pronësisë Nr. 59123 Prot., lëshuar nga Drejtoria Rajonale Tatimore Tiranë, u kërkua të mos lejohen të kryhen tjetërsime mbi titujt e pronësisë për tatimpaguesin, subjektin "Gama Energy”shpk.
Ndryshime
Data e Nënshkrimit: 09.09.2009
Kohëzgjatja(vjet): 35
Lloji i Kontratës: Kontratë për punë publike
Fusha e Veprimtarisë: Energji ose Gaz
Vlera e Investimit(Lekë): 311.332.059 lekë
Vlera e Riinvestimit: Duke filluar nga viti i 25-të nga hyrja në fuqi e kësaj kontrate, konçesionari do të riinvestojë 60% të vlerës së investimit për makineri dhe pajisje, sipas një grafiku të hartuar nga palët për këtë qëllim. Kjo vlerë do të aktualizohet sipas indeksit të inflacionit.
Kosto Konçesionare: Konçesionari duhet të paguajë për llogari të Autoritetit Kontraktues 7% të prodhimit vjetor të energjisë elektrike, si dhe të çdo përfitimi tjetër që konçesionari do të ketë.
Shënime: Gama Energy është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar për zbatimin e kontratës konçesionare të nëshkruar më datë 09.09.2009, ndërmjet Ministrisë së Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës dhe bashkimit të përkohshëm të shoqërive MERGA shpk, SHANSI INVEST shpk dhe "LALA" shpk, me objekt: Financimi, projektimi, ndërtimi, vënia në punë, administrimi, mirëmbajtja e hidrocentraleve "Lena 1", "Lena 2", "Lena 2-A", dhe transferimi i tyre në përfundim të kontratës nga Konçesionari tek Autoriteti Kontraktues konform kushteve dhe afateve të kësaj kontrate.
Hidrocentralet "Lena 1", "Lena 2" dhe "Lena 2-A" do të ndërtohen mbi përrenjtë Lajthizë dhe Mullias, rrethi Bulqizë.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Kraste; Bulqize, Kraste, fshati Lene, prane godines se HEC-ve Lena 1 & Lena 2.

Akte/Marrëveshje Koncesionare: Kontrate koncesioni (09.09.2009)
Ektrakt historik i regjistrit tregtar 29.04.2022
Deshmi trashegimie ligjore 26.08.2015
Grafiku i zhvillimit te punimeve
EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TË PRONARIT PËRFITUES date 29.04.2022
Dokumenta Financiare: Akti i Themelimit
Kontrate shitje kuotash (04.03.2013)
Bilanci 2012
Bilanci 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyrat financiare 2011
Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyrat financiare 2020
Njoftime Prokurime Publike:
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 15 341 232,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 13 701 800,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -11 137 749,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -72 110 989,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -14 324 711,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -3 112 329,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:50 956 452,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:65 390 441,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:80 990 445,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:32 735 905,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:90 154 701,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2016
2017
2018
2019
2020

Koncesionare të tjera


HOXHA-L-ENEREGY
Elbasan
HEC LASHKIZA
Tiranë
EDIANI
Lezhë
HIDRO POWER PEQIN
Tiranë
Punuar Nga : A.Lala