Skip to content
Ndërtimi, operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentralit Hotolisht, Librazhd

HEC - i DRAGOSTUNJE
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-05-30 07:40:02

NIPT: K92230003T
Administrator: Imer Memetaj
Objekti i Veprimtarisë: Ndërtimi, operimi dhe transferimi i i hidrocentraleve "Liqenet", "Maja e Madhe", "Zanore", "Dragostunje", "Frari", " Hotolisht", dhe "Ura, tek Autoriteti Kontraktues ku përfshihet :financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, eksportimi dhe shitja e energjisë elektrike në zbatim të kontratës së Konçesionit Nr. 2884 Rep, Nr. 389 Kol.
Emërtime të tjera Tregtare: HEC - i DRAGOSTUNJE
Forma ligjore: SH.P.K Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 28/10/2009
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 1 000 000,00
Numri i pjesëve: 1 000
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: I. V O R T E K, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 07.03.2001 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K11708004O, me adresë në Tiranë, Rruga Sami Frashëri, Pallati Vortek, Kati 2, përballë Drejtorisë së Policisë, me administrator Dasha Frashëri. Ortaket e shoqerise jane: Fatmir Frasheri (51%) dhe Dasha Frashëri (49%) (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 03.05.2022).

II. ENERGY DEVELOPMENT GROUP (Ish FRIGO FOOD ENERGY INVEST), një shoqëri aksionare, e themeluar më datë 16.09.2008, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K82124007R, me adresë në Tiranë, Rruga e Elbasanit, vila nr. 71, me administrator dhe ortak te vetem Sokol Meqemeja. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 03.05.2022).

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 11.03.2022, terhequr nga QKB ne daten 30.05.2022, Pronar perfitues i shoqerise me 25% te kapitalit e me teper eshte:

Sokol Meqemeja, shtetas shqiptar, i datelindjes 1969, pronar perfitues per 80% te pronesise pasi zoteron 100% te kapitalit te shoqerise ENERGY DEVELOPMENT GROUP. Data e percaktimit si pronar perfitues: 30.05.2022.
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: XII.5 - Leje mjedisore
Leje perdorimi rezerves ujore, baseni Shkumbin -
Ndryshime
Data e Nënshkrimit: 11.09.2009
Kohëzgjatja(vjet): 35
Lloji i Kontratës: Kontratë për punë publike
Fusha e Veprimtarisë: Energji ose Gaz
Vlera e Investimit(Lekë): 424.080.723 lekë
Vlera e Riinvestimit: Vlera e riinvestimit është 60% e vlerës së investimit për makineri dhe pajisje. Kjo vlerë do të investohet ne vitin e 25-të dhe do të aktualizohet sipas indeksit të inflacionit.
Kosto Konçesionare: Konçesionari do t'i paguajë Autoritetit Kontraktues 5% të prodhimit vjetor të energjisë elektrike apo të çdo lloj përfitimi që mund të ketë.
Shënime: HEC - i DRAGOSTUNJE është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar për zbatimin e kontratës konçesionare të datës 11.09.2009, të lidhur ndërmjet Ministrisë së Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës dhe bashkimit të përkohshëm të shoqërive “VORTEK” shpk, "A.K" shpk dhe “By Best Duty Free” sh.p.k. Objekti i kontratës është financimi, ndërtimi, vënia në punë, administrimi, mirëmbajtja e hidrocentraleve: Liqenet, Maja e Madhe, Zanore, Dragostunjë, Frari, Hotolisht, Ura dhe transferimi i tyre nga Konçensionari tek Autoriteti Kontraktues konform kushteve dhe afateve të kësaj kontrate.
Hidrocentralet “Liqenet”, “Maja e Madhe”, “Zanore”, “Dragostunjë”, “Frari”, “Hotolisht”, dhe “Ura” do të ndërtohen në përroin Sheja e Hotolisht, rrethi Librazhd.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga e "Elbasanit", Vila nr.71.

Adresa:
Librazhd, Zona Kadastrale Nr. 1527, Nr. pasurie 530 dhe 529, Dragostunje, Librazhd

Akte/Marrëveshje Koncesionare: Kontrate koncesioni (11.09.2009)
Ektrakt historik i regjistrit tregtar 30.05.2022
Vendimi I asamblese per emerimin e administratorit 13.04.2012
Aneks 1 - Preventivi i punimeve
EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TË PRONARIT PËRFITUES date 30.05.2022
Dokumenta Financiare: Akti i Themelimit
Transferim kuotash (18.10.2011)
Bilanci 2010
Bilanci 2011
Bilanci 2012
Bilanci 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Njoftime Prokurime Publike:
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 2 727 655,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -916 366,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -3 748 307,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:103 305 072,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:349 343 540,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2019

Koncesionare të tjera


Punuar Nga : A.Lala