Skip to content
Ndërtim, operim dhe transferim i hidrocentraleve KUKUR 1, 2, 3, 4 dhe 5

KUKUR ENERGY
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-05-16 09:01:39

NIPT: K92313017A
Administrator: Carlo Francioni
Objekti i Veprimtarisë: Ndërtimi, operimi dhe transferimi i hidrocentraleve Kukur 1, Kukur 2, Kukur 3, Kukur 4, Kukur 5, tek autoriteti kontraktues, ku përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, eksportimi dhe shitja e energjisë elektrike, në baze të kësaj kontratë Koncesioni. (Nuk lejohet asnjë lloj tjetër veprimtarie tregtare përveç atyre që ushtrohen në kuadër të kësaj kontratë).
-------------
Kategoria: Sektori i Energjisë
-------------
Forma ligjore: SH.P.K Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 05/11/2009
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Itali
Kapitali Themeltar(Lekë): 355 555 000,00
Numri i pjesëve: 100
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: I.ELEOLO S.r.l, person juridik italian i njohur si i tillë nëpërmjet regjistrimit në Dhomën e Tregtisë, Industrisë, Artizanatit dhe Agrikulturës së Arezzos-Itali, me Nr. 00191980515 datë 19.02.1996, e përfaqësuar nga administratori i vetëm Z. Carlo Francioni (Sipas kontratës së shitblerjes së kuotave Nr. 6485 Rep., Nr. 1557 Kol., datë 19.11.2009, të dorëzuar në QKB)

II. ELETTROIMPIANTI - ALB, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 28.03.2009 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K91610006A, me adresë në Tiranë, Rruga Bajram Curri, Pallati Dejakati 1, Kati 1, me administrator Carlo Francioni. Ortaket e shoqerise jane: Carlo Francioni (50%), Ubaldo Baglioni (50%) (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 07.03.2022)

III. ELETTROIMPIANTI TECNOLUCE, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e regjistruar si person juridik pranë Dhomës së Tregtisë Arezzo me Nr. 00191980515, më datë 19.02.1996, me seli në adresën: Via Dei Guazzi 12, 52014 Ponte a Poppi (Ar), regjistruar pranë Dhomës së Tregtisë, Industrisë, Artizanit dhe Agrikulturës në Arezzo (Zyra e Regjistrimit të Shoqërive), e pajisur me kod fiskal dhe numër regjistrimi 00191980515, e përfaqësuar nga administratori Carlo Francioni, lindur në Romë dhe banues në Itali (Sipas aktit të themelimit të shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar “Kukur Energy” shpk, datë 05.11.2009, të dorëzuar në QKB)

Subjekti Juridik KUKUR ENERGY nuk ka regjistruar të dhëna në regjistrin e pronarëve përfitues RPP
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Pezulluar
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I.Me date 09.09.2021, me ane te shkresës nr.10870 Prot, për Vendosjen e Mases se Sigurimit te Detyrimit Tatimor, lëshuar nga Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve (Rajoni Qëndror) , u kerkua te mos lejohet tjetërsimi mbi pasurine dhe te drejtat pasurore qe i perkasin subjektit KUKUR ENERGY SHPK, pajisur me NUIS (NIPT)- K92313017A.

II.Bazuar në nenin 15/1 të ligjit Nr. 6/2022 "Për Disa Ndryshime dhe Shtesa në Ligjin Nr.112/2020, Për Regjistrin e Pronarëve Përfitues", i ndryshuar, QKB për subjektet raportuese, të cilat kryejnë shkeljet e parashikuara në pikën 4 të këtij neni, do të ndryshojë statusin nga “AKTIV” në statusin “PEZULLUAR” deri në pagesën e gjobës dhe regjistrimin e të dhënave përkatëse për pronarët përfitues.
Ndryshime
Data e Nënshkrimit: 01.06.2009 - kontrata e konçesionit, 13.08.2013 - kontrata shtesë e konçesionit
Kohëzgjatja(vjet): 35
Lloji i Kontratës: Kontratë për punë publike
Fusha e Veprimtarisë: Energji ose Gaz
Vlera e Investimit(Lekë): 4.547.551.449 lekë
Vlera e Riinvestimit: Çdo 15 vjet konçesionari do të riinvestojë 80% të vlerës së investimit për makineri dhe pajisje, sipas një grafiku që do të hartohet nga palët për këtë qëllim. Kjo vlerë do të aktualizohet sipas indeksit të inflacionit.
Kosto Konçesionare: Konçesionari duhet të paguajë për llogari të Autoritetit Kontraktues 3.1% të prodhimit vjetor të energjisë elektrike, si dhe të çdo përfitimi tjetër që konçesionari do të ketë.
Shënime: I. Më datë 01.06.2009, është nënshkruar kontrata e konçesionit e formës BOT (ndërtim, operim dhe transferim i së drejtës së pronësisë dhe operimit). Objekti i kontratës është për financimin, ndërtimin, vënien në punë, administrimin, mirëmbajtien e hidrocentraleve Kukur 1, Kukur 2, Kukur 3, Kukur 4 dhe kukur 5 dhe transferimin e tyre në përfundim të kontratës nga konçesionari tek Autoriteti Kontraktues, konform kushteve dhe afateve të kësaj kontrate.

II. Më datë 13.08.2013, është nënshkruar kontrata shtesë e konçesionit, si pjesë përbërëse e kontratës së konçesionit 01.06.2009. Në këtë kontratë shtesë kemi ndryshim të nenit 10, "Programi i punimeve": Konçesionari merr përsipër të vërë në punë hidrocentralin brenda 72 muajve nga hyrja në fuqi e kontratës së konçesionit. Afati i ndërtimit është 15 muaj si e parashikuar në grafikun e punimeve. Me anën e kësaj shtese konçesionari ka të drejtë të përfitojë 12 muaj shtesë afati për vënien në punë të hidrocentraleve Kukur 1, 2, 3, 4, 5.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njësia bashkiake nr. 5, Rruga Dëshmorët e 4 Shkurtit, Pallati 17, Hyrja 3, Ap.12, Kati 3.

Akte/Marrëveshje Koncesionare: Kontrate koncesioni (01.06.2009)
Kontrate shtese koncesioni (13.08.2013)
Ektrakt historik i regjistrit tregtar 07.03.2022
Vendimi i asamblese per rritjen e kapitalit 10.02.2010
Te dhenat e subjektit Kukur Energy ne Regjistrin e Pronareve Perfitues date 07.03.2022
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 16.05.2024
Dokumenta Financiare: Akti i Themelimit
Kontrate shitje kuotash (19.11.2009)
Kontrate shitje kuotash (02.12.2009)
Bilanci 2009
Bilanci 2010
Bilanci 2011
Bilanci 2012
Bilanci 2013
Bilanci 2014
Bilanci 2015
Bilanci 2016
Pasqyrat financiare 2017
Njoftime Prokurime Publike: Hec Kukur - Investimet ne kohe dhe Formulari i Sigurimit te Kontrates
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -168,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 48,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 103,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -422,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -385 324,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: -1 116 754,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: -1 224 574,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

Koncesionare të tjera


Punuar Nga : A.Lala/L.Kanani