Skip to content
Ndërtim, operim, transferim i Hidrocentralit Valbona

TPLANI HC
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-04-19 09:03:27

NIPT: L09702601M
Administrator: Akil Doçi
Objekti i Veprimtarisë: Ndërtimi, operimi, transferimi i Hidrocentralit Valbonë te Autoriteti Kontraktues ku përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transferimi, shpërndrarja, eksportimi dhe shitja e energjisë elektrike në zbatim të Kontratës së Konçesionit me METE.
Emërtime të tjera Tregtare: TPLANI HC
Forma ligjore: SH.P.K Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 07/10/2010
Rrethi: Kukës
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100,00
Numri i pjesëve: 100
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: I. T P L A N I, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 20.10.2005 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K61521026Q, me adresë në Kukes Tropoje TROPOJE Lagjja Partizani, Pallati 22, Tropoje, Bajram Curr, me administrator dhe ortak te vetem Flamur Buçpapaj (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 19.04.2022)

II. ANUAR, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 01.08.2017 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L72003029I, me adresë në Tiranë, Rruga Donika Kastrioti, Pallati 14, Ap 14E, Kati i 5, Njësia bashkiake nr. 5, me administrator Akil Doçi. Ortaket e shoqerise jane: Joana Doçi (25%), Aurel Byberi (37.5%), Akil Doçi (37.5%) (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 19.04.2022)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 22.09.2021, terhequr nga QKB ne daten 19.04.2022, Pronare perfitues te shoqerise jane:

Aurel Byberi, shtetas shqiptar, i datelindjes 1985, pronar perfitues pasi zoteron 37.5% te ANUAR-shoqeri meme e TPLANI HC. Data e percaktimit si pronar perfitues: 11.04.2018.

Akil Doçi, shtetas shqiptar, i datelindjes 1986, pronar perfitues pasi zoteron 37.5% te ANUAR-shoqeri meme e TPLANI HC. Data e percaktimit si pronar perfitues: 11.04.2018.

Joana Doçi, shtetas shqiptar, i datelindjes 1991, pronar perfitues pasi zoteron 25% te ANUAR-shoqeri meme e TPLANI HC. Data e percaktimit si pronar perfitues: 05.03.2021.
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Data e Nënshkrimit: 29.01.2009
Kohëzgjatja(vjet): 35
Lloji i Kontratës: Kontratë për punë publike
Fusha e Veprimtarisë: Energji dhe gaz
Vlera e Investimit(Lekë): 274.205.000 lekë
Vlera e Riinvestimit: Çdo 15 (pesëmbëdhjetë) vjet konçesionari do të riinvestojë 120% të vlerës së investimit për makineritë dhe pajisjet, sipas një grafiku që do të hartohet nga palët për këtë qëllim. Kjo vlerë do të aktualizohet sipas indeksit të inflacionit.
Kosto Konçesionare: Konçesionari duhet të paguajë për llogari të Autoritetit Kontraktues një tarifë konçesionare të barabartë me vlerën e 10% të prodhimit vjetor të energjisë elektrike, si dhe të çdo përfitimi tjetër që konçesionari do të ketë.
Shënime: Me anë të kësaj kontrate Autoriteti Kontraktues i autorizuar nga Këshilli I Ministrave të Republikës së Shqipërisë në bazë të ligjit "Për Konçensionet", i jep konçensionarit me konçension të formës BOT (që do të thotë ndërtim, operim, dhe transferim i së drejtës së pronësisë dhe operimit, në përfundim të kontratës konçensionare): Financimin, projektimin, ndërtimin, vënien në punë, administrimin, mirëmbajtjen e hidrocentralit "Valbona" dhe transferimin e tyre në përfundim të kontratës nga konçensionari tek Autoriteti Kontraktues, konform kushteve dhe afateve të kësaj kontrate.
Hidrocentrali “Valbona” do të ndërtohet në lumin e Valbonës, rrethi i Tropojës, me këto karateristika: Fuqi e instaluar 2.300 kW dhe Prodhim vjetor i energjisë elektrike 11.028.240 kWh.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Kukës, Margegaj, Valbonë, Godinë 2 katëshe në Fshatin Valbonë.

Akte/Marrëveshje Koncesionare: Kontratë Konçesionare Nr. 279 Rep, Nr. 38 Kol, datë 29.01.2009
Akti i themelimit
Ektrakt historik i regjistrit tregtar 19.04.2022
Kontrate shit-blerje kuotash 05.02.2018
Kontrate shit-blerje kuotash 15.03.2019
Kontrate shitje kuote 11.06.2020
EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TË PRONARIT PËRFITUES date 19.04.2022
Shtojcat e kontrates koncesionare
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyrat financiare 2020
Njoftime Prokurime Publike:
Informacione Financiare

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

Koncesionare të tjera


AE KARDHIQ
Gjirokastër
HIDROCENTRALI CANGONJ
Korçë
TRAJA&MADHESH
Dibër
Melova Arez
Gjirokastër
Punuar Nga : A.Lala