Skip to content
Ndërtimi i portit të jahteve në Kalanë e Turrës, Komuna Synej, Kavajë.

FINSEC PORT
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-04-08 08:49:07

NIPT: L31909002M
Administrator: Artan Kraja, Argento Avdi
Objekti i Veprimtarisë: Shoqëria do të ketë për objekt veprimtarie zbatimin dhe përmbushjen e kushteve të kontratës së konçesionit miratuar me VKM nr. 505 date 30.05.2013 si dhe çdo aktivitet tjetër ndihmës apo plotësues në funksion të zbatimit dhe përmbushjes së kushteve të kontratës së konçesionit.
-------------
Kategoria: Sektori i Transportit
-------------
Emërtime të tjera Tregtare: Finsec Port
Forma ligjore: SH.A Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 08/07/2013
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Zvicer
Kapitali Themeltar(Lekë): 3 500 000,00
Numri i pjesëve: 1 000
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: I. FINSEC Ltd (Ish FINSEC AG) eshte nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar, qe funksionon sipas legjislacionit te Zvicres, e regjistruar ne 28.05.2008 me numer regjistrimi CH-ID: CH-170-3032184-3, dhe UID: CHE-114.323.183, me kapital 1.321.806 CHF (franga zvicerane), me drejtor Mattig, Dr. Franz, von Bettmeralp, me adrese ne Bahnhofstrasse 3 Pfäffikon SZ, Zvicer (Sipas te dhenave te regjistrit tregtar te Zvicres deri me date 01.04.2023. Burimi: https://www.zefix.ch/en/search/entity/list/firm/910450)

Sipas ekstraktit historik te regjistrit te pronarit perfitues, te depozituar ne daten 30.06.2021, terhequr nga QKB ne daten 01.04.2023,Josef Friedrich Aregger, shtetas zviceran i datelindjes 1947, kontrollon në çdo lloj mënyre zgjedhjen, emërimin dhe largimin e shumicës së organeve vendimmarrëse qe ne daten 21.03.2018.

Beat Britsch, shtetas zviceran, i datelindjes 1963, kontrollon në çdo lloj mënyre zgjedhjen, emërimin dhe largimin e shumicës së organeve vendimmarrëse qe ne daten 25.09.2019

Gerold Alexander Auer, shtetas zviceran, i datelindjes 1950, kontrollon në çdo lloj mënyre zgjedhjen, emërimin dhe largimin e shumicës së organeve vendimmarrëse qe ne daten 25.09.2019

II. VICTORIA INVEST shpk është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 07.02.2003 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, e regjistruar në QKB me numër identifikimi (NIPT) K32712206U, me seli në Elbasan, Lagjja 28 Nëntori, rruga 11 nëntori, pallati pranë Tatim Taksave, kati 2, administrator Fatmir Kuçi. Ortak i vetem eshte shoqeria VICTORIA INVEST INTERNATIONAL.(Sipas te dhenave te QKB deri me date 01.04.2023)
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 2
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Fatmir Kuçi, Dario Krtalic, Josef Friedrich Aregger, Denisa Vyshka, MATTHIAS DANIEL DR.FOLDEAK, Rolf Roman Debrunner, Gerold Alexander Auer
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: X - Leje e integruar mjedisore
Leje per perdorim te burimit ujor KKU -
Çështje Ligjore: I. Më datë 23.02.2018, përmbaruesi gjyqësor privat Shefik Suparaku ka lëshuar urdhërin Nr. 79-06 Regj., për vendosjen e masës së sekuestros konservative mbi aksionet e debitorit, shoqërisë "FINSEC PORT" Sha, si dhe mbi të drejtat që rrjedhin nga zotërimi i këtyre aksioneve duke ndaluar tjetërsimin dhe/ose disponimin e tyre, si dhe duke ndaluar kryerjen e çdo veprimi tjeter që mund të ndryshojë të dhënat e regjistrit tregtar. Aksionet do të qëndrojnë të sekuestruara deri në një urdhër të dytë dhe debitori pas regjistrimit të këtij urdhri nuk mund të kryejë asnjë veprim pranë QKB-së. Sekuestro është vendosur për shkak të mos likujdimit të faturave tatimore të shoqërisë Finsec Port sh.a ndaj shoqërisë Victoria Invest sh.p.k.

II. Më datë 15.03.2018, sipas Kërkesës Nr.2841/2 Prot, “Kërkesë për vendosjen e masës së sigurimit tatimor”, ardhur nga Drejtoria Rajonale Tatimore Elbasan, u kerkua vendosja e masës së sigurimit tatimor mbi pasuritë e tatimpaguesit “FINSEC PORT”, pajisur me NUIS (NIPT) L31909002M, duke moslejuar tjetërsimin mbi pasurinë dhe të drejtat pasurore që i përkasin këtij subjekti.

III. Më datë 16.05.2018, sipas Urdhrit Nr. 79-13 Regj., lëshuar nga Permbaruesi Gjyqesor Privat Shefik Suparaku, drejtuar QKB , u urdherua heqja e mases se sekuestros konservative nga aksionet/kuotat e subjektit shoqeria “FINSEC PORT” sh.a, me NUIS (NIPT) - L31909002M, me administrator z. Artan Kraja, urdheruar me shkresen tone Nr.79-06 Regj., date 23.02.2018

IV. Më datë 28.09.2018, sipas Urdhrit Nr. 100-05 Regj. date 28.09.2018, leshuar nga permbaruesi gjyqesor privat Shefik Suparaku, per vendosjen e mases se sekuestros konservative mbi aksionet/kuotat e debitorit FINSEC PORT Sha, me NUIS (NIPT) L31909002M me administrator z. Artan Kraja, si dhe mbi te drejtat qe rrjedhin nga zoterimi i ketyre kuotave/aksioneve duke ndaluar tjetersimin dhe/ose disponimin e tyre. Aksionet/kuotat do qe qendrojne te sekuestruara deri ne nje urdher te dyte dhe debitori mbas rregjistrimit te ketij urdhri nuk mund te kryeje asnje veprim per tjetersimin e tyre ne QKB.

V. Më datë 22.10.2018, sipas Urdhrit Nr. 100-16Regj. leshuar nga permbaruesi gjyqesor privat Shefik Suparaku, per heqjen e mases se sekuestros konservative mbi aksionet/kuotat e debitorit FINSEC PORT Sha, me NUIS (NIPT) L31909002M me administrator z. Artan Kraja, si dhe mbi te drejtat qe rrjedhin nga zoterimi i ketyre kuotave/aksioneve duke n revokuar urdhërin tone të mëparshëm Nr. 100- 05 Regj. date 28.09.2018.

VI. Më datë 04.09.2019, sipas Urdhrit Nr.171-01Regj, protokolluar ne QKB me Nr. 11514Prot datë 06.09.2019 të përmbaruesit gjyqësor Shefit Shuparaku, u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi aksionet e debitorit shoqëria “FINSEC PORT”sha Nipt L31909002M me administrator Artan Kraja.

VII. Më datë 04.03.2022, sipas Kërkesës Nr. 5439 Prot, “Lirim nga barra siguruese mbi titujt e pronesise”, ardhur nga Drejtoria e mbledhjes se detyrimeve tatimore te papaguara Rajoni Qendror u kerkua lirimi nga barra siguruese mbi titujt e pronesise te tatimpaguesit “FINSEC PORT”, pajisur me NUIS (NIPT) L31909002M , vendosur me shkresen Nr.2841/2 Prot, datë 15.03.2018, ardhur nga Drejtoria Rajonale Tatimore Elbasan.

VIII. Më datë 18.03.2022, sipas Kërkesës Nr. 5778 Prot, datë 18.03.2022 “Lirim nga barra siguruese mbi titujt e pronesise”, ardhur nga Drejtoria e Mbledhjes se Detyrimeve Tatimore te Papaguara Rajoni Qendror u kerkua lirimi nga barra siguruese mbi titujt e pronesise te tatimpaguesit “FINSEC PORT”, pajisur me NUIS (NIPT) L31909002M , pasi subjekti ka paguar te gjitha detyrimet.

IX.Me date 14.04.2023, eshte depozituar shkresa Nr. 14868 Prot., “Kërkesë për Vendosje të Masës së Sigurimit të Detyrimit Tatimor”, leshuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, Rajoni Qendror, ku është kërkuar: Vendosje të masës së sigurimit të detyrimit tatimor, mbi tatimpaguesin, subjekti “FINSEC PORT”, Shoqëri Aksionare, pajisur me NUIS (Nipt) - L31909002M me anë të së cilës synohet që në QKB, të mos lejohet tjetërsimi mbi pasuritë dhe të drejtat pasurore që i përkasin këtij tatimpaguesi deri në shlyerjen e detyrimeve tatimore.
Ndryshime
Data e Marrjes Pjesë: 23.03.2011
Data e Pranimit: 26.04.2011
Data e Nënshkrimit: 08.05.2013
Kohëzgjatja(vjet): 35
Lloji i Kontratës: Kontratë Pune
Fusha e Veprimtarisë: Transport
Vlera e Investimit(Lekë): 4450000000 lekë
Vlera e Riinvestimit: Vlera që konçesionari do të riinvestojë në këtë konçesion është 13% e vlerës efektive që do të investohet drejtpërdrejtë në pasuri të paluajtshme dhe të luajtshme. Kjo vlerë do të investohet duke nisur nga viti i 31-të i periudhës konçesionare.
Kosto Konçesionare: Konçesionari detyrohet t’i paguajë Autoritetit Kontraktues një tarifë konçesioni të barabartë me 2% të xhiros vjetore (para tatim fitimit dhe duke përjashtuar TVSH-në) që Konçesionari do të grumbullojë nga aktivitetet e kryera në sipërfaqen e portit në kuadër të zhvillimit të konçesionit.
Kosto e Shërbimit: Tarifa e shërbimit është 10 Euro/ditë për 12m gjatësi të mjetit lundrues.
Çmimi i Shërbimit: Shoqëria konçesionare do të aplikojë tarifën prej 10 euro në ditë për çdo 12 metër gjatësi të mjetit lundrues.
Shënime: Shoqëria FINSEC PORT është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar e themeluar për zbatimin e kontratës konçesionare, datë 08.05.2013, e nënshkruar midis Ministrisë së Punëve Publike dhe Transportit dhe shoqërive FINSEC A.G dhe DOBROASTAV A.S. Në vitin 2013 u largua shoqëria DOBROASTAV A.S dhe u shtua shoqëria VICTORIA INVEST.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Punëve Publike dhe Transportit
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga Ismail Qemali, pallati nr.27, hyrja 1, kati VI, Apartamenti 24

Adresa:
Tirane, Kavaje; Synej, Kalaja e Turres, Njesia Administrative Synej

Faqja Web:
http://portoalbania.com/

Akte/Marrëveshje Koncesionare: Kontratë Konçesioni (datë 08.05.2013)
Kontrata shitje aksionesh
Kontratat e shitjes se aksioneve 09.08.2013 dhe 17.07.2013
Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 01.04.2023
Urdher per venien e sekuestros konservative (2018)
Te dhenat per FINSEC AG sipas Regjistrit Tregtar te Zvicres, date 01.04.2023
Urdher per vendosjen e sekuestros 04.09.2019
Aneksi III i kontrates se koncesionit - Percaktimet ne harte
Ekstrakt i regjistrit tregtar te Zvicres per shoqerine FINSEC AG, date 01.03.2022
EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TË PRONARIT PËRFITUES date 01.04.2023
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 08.04.2024
Dokumenta Financiare: Akt Themelimi i shoqerise Finsec Port
Bilanci 2013
Bilanci 2014
Bilanci 2015
Pasqyra financiare 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyrat financiare 2020
Njoftime Prokurime Publike:
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: -26 869 329,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -18 620 281,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 3 500 493,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -7 126 740,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -8 992 633,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -3 758 368,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -7 023 167,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -1 419 250,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 4 774 950,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014

Koncesionare të tjera


Punuar Nga : A.Lala/ A.Baja/L.Kanani