Skip to content
Ndërtim, operim, transferim i Hidrocentralit Kukur, i përbërë nga HEC-et “Kukur 3” dhe “Kukur 4”

KUKUR HIDRO ENERGY
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-04-02 13:14:55

NIPT: L72024013M
Administrator: Arbër Abazi
Objekti i Veprimtarisë: Financimi, projektimi, ndërtimi, vënia në punë, administrimi, mirëmbajtja e hidrocentraleve Kukur 3. 4 dhe transferimin e tyre në përfundim të kontratës nga konçesionari te autoriteti kontraktues, konform kushteve dhe afateve të kësaj kontrate.
Emërtime të tjera Tregtare: KUKUR HIDRO ENERGY
Forma ligjore: SH.P.K Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 22/08/2017
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 10 000,00
Numri i pjesëve: 1
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: ALKO-IMPEX General Construction, degë e shoqërisë së huaj, e regjistruar në QKB më datë 26.01.2009 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi biznesi NIPT K91326028I, me adresë në Tiranë, Rruga Reshit Petrela, Kompleksi Usluga, kati i 8, pranë stacionit të trenit, me perfaqesues ligjor Enkelejda Çeli dhe Arber Abazi (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 02.04.2022)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues te ortakut Alko-Impex General Construction, date 29.03.2021, terhequr nga QKB ne daten 02.04.2022, Pronar perfitues i shoqerise eshte:

Imer Ademi, shtetas shqiptar, i datelindjes 1957, pronar perfitues per 100% te pronesise pasi zoteron 100% te kapitalit te ALKO-IMPEX General Construcion. Data e percaktimit si pronar perfitues: 02.09.2004.
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Data e Marrjes Pjesë: 10.07.2017
Data e Pranimit: 28.07.2017
Data e Nënshkrimit: 17.10.2017
Kohëzgjatja(vjet): 35
Lloji i Kontratës: Kontratë për Punë Publike
Fusha e Veprimtarisë: Energji ose gaz
Vlera e Investimit(Lekë): 304.603.895 lekë
Vlera e Riinvestimit: Duke filluar nga viti i 25-të nga hyrja në fuqi e kësaj kontrate dhe deri në përfundim të periudhës konçesionare, konçesionari do të riinvestojë 60% të vlerës së investimit për makineri dhe pajisje, sipas një grafiku që do të hartohet nga palët për këtë qëllim. Kjo vlerë do të aktualizohet sipas indeksit të inflacionit.
Kosto Konçesionare: Konçesionari duhet të paguajë për llogari të Autoritetit Kontraktues një tarifë konçesionare të barabartë me 2% të prodhimit vjetor të energjisë elektrike si dhe të çdo përfitimi tjetër që konçesionari do të ketë, në përpjestim me përqindjen që përfaqëson tarifën konçesionare, nga prodhimi i kësaj energjie elektrike, duke përfshirë por pa u kufizuar në të drejtat që rrjedhin nga reduktimi I karbonit dhe gazrave të tjerë në atmosferë.
Shënime: KUKUR HYDRO ENERGY shpk është një shoqëri konçesionare e krijuar për zbatimin e kontratës konçesionare të lidhur ndërmjet ALKO-IMPEX General Construcion sh.p.k dhe Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, datë 17.10.2017, për financimin, projektimin, ndërtimin, vënien në punë, administrimin, mirëmbajtjen e hidrocentralit “Kukur” dhe transferimin e tij në përfundim të kontratës tek Autoriteti Kontraktues.
Hidrocentrali “Kukur”, i cili përbëhet nga HEC “Kukur 3” dhe HEC “Kukur 4”, do të shfrytëzojë potencialin hidroenergjitik të pellgut ujëmbledhës të lumit të Kishevicës, Gribës dhe Zanit.

Më datë 08.06.2017 është bërë shpallja e njoftimit për dhënien me konçesion Hidrocentralit Kukur. Më datë 10.07.2017 u mbajt proçedura konkurruese e konçesionit, në të cilën kanë qenë pjesëmarrës operatorë ekonomikë me ofertat përkatëse:

a) Shoqëria “Doko” sh.p.k. – e cila u skualifikua pasi nuk ka dorëzuar ofertën dhe sigurimin e ofertës si dhe nuk ka dorëzuar te gjithë dokumentacionin e kërkuar nga shtojca nr. 9 te Dokumentave te Koncesionit.

b) Shoqëria “Alko – Impex General Construction” degë e shoqërisë së huaj

Më datë 28.07.2017 Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë ka njoftuar shpalljen e fituesit të konçesionit duke lajmëruar se oferta e paraqitur nga shoqëria “Alko – Impex General Construction” degë e shoqërisë së huaj, për marrjen me konçesion të Hidrocentralit të Kukurit, është pranuar.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njësia Bashkiake nr 9, Rruga Reshit Petrela, Kompleksi Usluga, Pallati 53

Akte/Marrëveshje Koncesionare: Kontrata koncesionare (17.10.2017)
Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 02.04.2022
Statuti I shoqerise (22.08.2017)
EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TË PRONARIT PËRFITUES date 29.03.2021
EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TË PRONARIT PËRFITUES i ortakut ALKO-IMPEX General Construcion, date 02.04.2022
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenime shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Njoftime Prokurime Publike: Njoftimi i Kontratës për Dhënien me Koncesion të Hidrocentralit "Kukur"
Dokumentat standarte te koncesionit per hidrocentralin Kukur (Njoftimi prokurimi)
Njoftimi i fituesit për Dhënien me koncesion te hidrocentralit “Kukur”
Formulari i sigurimit te kontrates koncesionare
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: -1 110 252,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -842 986,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -952 026,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

Koncesionare të tjera


ERMA M.P.
Korçë
HEC HOTOLISHT
Tiranë
AAE SUHA
Tiranë
F&F
Korçë
Punuar Nga : A.Lala