Skip to content
Ndertim, operim te hidrocentralit me fuqi 0.5 Mega, me vendodhje Bashkia Klos, Fshati Guri Bardh, Linos.

Linos Energji (ish "EXINN DATA")
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-09-03 13:41:02

NIPT: L81319039L
Administrator: Avgon Cenalla
Objekti i Veprimtarisë: Ndertim, depozitim, shfrytezim i burimeve ujore dhe natyrore me qellim prodhimin e energjise elektrike. Prodhim i energjise elektrike, nga burimet ujore, nepermjet HEC, me lende te djegeshme nepermjet TEC-ve, si dhe nga burime te tjera alterantive, import-eksport, tranzitim , ndermjetesim, furnizim me energji elektrike. Krijimin e linjave dhe njesive te vogla dhe te medha per prodhim dhe tregetim te energjise elektrike me burime natyrore dhe alternative. Ndertim, operim te hidrocentralit me fuqi 0.5 Mega, me vendodhje Bashkia Klos, Fshati Guri Bardh, Linos. Kuota e Godines se hec: X=424118.4065, Y=4585766.4085, Z=1057 m.n.d sipas vendimit te MEI nr.4181/8 date 30/11/2017.
Emërtime të tjera Tregtare: Linos Energji
Forma ligjore: SH.P.K Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 18/01/2018
Rrethi: Klos
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100,00
Numri i pjesëve: 1
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: SUPER BETON MATI (ish SUPERBETON MATI) është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 15.05.1993 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT J67902908A, me adresë në Dibër, Klos, Bulevardi Rexhep Pashë Mati, Pallati 1, Shkalla 1, Apartamenti 4, Kati 2, me administrator Brandi Selita. Ortak te vetem SBM 93 Holdings Ltd. Sipas të dhënave të QKB deri më datë 03.09.2022

Subjekti Juridik nuk ka regjistruar të dhëna në regjistrin e pronarëve përfitues RPP
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Pezulluar
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Me date 15.02.2018, me vendim te ortakut te vetem, u vendos: Pushim i Perkohshem i Aktivitetit. Statusi i Shoqerise kalon nga "Aktiv" ne "Pezulluar"

II. Me date 31.05.2018, me vendim te asamblese se ortakeve, u vendos : Aktivizim i Aktiviteti. Statusi i Shoqerise kalon nga "Pezulluar" ne "Aktiv"

III. Me date 11.06.2018, me vendim te asamblese se ortakeve, u vendos: Pezullimi i Aktivitetit. Statusi i Shoqerise kalon nga "Aktiv" ne "Pezulluar"

IV. Me date 26.06.2018, me vendim te asamblese se ortakeve, u vendos : Aktivizim i Aktiviteti. Statusi i Shoqerise kalon nga "Pezulluar" ne "Aktiv"

V. Me date 05.07.2018, me vendim te ortakut te vetem, u vendos: Pushim i Perkohshem i Aktivitetit. Statusi i Shoqerise kalon nga "Aktiv" ne "Pezulluar"

Ndryshime
Kohëzgjatja(vjet): 35
Lloji i Kontratës: Pune
Fusha e Veprimtarisë: Energji dhe Gaz
Vlera e Investimit(Lekë): 800,908,292 Leke / 5,889,032 € (Vlera e Ofertes Fituese, pa TVSH)
Shënime: Njoftojmë se, kane qene pjesëmarrës ne procedure këta ofertues me ofertën përkatëse te ofruara:
1. Alko-Impex General Construction” dege e shoqërisë se huaj – Skualifikohet
- Pasi nuk ka dorëzuar te gjithë dokumentacionin e kërkuar dhe ne përputhje me kërkesat e parashikuara ne shtojcën nr. 9 te DSK,
- nuk përmbush kapacitetin ekonomik dhe financiar sipas Dokumentave Standarte te Procedurës Konkurruese.

2. Bashkimi i Përkohshëm i Shoqërive “Sina 98” sh.p.k., “Besland” sh.p.k. dhe “Albmerkuri” sh.p.k. – Kualifikohet
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Energjisë dhe Industrisë
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Klos, Lagjja Tanusha, (shtepia Bilal Duka), fshati Guri i Bardhe

Akte/Marrëveshje Koncesionare: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 03.09.2022
Statuti i Shoqerise
Ekstrakt Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 03.09.2022
Kontrate Shitblerje Kuotash date 01.02.2018
Kontrate Shitje Kuotash date 01.03.2018
Kontrate Shitje Kuotash date 01.07.2018
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2018
Pasqyrat Financiare 2019
Njoftime Prokurime Publike: Shpallja e Koncesionit (Njoftimi)
Formulari i Njoftimit te Fituesit
Informacione Financiare

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

Koncesionare të tjera


Punuar Nga : A.Baja