Skip to content
Ndërtim, operim, transferim i Hidrocentralit “Ura e Tamarës”

TAMARA HYDRO ENERGY
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-04-05 07:47:44

NIPT: L91311030P
Administrator: Shkëlqim Rakipaj, Hasan Hafizi, Redi Frasheri
Objekti i Veprimtarisë: Financimi, projektimi, ndërtimi, vënia në punë, administrimin, shfrytëzimi, mirëmbajtja e hidrocentralit “Ura e Tamarës” dhe transferimi e tij në përfundim të kontratës nga Koncesionari tek Autoriteti Kontraktues.
Emërtime të tjera Tregtare: TAMARA HYDRO ENERGY
Forma ligjore: SH.P.K Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 10/01/2019
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 1
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 3
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Data e Marrjes Pjesë: 26.01.2015
Kohëzgjatja(vjet): 35
Lloji i Kontratës: Kontratë për punë publike
Fusha e Veprimtarisë: Energji ose Gaz
Shënime: I. Në datën 18.11.2014 është publikuar në portalin elektronik të prokurimeve, procedura e konkurrimit me objekt: “Dhënie me koncesion për ndërtimin e hidrocentralit "Ura e Tamarës”, zhvilluar më datë 26.01.2015 nga autoriteti kontraktues, Ministria e Energjisë dhe Industrisë.

Në datën 26.01.2015, autoriteti kontraktues ka zhvilluar procedurën e mësipërme të konkurrimit.

Në datën 06.03.2015 autoriteti kontraktues, me anë të shkresës nr. 2913/17 prot., ka njoftuar operatorin ekonomik ankimues “Albavia” sh.p.k., nëpërmjet “Formularit për ofertuesin e skualifikuar”, duke i komunikuar skualifikimin e tij nga kjo procedurë konkurrimi.

II. Në datën 12.03.2015 operatori ekonomik ankimues “Albavia” sh.p.k., ka paraqitur ankesë pranë autoritetit kontraktues, duke kundërshtuar skualifikimin e tij. Në datën 17.03.2015 autoriteti kontraktues, me anë të shkresës nr. 2913/21 prot., i ka kthyer përgjigje operatorit ekonomik ankimues “Albavia” sh.p.k., duke e refuzuar ankesën e tij. Në datën 25.03.2015 operatori ekonomik ankimues “Albavia” sh.p.k., ka paraqitur ankesë pranë Komisionit të Prokurimit Publik, duke kërkuar kualifikimin e tij.

Në datën 31.03.2015 autoriteti kontraktor ka dorëzuar pranë Komisionit të Prokurimit Publik informacionin e kërkuar në lidhje me procedurën e konkurrimit të sipërcituar, ku ndër të tjera vë në dijeni KPP-në se: “Ministria e Energjisë dhe Industrisë ka ndërmarrë dhe procedurën e dhënies me koncesion të hidrocentralit “Brojë” dhe gjatë përcaktimit të objektit të koncesionit lidhur me vendndodhjen e tij, është konstatuar se ka mbivendosje kuotash me objektin e procedurës konkurruese “Ura e Tamarës”, pasi segmenti i rrjedhës ujore në zonën e Urës së Tamarës (bëhet fjalë për një objekt ekzistues, urë) të kësaj procedure konkurruese, është në të njëjtin pellg ujëmbledhës, atë të lumit të Cemit e degët e tij. Duke qenë se, kuota në kufi të dy objekteve (Ura e Tamarës, tashmë në procedurë dhe Broje) është e pa qartësuar si dhe në kushtet kur vazhdimi i mëtejshëm i të dy procedurave në fjalë do ta bënte të pamundur dhe jashtë kontrollit të Autoritetit Kontraktues, për finalizimin me Kontrata Koncesionare përkatëse, Autoriteti Kontraktues MEI, në bazë të nenit 24 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” i ndryshuar, ka vendosur anulimin e procedurës tashmë në vlerësim të HC “Ura e Tamarës” si dhe përgatitjen e DSK të Brojes, pas saktësimit të kuotës kufitare midis këtyre dy objekteve.”

III. Më datë 11.05.2015, me anë të Vendimit të Komisionit të Prokurimit Publik 286/2015, u vendos vazhdimi me anulimin e procedurës së konkurrimit “Dhënie me koncesion për ndërtimin e hidrocentralit Ura e Tamarës”, zhvilluar më datë 26.01.2015 nga autoriteti kontraktues, Ministria e Energjisë dhe Industrisë.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Energjisë dhe Industrisë
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga “Sulejman Delvina", Pallati Fati, Ap.19

Akte/Marrëveshje Koncesionare: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 05.04.2022
Akti I themelimit dhe statuti i shoqerise koncesionare
EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TË PRONARIT PËRFITUES date 05.04.2022
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2019
Pasqyrat financiare 2020
Njoftime Prokurime Publike: Njoftimi/Vendimi I komisionit te prokurimit publik per anulimin e procedures konkurruese date 11.05.2015
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: -864 847,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -703 097,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

Koncesionare të tjera


SELISHTE
Dibër
HP ZALOSHJA ENERGY
Tiranë
HIDROPOTAM
Vlorë
HIDROBEGAJ
Tiranë
Punuar Nga : A.Lala