Skip to content
Projektimi ndertimi dhe mirembajtaj e Portit te Integruar ne Triport Vlore

Vlora Harbor Construction and Maintanance
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-09-10 07:33:13

NIPT: M21806032P
Administrator: Hektor Agalliu
Objekti i Veprimtarisë: Shoqeria Koncesionare "Vlora Harbor Construction and Maintanace " sh.p.k eshte subjekt i themeluar per qellim te veçante dhe ka per objekt te veprimtarise zbatimin dhe permbushjen e kushteve te Kontrates se Koncensionit nr. 554 Rep. NR 203 Kol date 29.04.2022 te lidhur midis Ministrise se Transportit dhe Infrastruktures ‘Autoriteti Kontraktues’ dhe Koncensionarit, me objekt Projektimi ndertimi dhe mirembajtaj e Portit te Integruar ne Triport Vlore , si dhe kryerjen e cdo aktiviteti tjeter te nevojshem, ndihmes apo plotesues ne funksion te zbatimit dhe permbushjes se kushteve te kontrates se koncesionit.
Emërtime të tjera Tregtare: Vlora Harbor Construction and Maintanance
Forma ligjore: SH.P.K Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 28/05/2022
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 1 000 000,00
Numri i pjesëve: 5
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: I. I T E. GRUP një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 16/01/2001 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K11323001H, me adresë në Tirane, Rruga Dytesore Autostrada Tirane-Dures,Km 5., me administrator dhe ortak te vetem Sokol Zotkaj. Sipas të dhënave të QKB deri më date 28.06.2022

II. Premium Construction & Maintenance një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 09/06/2021 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT M11816005V, me adresë në Tirane,Rruga 365, Pallati Nr.8, Kati i 8, Apartamenti B, me administrator dhe ortak te vetem Hektor Agalliu. Sipas të dhënave të QKB deri më date 28.06.2022

III. AGBES CONSTRUKSION një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 31/01/2003 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K32807432W, me adresë në Fier,SHEQ I MADH, me administrator Arben Goga, Zeni Tërpollari dhe Bashkim Ramaj. Ortaket e shoqerise jane : Arben Goga dhe Bashkim Ramaj me 50% te kapitalit secili. Sipas të dhënave të QKB deri më date 28.06.2022

IV. BESTA një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 28/02/1995 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT J62903182B, me adresë në Berat, Ura Vajgurore, Njësia Administrative Poshnje, Ndërtesë dy katëshe, kati i dytë, Zona kadastrale 3032, Pasuria Nr.326/20., me administratore Drita Azizi. Ortaket e shoqerise jane : Robert Zyka me 50% te kapitalit, Vullnet Zyka dhe Dhionis Heqimi me 25% te kapitalit secili. Sipas të dhënave të QKB deri më date 28.06.2022

V. ARKONSTUDIO një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 18/08/2014 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L42019004I, me adresë në Tirane, Rruga Mihal Duri, Objekti Nr. 33, me administrator Nasjel Çiço. Ortaket e shoqerise jane : Erjon Këri dhe Krenar Dila me 50% te kapitalit secili. Sipas të dhënave të QKB deri më date 28.06.2022

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 13.06.2022, terhequr nga QKB date 28.06.2022, Pronaret perfitues te subjektit Vlora Harbor Construction and Maintanance zoterues te 25% te kapitalit e me teper, jane :

Bashkim Ramaj , shtetas shqiptar, i datelindjes 1965, zoteron 50% te kapitalit te shoqerise meme AGBES CONSTRUKSION, ndersa shoqeria AGBES CONSTRUKSION zoteron 33% tek shoqeria Vlora Harbor Construction and Maintanance. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 06.06.2022.

Arben Goga , shtetas shqiptar, i datelindjes 1968, zoteron 50% te kapitalit te shoqerise meme AGBES CONSTRUKSION, ndersa shoqeria AGBES CONSTRUKSION zoteron 33% tek shoqeria Vlora Harbor Construction and Maintanance. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 06.06.2022.

Dhionis Heqimi , shtetas shqiptar, i datelindjes 1962, zoteron 25% te kapitalit te shoqerise meme BESTA, ndersa shoqeria BESTA zoteron 30% tek shoqeria Vlora Harbor Construction and Maintanance. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 06.06.2022.

Robert Zyka , shtetas shqiptar, i datelindjes 1965, zoteron 50% te kapitalit te shoqerise meme BESTA, ndersa shoqeria BESTA zoteron 30% tek shoqeria Vlora Harbor Construction and Maintanance. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 06.06.2022.

Vullnet Zyka , shtetas shqiptar, i datelindjes 1967, zoteron 25% te kapitalit te shoqerise meme BESTA, ndersa shoqeria BESTA zoteron 30% tek shoqeria Vlora Harbor Construction and Maintanance. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 06.06.2022.

Krenar Dila , shtetas shqiptar, i datelindjes 1985, zoteron 50% te kapitalit te shoqerise meme ARKONSTUDIO, ndersa shoqeria ARKONSTUDIO zoteron 25% tek shoqeria Vlora Harbor Construction and Maintanance. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 06.06.2022.

Erjon Këri , shtetas shqiptar, i datelindjes 1984, zoteron 50% te kapitalit te shoqerise meme ARKONSTUDIO, ndersa shoqeria ARKONSTUDIO zoteron 25% tek shoqeria Vlora Harbor Construction and Maintanance. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 06.06.2022.

Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Data e Pranimit: 01.11.2021
Data e Nënshkrimit: 29.04.2022
Kohëzgjatja(vjet): 10
Lloji i Kontratës: Kontrate Pune
Fusha e Veprimtarisë: Transport
Vlera e Investimit(Lekë): 4058920000 leke
Shënime: I. Pas mbledhjes më datë 01.11.2021 së Komisionit për dhënien me konçesion/partneritet publik privat të proçedurës konkurruese me objekt : Projektim, ndërtim, dhe mirëmbajtje të “Portit të Integruar” në Triport, Vlorë nga shqyrtimi i sistemit elektronik, rezultoi se kishin shprehur interes 3 (tre) operatorë ekonomikë dhe konkretisht: 1- Bashkimi i Përkohshëm i Shoqërive “AGBES CONSTRUKSION” sh.p.k. / NUIS K32807432W, “BESTA” sh.p.k. / NUIS J62903182B, “Premium Construction & Maintenance” sh.p.k. / NUIS M11816005V, “ITE. GRUP” sh.p.k. / NUIS K11323001H dhe “ARKONSTUDIO” sh.p.k. / NUIS L42019004I.

2- Shoqëria “ALBAVIA” sh.p.k. / NUIS J81527001Q.

3-Shoqëria “ED KONSTRUKSION” sh.p.k. / NUIS K61625001I.

Nga shqyrtimi paraprak i sistemit, janë Skualifikuar operatorët ekonomik:
-Shoqëria “ALBAVIA” sh.p.k., per keto arsye :
I) nuk ka paraqitur Formularin e Ofertës të plotësuar
II) nuk ka paraqitur Sigurimin e Ofertës
III) nuk ka dorezuar të gjithë dokumentacionin e kërkuar dhe në përputhje me kërkesat e parashikuara
IV) nuk përmbushen kapaciteti ligjor, ekonomiko-financiar dhe teknik sipas Dokumenteve të Procedurës Konkurruese.

-Shoqëria “ED KONSTRUKSION” sh.p.k., per keto arsye :
I) nuk ka paraqitur Sigurimin e Ofertës
II) nuk ka dorezuar të gjithë dokumentacionin e kërkuar dhe në përputhje me kërkesat e parashikuara
III) nuk përmbushen kapaciteti ligjor, ekonomiko-financiar dhe teknik sipas Dokumenteve të Procedurës Konkurruese.

Shpallur fitues: Bashkimi i Pese Shoqerive; Shoqëria “I T E. GRUP” , Shoqëria "Premium Construction & Maintenance", Shoqëria "AGBES CONSTRUKSION", Shoqëria "BESTA" dhe Shoqëria "ARKONSTUDIO"

Autoriteti Kontraktues: Ministria e Infrastruktures dhe Energjise
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Rruga 365 , Pll nr 8,kati 8 ,Apartamenti B

Akte/Marrëveshje Koncesionare: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar 10.09.2022
Statuti i Shoqerise Koncesionare
Kontrate Koncesioni per Triportin Vlore date 29.04.2022
Ekstrakt Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues, terhequr 28.06.2022
VENDIM Nr. 299, datë 11.5.2022 PËR MIRATIMIN E KONTRATËS SË KONCESIONIT/PARTNERITET PUBLIK PRIVAT, PËR PROJEKTIMIN, NDËRTIMIN DHE MIRËMBAJTJEN E “PORTIT TË INTEGRUAR” NË TRIPORT VLORË, NDËRMJET MINISTRISË SË INFRASTRUKTURËS DHE ENERGJISË DHE BASHKIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË “AGBES CONSTRUCION” SHPK, “BESTA” SHPK, “PREMIUM CONSTRUCTION & MAINTENANCE” SHPK, “ITE GRUP” SHPK DHE “ARKONSTUDIO” SHPK (Njoftim)
Dokumenta Financiare:
Njoftime Prokurime Publike: Njoftimi i Kontrates
Njoftimi i Fituesit
Informacione Financiare

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

Koncesionare të tjera


Punuar Nga : A.Baja