Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Forma Ligjore:Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Rezultate gjithsej: 25505

GESI 05 GROUP

L61306065C
(Import mallra te ndryshme dhe lende te para. Sherbime ne konsulenca teknike Inxhinierike,Topografike. Shitje materiale ndertimi. Shitje materiale elektrike dhe Hidosanitare. Zbatim i punimeve dhe ndertimit. )

Tiranë ALL

Zyra e Permbarimit Privat ''ASTREA'' ( ish "Shërbimi Përmbarimor "ASTREA"")

L61306025U
(Ekzekutimin e detyrueshëm të titujve ekzekutiv si më poshtë: Vendime civile që kanë marrë formë të prerë,që përmbajnë nje detyrim , vendimet e dhena prej tyre per sigurimin e padise, si dhe per )

Tiranë ALL

MEDIAL ( ish "a-derma" )

L61306009P
(Tregtim me shumicë dhe pakicë të lëndëve të para dhe produkteve farmaceutike në farmaci dhe spitale private e shtetërore. Tregti me shumicë e pakicë, import-eksport të medikamenteve dhe të aksesorë)

Tiranë ALL

LFS ALBANIA (ish "Sarris ALBANIA"; ish "Legal & Financial Services Albania")

L63707802F
(Sherbime konsulence ligjore. Perfaqesim ligjor dhe veprimtari te tjera te lejuara nga legjistacioni i zbatueshem ne fuqi. Kontabilitet, mbajtje llogarish e pasqyrash financiare dhe veprimtai auditimi. Aktivi)

Sarande ALL

ONE EXPLORER (ish "ONE AIR TRAVEL&TOUR")

L61307015S
(Agjenci Turistike dhe Biletari. Kembim Valutor .Veprimtari per transferte parash ne emer dhe per Uogari te nje subjekti Financiar Jobanke . Veprimtari per sherbimin e pagesave ne emer dhe per Uogari te nje s)

Tiranë ALL

MALESIA TRAVEL

L67508702G
(Transport udhetaresh dhe mallrash brenda dhe jashte vendit. Import eksport. Ne fushen e tregtise te shitblerjes se automjeteve si autobusa, furgona etj. Tregti te materialeve industriale e ushqimore, tregti bim)

Shkodër ALL

NEXUS GROUP

L61308059O
(Import Eksort te detergjeteve te te gjitha llojeve, mallrave industrial dhe ushqimore, materialeve te ndertimit veglave te punes, materialeve elektrike hidraulike prodhime bujqesore dhe blektorale, pijeve alkol)

Tiranë ALL

Pentaquark ( ish "BTS ")

L61311062D
(Ne fushen e sherbimeve: Konsulence IT, trajnime profesionale, sherbime TIK, servis kompjuteresh, mbeshtetje teknike, web design, brenda dhe jashte territorit te Republikes se Shqiperise. Ne fushen e tregetise: )

Tirane ALL

SAFETY ALBANIA (Ish SAFETY CONSTRUCTION ALBANIA (SCA))

L61311008J
(Importi, eksporti, dhe tregtimi me shumicë e pakicë i materialeve e pajisjeve të ndërtimit, brenda e dhe jashtë vendit, për llogari të vetë shoqërisë apo të tretëve, ku përfshihen vegla punë të t)

Tiranë ALL

TIRANA TEKNOLOGJI

L61312065J
(Import Eksport dhe tregtim me shumicë dhe pakicë të mallrave të ndryshëm. Import-eksport, tregtim me pakicë e shumicë të artikujve të ndryshëm, aksesorë për sisteme kondicionimi, aspirimi, filtrimi )

Tiranë ALL

TLC GROUP ( ish "TRANS-LOGISTIC COMPANY")

L61313021A
(Transport tokësor, detar dhe ndërkombëtar të mallrave dhe udhëtarëve për vete dhe të tretë. Ndërtim ujësjellësash dhe rrugë.)

Tiranë ALL

HYSENI TAILORING

L68713301H
(Rrobaqepësi; Tregti dhe shërbime të ndryshme.)

Shkodër ALL

ER & AD TRANS 2016

L68713101S
(Transport të pasagjerëve dhe udhëtarëve brenda dhe jashtë vendit.)

Elbasan ALL

BT BALKAN

L61314043M
(Sherbimet e mirembajtjes dhe testimit te pajisjeve elektronike, elektrike dhe ne pergjithesi rregullimin e metodave industrial. Projektimi, ndertimi, administrimi dhe mirembajtja e analizes se sistemeve te ajri)

Tiranë ALL

LLF LEGAL & TAX

L61314012G
(Sherbime ligjore duke perfshire, perfaqesim ne gjykate, konsulence juridike, perfaqesim prane institucioneve shteterore, konsulence tatimore, sherbime konsulence dhe mbeshtetese per shoqeri dhe individe, perfaq)

Tiranë ALL

HOLLYWOOD RENTALS

L61315043R
(Dhënie e makinave me qira, dhe shitje makinash.)

Tiranë ALL

HPS ALBANIA

L61318042B
(Konsulencë, asistencë dhe menaxhim në fushën farmaceutike dhe shëndetësore për produkte me përshkrim dhe OTC në promovimin, parketimin, regjistrimin, cilësinë e zinxhirit të shpemdarjes, kuadrin lig)

Tiranë ALL

TAMARA

L61319046P
(Aplikimi dhe marrja nga Qeveria Shqiptare i autorizimit për projektimin, ndërtimin dhe operimin e Hidrocentraleve për prodhimin dhe shitjen e energjisë elektrike. Shoqëria ka të drejtë të ushtrojë çdo)

Shkodër ALL

"IL - AD" Company

L61321052A
(Shitje me shumice dhe pakice e mjeteve te transportit te kapaciteteve te ndryshme qe sherbejne per transportin e mallrave dhe/ose te pasagjereve. Shitje me shumice dhe pakice e mjeteve bujqesore me ose pa zinxh)

Tiranë ALL

ATHEN CONSTRUCTION

L62521404N
(Ne fushen e ndertimit dhe te sherbimit. Tregti, import - eksport te artikujve te ndryshem. Ne fushen e transportit. Tregtim pjese kembimi per automjete dhe aksesore per automjete, tregtim me pakice dhe shumice )

Fier ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni