Skip to content

Banka OTP Albania (Ish Banka Societe Generale Albania, Ish Banka Popullore)
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2021-01-12 13:58:05
JSON

NIPT: K41424801U
Administrator: Bledar Shella
Objekti i Veprimtarisë: a. Pranimi i depozitave monetare ose i fondeve të tjera të riparueshme nga publiku dhe përdorimi i tyre për dhënie kredie e vendosje në emër dhe për llogari të vet. b. Dhënie huash të të gjitha llojeve duke përshirë, inter alia, kredi konsumatorësh dhe kredi hipotekare; c. Faktoring dhe financim të transaksioneve tregtare; d. Qira financiare; e. Të gjitha shërbimet e pagesave dhe të transferimit të parave. f. Ofrim garancish dhe marrje angazhimesh. g. Tregtimin për llogari të saj ose për llogari të klientëve, qoftë edhe në një këmbim valutor, në një treg të vetorganizuar (OTC) ose ndryshe, si më poshtë. i. instrumente të tregut të parasë (çeqe, dëftesa, çertifikata depozite, etj.). ii. këmbim valutor. iii. produkte derivate dhe instrumente derivative), duke përfshirë por pa u kufizuar me kontrata të së ardhmes (futures ) dhe kontrata me opsion ( option). iv. instrumente të këmbimeve valutore dhe instrumente për vlerësimin e normës së interesit, duke përfshirë këtu produkte të tilla, si marrëveshje swap dhe marrëveshje që përcaktojnë vlerën e interesit në të ardhmen; v. Letra me vlerë të transferueshme; vi. instrumente të tjera të negociueshme dhe aktive financiare, duke përfshirë veprimet me arin; vii. Pjesëmarrjen në emetimin e të gjitha llojeve të letrave me vlerë, duke përfshirë nënshkrimin dhe vendosjen si agjent (si publik, ashtu edhe privat) dhe kryerjen e shërbimeve lidhur me këto emetime; h. Ndërmjetësim për transaksionet monetare të mëposhtme: i. Administrimin e aktiveve të tilla, si administrimi i parave dhe i portofolit, administrimi i fondeve, marrja në kujdestari, shërbimet depozituese dhe të besimit; ii. Shërbimin për kompensimin dhe shlyerjen e pagesave të aktiveve financiare, duke përfshirë letrat me vlerë, produktet derivative dhe instrumente të tjera të negociueshme; iii. Sigurimin dhe transferimin e informacionit financiar, si dhe përpunimin e të dhënave financiare e të programeve që kanë lidhje me të, nga furnizuesit e shërbimeve të tjera financiare; i. Shërbime këshilluese, ndërmjetësimi dhe shërbime të tjera ndihmëse për të gjitha aktivitetet e përcaktuara në pikat (a)-(h) më sipër, duke përfshirë referencën e kredisë dhe analizës, kërkimin dhe këshillimin në lidhje me investimet dhe portofolin, si dhe këshillimin mbi blerjet e mbi strategjinë dhe ristrukturimin e shoqërive tregtare; j. Emetimin dhe administrimin e instrumenteve të pagesës (të tilla si kartat e kreditit dhe të debitit, çeqet e udhëtarit dhe çeqet bankare, kartat e pagesës dhe pagesat me celular) etj., përfshirë emetimin e parasë elektronike; k. Të ushtrojë veprimtarinë e ndërmjetësimit në sigurime dhe ri sigurime, të parashikuara në Ligjin nr. 9267, date 29.7.2004 "Për veprimtarinë e sigurimit, të ri sigurimit dhe ndërmjetësimit në sigurime dhe ri sigurime"; I. Çdo aktivitet që mund të konsiderohet i nevojshëm apo i domosdoshëm për aktivitetin e Bankës si edhe çdo aktivitet tjetër financiar që përcaktohet nga licencat e Bankës lëshuar nga autoritetet kompetente. (2) Banka mund të themelojë, zotërojë pjesëmarrje a kontrollojë shoqëri të tjera tregtare, apo të bashkëpunojë, të lidhë marrëveshje joint - venture a marrëveshje të ngjashme, me shoqëri të tjera që kanë objekt të njëjtë apo të ngjashëm me objektin e Bankës.
Emërtime të tjera Tregtare: OTP Bank Albania sha
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 12.11.2003
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Hungari
Kapitali Themeltar(Lekë): 6 740 900 000,00
Numri i pjesëve: 67 409
Shoqëri Mëmë për këtë Subjekt: OTP Bank NYRT është një shoqëri publike e kufizuar me aksione, e organizuar sipas ligjeve të Hungarisë, me seli në 1051 Budapest, Nador utca 16, Hungari, e regjistruar në Gjykatën Metropolitane me numër 01-10-041585, e përfaqësuar ligjërisht nga Znj. Evis Zaja dhe nga Znj. Megi Fino (Sipas marrëveshjes për transferimin e aksioneve, datë 29.03.2019).
Lloji i pronësisë: E Huaj
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Janos Veres, Peter Janos Bese, Adrian Civici, Arpad Sranko, Armand Duka, Tunde Soos, Aleksander Xhuvani
Të punësuar: Më 31 dhjetor 2019 Banka kishte 454 punonjës
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: Nr. 17, datë 16.02.2004 - Liçencë “Për të ushtruar veprimtari bankare dhe financiare në Republikën e Shqipërisë” -
Nr. 3, datë 13.12.2011 - Depozitar për asetet e fondeve të pensionit -
Nr. 5, datë 25.06.2009 - Shoqëri brokerimi në letra me vlerë të Qeverisë në bursë -
Nr. 8, datë 13.12.2011 - Kujdestar i letrave me vlerë i qeverisë së RSH -
Çështje Ligjore: I. Marrëveshja e bashkimit me përthithje ndërmjet Banka Societe Generale Albania (tani Banka OTP Albania) dhe Sogelease Albania

Më datë 04.02.2013, u hartua Marrëveshja e Bashkimit nëpërmjet përthithjes ndërmjet shoqërisë përthithëse “Banka Societe Generale Albania” sh.a dhe shoqërisë së përthithur “Sogelease Albania” sh.a.

Banka Societe Generale Albania sh.a ëshë 100% aksioner i shoqërisë që do të përthithet Sogelease Albania sh.a. Bashkimi me përthithje bëhet në kuadrin e riorganizimit të aktivitetit bankar, përfshirë leasingun financiar, të Bankës Societe Generale Albania sh.a. Objekti i veprimtarisë së shoqërisë Banka Societe Generale Albania do të përfshijë dhe objektin e veprimtarisë së shoqërisë Sogelease Albania sh.a.

Në kuadrin e këtij operacioni bashkimi shoqëria Sogelease Albania sh.a do t’i transferojë shoqërisë Banka Societe Generale Albania sh.a tërësinë e elementëve të aktivit dhe pasivit sipas bilancit kontabël të vitit që përfundoi më 31.12.2012. Të gjitha marrëdhëniet kontraktuale të lidhura nga shoqëria e përthithur Soglease Albania sh.a dhe që janë në fuqi në datën e përthithjes, transferohen te shoqëria përthithëse Banka Societe Generale Albania sh.a. Në aspektin juridik, financiar dhe të kontabilitetit, data 31 Maj 2013 do të konsiderohet si data e përthithjes së shoqërisë SOGELEASE ALBANIA sh.a. Pas kësaj date do të ekzistojë vetëm shoqëria “Banka Societe Generale Albania”.

Duke qenë se Banka Societe Generale Albania sh.a është 100% aksioner i shoqërisë që do të përthithet “Sogelease Albania sh.a”, ky bashkim me përthithje nuk do të sjellë ndryshim në kapitalin themeltar të shoqërisë përthithëse. Punëmarrësit e shoqërisë së përthithur do të transferohen në shoqërinë përthithëse Banka Societe Generale Albania sh.a.

II. “Banka Societe Generale Albania” sh.a (tani Banka OTP Albania) i ka akorduar Z. Vasil Naçi një kredi në shumën 1.500.000 euro me anë të kontratës për dhënie lehtësie kredituese letër garanci me nr. 452 Rep e Nr. 250 Kol, datë 06.02.2018 dhe shtojcës së kontratës për dhënie lehtësie kredituese letër garanci me Nr. 632 Rep. e Nr. 260 Kol., datë 13.02.2019, si dhe shtojcës së kontratës për dhënie lehtësie kredituese letër garanci me Nr. 1224 Rep., e Nr. 487 Kol, datë 13.03.2019. Për të siguruar shlyerjen e kësaj kredie, Z. Vasil Naci, ka bllokuar 4.53% të aksioneve që zotëron në shoqërinë “Banka Societe Generale Albania” sh.a, në favor të “Banka Societe Generale Albania” sh.a.

III. Më datë 18.03.2019, me anë të Deklaratës Noteriale për lirim aksionesh Nr.1259 Rep., Nr.507 Kol, u liruan aksionet e bllokuara me marrëveshjen siguruese Nr.453 Rep., Nr. 251 Kol, datë 06.02.2018, të lidhur midis z. Vasil Naçi (kredimarrës/barrëdhënësi) dhe shoqërisë “Banka Societe Generale Albania” sh.a, (barrëmarrësi).
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Bulevardi Dëshmorët e Kombit, Twin Towers, Kulla 1, kati 9

Adresa:
1) Elbasan, Librazhd, LAGJIA NR.1 - PALL 66 6
2) Fier, Lushnje, L CLIRIMI, PR. ISH H. MYZEQEJA
3) Lezhë, Lezhë, Shëtitorja Gjergj Fishta, në pasurinë me Nr 9/61 N-1, në pronësi të Bardhyl Kosova, e ndodhur në Zonën Kadastrale 8631
4) Berat, LAGJIA "22 TETORI"
5) Elbasan, QEMAL STAFA
6) Berat, Kuçovë, LLUKAN PRIFTI
7) Fier, BRIGADA 11 SULMUESE
8) Korçë, Bilisht, BULEVARDI FUAT BABANI
9) Shkodër, Lagjja "Vasil Shanto", Zona Parruce, nr. pasurie 2/101+5-1, 2/101-N9, zona kadastrale 8591 Tiranë, Bulevardi "Zogu i Parë", në Godinën 10-Katëshe, Kati përdhe, pranë Fakultetit të Shkencave Natyrore
10) Fier, Divjakë, QENDRA E QYTETIT
11) Dibër, Burrel, LAGJIA PJETER BUDI GOD. 3 KATE
12) Korçë, Pogradec, COLLAKU - LAGJIA NR.2
13) Korçë, MIDHI KOSTANI, LA. 9, PALL. 1
14) Vlorë, Lagjia Pavarësia
15) Tiranë, Rruga Myslym Shyri, ish Restorant Paradise
16) Durrës, Sheshi Iliria, Lagjia Nr.3, EGT Tower.
17) Tiranë, Rruga e Durrësit, hyrja kryesore e kompleksit Gintash, pranë lapidarit të kompleksit, Laprakë
18) Tiranë, Kavajë, Qyteti Rrogozhinë
19) Tiranë, BUL. DESH. KOMBIT Q. T. BLU TOWER
20) Durrës, Lagjja Nr. 1, Rruga Taulantia
21) Tiranë, Rruga Bardhyl, Pranë Spitalit Nënë Tereza
22) Tiranë, Kavajë, Shëtitore Nr.2
23) Vlorë, Sarandë, Lagjja nr 1, rruga Flamuri, godina nr 43, kati 1
24) Gjirokastër, Sheshi i Çerçizit, godinë 3-kate, kati i parë.
25) Elbasan, Gramsh, LAGJIA 18 GUSHTI - PALL. 76
26) Fier, Ballsh, LAGJIA 5 SHKURTI
27) Tiranë, Rruga Medar Shtylla, mbi 7 pasuritë me numer 8/329+1-N8 në pronësi të Z. Mark Menga dhe pasurisë me numër 8/329+1- N7 në pronësi të Z. Ibrahim Ferhat, të ndodhura në Zonën Kadastrale 8270.
28) Lezhë, Rrëshen, Lagja Rec
29) Shkodër, Shirokë, Lagjja Vasil Shanto, Pallat i ri Ded Fushaj, kati i parë.
30) Durrës, Fushë Krujë, Bulevardi Kryesor, përballë pallatit të Beqarëve, Fushë Krujë.
31) Tiranë, Kavajë, Lagjja numër 6, Rruga Indrit Cara, Pallat 5-kate, kati i parë.
32) Lezhë, Laç, Qendra e Qytetit Laç-Lagj. Nr. 3
33) Durrës, Krujë, Lagja 1
34) Tiranë, Njësia Nr. 1, në Katin Përdhe, e ndodhur në Godinë Banimi dhe Shërbimi 2-7-9 kate dhe 2 kate nëntokë, Objektin B, e ndodhur në Zonën Kadastrale 3866, Rruga Teodor Keko, përgjatë Unazës së re, ish Zona Astir
35) Tiranë, Sheshi Skënderbej, H.TIRANA
36) Tiranë, Bulevardi Dëshmorët e Kombit, Kullat Binjake, Kulla 1, Kati 5 (Dega VIP)
37) Tirane, Njesia Nr. 11, Rruga Karl Topia, Qendra e Biznesit QATAR, Kati i pare. Rethrrotullimi i Zogut te Zi

Faqja Web:
https://www.societegenerale.al/al/

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 12.01.2021
Dokumenta te ndryshem (Vendimet e asamblese, vendimet e gjykates)
Akti i themelimit dhe statuti I Banka Societe Generale Albania
Kontrate per blerje aksionesh 20.12.2005
Kontrata e nenshkrimit te aksioneve date 16.03.2012
Kontratat per blerje aksionesh 11.11.2004
Kontratat per blerje aksionesh 09.03.2005
Kontratat per blerje aksionesh 05.07.2006
Kontrate shitblerje aksionesh 19.08.2006
Kontratat per blerje aksionesh 10.11.2006
Kontrate per blerje aksionesh 17.02.2007
Kontratat e nenshkrimit te aksioneve 09.06.2009
Kontrate nenshkrimi aksionesh 11.05.2011
Kontrate per blerje aksionesh date 3 dhe 4 gusht 2004
Kontrate dhurimi aksionesh 11.01.2005
Kontrate per blerje aksionesh 30.12.2006
Kontrate per blerje aksionesh 19.07.2006
Marrëveshja e bashkimit me përthithje ndërmjet Banka Societe Generale Albania dhe Sogelease Albania 04.02.2013
Kontrate shitblerje aksionesh 11.06.2010
Kontrate shitblerje aksionesh 03.12.2007
Kontrate shitje aksionesh 08.10.2008
Kontrate shitblerje aksionesh date 16.06.2017 (fq. 26)
Vendimi I asamblese per rritje kapitali 26.04.2011
Vendimi I asamblese per rritje kapitali 25.06.2010
Vendimi I asamblese per rritje kapitali 07.03.2012
Vendimi I asamblese per rritje kapitali 27.07.2007
Marreveshje per transferimin e aksioneve 29.03.2019
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Shenimet shpjeguese te PF 2018
Pasqyrat financiare 2019
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2021
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 1 198 648 810,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -599 563 250,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 478 325 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 455 169 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 335 850 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 579 553 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 467 927 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 470 985 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:4 008 218 596,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:4 189 373 258,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:3 498 121 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:3 335 283 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:3 261 988 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 2 809 609 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 2 608 736 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 2 476 343 000,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Punuar Nga : A.Lala