Skip to content

Denisa Beshaj

JSON

NIPT: L41904011K
Administrator:
Objekti i Veprimtarisë: Tregti me pakicë dhe shumicë e artikujve të ndryshëm. Import -eksport, tregti me shumicë dhe pakicë, montime, servise, mirëmbajtje të pajisjeve që përdoren në fushën e ndërtimit, konfeksioneve dhe tekstileve, elektrike, hidraulike, bujqësisë, hidrosanitare, elektronike, laboratorike, mjekësore, survejimit të alarmeve në fushën e mobilimit për shkollat dhe universitetet, spitale, zyra, burgje porte dhe aeroporte, reagjent, pajisje lavanterie, kancelari, detergjente pastrimi dhe dezinfektimi, produkte ushqimore, pajisje për industrinë, pajisje për ujësjellësit dhe automjete së bashku me pjesët e tyre të ndërrimit. Tregtim dhe mirëmbajtjen e softwareve. Import dhe tregtim i lëndëve piroteknike dhe fishekzjarrëve. Shërbime kokteile dhe katering.
Emërtime të tjera Tregtare: Merylin 2012
Forma ligjore: Person Fizik
Viti i Themelimit: 04.07.2014
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Lloji i pronësisë: Private
Femër/Mashkull: Femër
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: 1. 05/12/2016 Numri i ceshtjes: CN-057549-12-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Urdhrit Nr.0338-16Regj Nr.03198 Prot date 25.11.2016 protokolluar nga QKB me Nr.10410Prot., date 01.12.2016, leshuar nga Shoqeria permbarimore “FLASH” , ku eshte urdheruar: Vendosja e mases se sekuestros konservative ne kuotat/aktivet e pales debitore Denisa Beshaj ne subjektin “Denisa Beshaj”person fizik me Nipt L41904011K dhe ne kuotat qe debitor Denisa Beshaj zoteron ne shoqeri te tjera te regjistruara.
2. 19/01/2017 Numri i ceshtjes: CN-113349-01-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i urdhrit Nr.0338-16 Regj., Nr.00157 Prot., datë 06.01.2017, lëshuar nga Shoqëria “Shërbimi Përmbarimor FLASH” sh.p.k, ku është urdhëruar: Heqja e masës së sekuestros konservative në kuotat/aktivet e pales debitore Denisa Beshaj, me NUIS (NIPT) - L41904011K, sekuestro e cila eshte vendosur ne zbatim te shkreses Nr.03198 Prot., date 25.11.2016.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë Njësia Bashkiake nr.7, Rruga Sami Frasheri, pallati ''Delta 1'', shk.1

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2018