Skip to content

JEHONA SOFTWARE

JSON

NIPT: L42202028V
Administrator: Klodian Zyberi; Armanda Sellaj
Objekti i Veprimtarisë: 1. Analizimi i informacionit dhe proceseve të punës, shqyrtimi i nevojave në fushën e TIK si dhe projektimi i zgjidhjeve kompjuterike në fushën e TIK (hardware, networking, programe kompjuterike "software" apo sisteme); 2. zhvillim dhe prodhim të programeve kompjuterike aplikative (software) në të gjitha platformat si dhe ofrimin e shërbimeve mbi programet kompjuterike (software) të zhvilluara nga vetë shoqëria, ofrimin e sistemeve apo infrastrukturës kompjuterike me qira, ofrimin e hostimit të sistemeve dhe të dhënave, si dhe programeve kompjuterike (software) të tjera ku ka kompetencë apo kërkohet Shërbimi, Shërbime dhe shitje të tyre. 3. Implementim të sistemeve, adoptimit dhe përshtatje të programeve kompjuterike, të bazave të të dhënave, i të dhënave dhe integrim i sistemeve me qëllim vënien në funksion të plotë të tyre dhe infrastrukturës së tIK; 4. Trajnim, kurse profesionale, internshipe dhe edukim, krijimi i qendrave të konsulencës, si dhe dhënia e konsulencës, shërbime këto të lidhura me fushën e TIK duke përfshirë sistemet dhe programet e vetë shoqërisë për përdorimin dhe administrimit e tyre ashtu edhe të sistemeve dhe programeve të tjera sipas kërkesës së tregut. 5. Analizim i informacionit dhe transmetim i tij, përpunim i të dhënave, administrim dhe ndjekje të projekteve apo punimeve në fushën e tIK; 6. Ndërtim, zhvillim, operim të qendrave të të dhënave, administrimit të tyre, krijim i qendrave apo bazave të informacionit për grumbullimin, përpunimin apo shpërndarjen e sistemeve të informacionit; 7. Instalim dhe konfigurim të infrastrukturave hardware, ndërtimit dhe zbatimit të rrjeteve kompjuterike dhe ofrimin e konsulencave apo Shërbimeve të lidhura me to. 8. Mirëmbajtje, azhurnim, upgrade të sistemeve dhe programeve kompjuterike 9. zhvillim i aktivitet të tregtisë me shumicë dhe pakicë, aktiviteti i importit-eksportit si dhe prodhimit të të gjithë mallrave, produkteve, licencave apo shërbimeve në fushën e TIK dhe të lidhura me të (hardware, networking, programeve kompjuterike "software", systems, mobile, sisteme për përpunimin dhe administrimin e të dhënave të të gjitha llojeve); pajisjeve dhe aparaturave si dhe punimeve apo sistemeve elektrike dhe elektronike të të gjitha llojeve duke përfshirë edhe periferikët apo pajisje të tjera ndihmëse; pajisjeve dhe aparaturave si dhe punimeve apo sistemeve hidraulike të të gjitha llojeve duke përfshirë edhe periferiket apo pajisje të tjera ndihmëse; aparaturave dhe pajisjeve të çdo lloji TIK (server, storage, networking, kompjuterëve, projektorëve, display, akses kontrolle, kamera, matës elektronike për energji, ujë dhe gaz, printerë, skanerë, fotokopje, aparate fotografike, pajisje mobile, tableta, pajisje dhe pjesë kompjuterike të të gjitha llojeve, etj. ), pajisje për zyra dhe ambiente të brendshme dhe të jashtme, punime me metal, panele elektrike, pajisje motorike të të gjitha llojeve, sisteme dhe pajisje për mbrojtjen nga zjarri, sisteme dhe pajisje apo punime me gaz apo për mbrojtjen nga gazi, sisteme sigurie elektrike, sisteme sigurie elektronike, monitorimi, vëzhgime dhe kontrolli, pajisje kancelarie, letër, bojëra, materiale të tjera të lidhura me to si dhe të gjithë mallrave apo produkteve në lidhje me implementimin, montimin, instalimin, parametrizimin dhe konfigurimin e tyre si dhe shërbime të tjera si shtypshkrime, botime, printime, fotokopjime, zarfime apo shumëfishime; 10. Auditime dhe ekspertiza në fushën e tIK, ndjekjen e procedurave me qëllim testimin, kontrollin, ekspertizën teknike dhe profesionale për të gjithë llojet e sistemeve kompjuterike, programeve kompjuterike (software) dhe bazave të të dhënave; 11. Pjesëmarrje apo ndërmjetësim të investime, kreditimit apo huamarrjes sipas kushteve apo interesave të ndryshme, përfaqësim lidhje e nënkontratave me subjekte të tjera, vendase ose të huaja, kryerjen e veprime si agjent doganor për nevoja të kompanisë dhe/apo palëve të tjera; 12. Shoqëria mund të kryejë çdo operacion financiar tregtar, shërbimi, industrial, me pasuri të luajtshme ose të paluajtshme, pjesëmarrje me kuota dhe aksione në shoqëri dhe ndërmarrje të tjera, që mund të lidhen drejtpërdrejt ose tërthorazi me një nga objektet apo aktivitetet e sipër përmendura; 13. Shoqëria mund të kryejë edhe veprimtari të tjera ndihmëse të cilat mbështesin arritjen e qëllimit të saj kryesor dhe aktivitetit të saj në përputhje me legjislacionin në fuqi si dhe mund të zhvillojë aktivitet në fushën e ndërtimeve, duke mbuluar të gjithë llojet e punimeve si elektrike, hidraulike, hekuri, aspirimi, kondicionimit, apo të tjera që lidhen drejtpërdrejt ose tërthorazi me një nga objektet apo aktivitetet e sipër përmendura. Shërbimet e sipër përmendura shoqëria mund t'i ofrojë dhe realizojë ato tek subjektet private, si dhe institucionet apo shoqëritë nën zotërim apo administrim shtetëror
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 01.10.2014
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 5 595 600,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 2
Femër/Mashkull: Mashkull/Femër
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë Njësia Bashkiake nr 5, Rruga Prokop Mima, Pallati Universal, Hyrja e Pare, Kati i Pare, Hyrja 1 A 8.

Faqja Web:
www.jehona.al

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 3 786 101,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -668 753,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:23 962 962,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 855 000,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015