Skip to content
Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentraleve Çaje, Reke, Livadhe, Shkinak, Lapaj 2, Bushtrica 1, Bushtrica 2 dhe Bushtrica 3

HIDRO BUSHTRICA
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2019-06-15 10:46:15

NIPT: L07601201A
Administrator: Silvio Allamandi
Objekti i Veprimtarisë: Projektimin, ndërtimin, operimi dhe transferimi i hidrocentraleve Çajes, Rekes, Livadheve, Shkinak, Lapaj 2, Bushtrica 1, Bushtrica 2 dhe Bushtrica 3 tek Autoriteti Kontraktues, ku përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, eksportimi dhe shitja e energjisë elektrike, në zbatim të kontratës së Konçesionit nr 2115 rep, nr 259 kol të datës 19.06.2009.
Emërtime të tjera Tregtare: HIDRO BUSHTRICA
Forma ligjore: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, SPV (Subjekt për Qëllime të Veçanta)
Viti i Themelimit: 09.09.2009
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 80 100 000,00
Numri i pjesëve: 3
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Data e Nënshkrimit: 19.06.2009
Kohëzgjatja(vjet): 35
Lloji i Kontratës: Kontratë për punë publike
Fusha e Veprimtarisë: Energji dhe gaz
Vlera e Investimit(Lekë): 3.673.402.000 lekë
Vlera e Riinvestimit: Duke filluar nga viti i 25-të i Konçesionit, Konçesionari do të riinvestojë 60% të vlerës së investimit për makineri dhe pajisje, sipas një grafiku që do të hartohet nga palët për këtë qëllim. Kjo vlerë do të aktualizohet sipas indeksit të inflacionit.
Kosto Konçesionare: Konçesionari do t'i paguajë Autoritetit Kontraktues 5% të prodhimit vjetor të energjisë elektrike.
Shënime: Shoqëria “HIDRO BUSHTRICA” është një shoqëri konçesionare e krijuar nga bashkimi i përkohshëm i shoqërive “Fatjon” sh.p.k, “Spahiu Gjanç” shpk, “Ani” shpk, “Keanxho” shpk, “Fusha” shpk, “Avel” shpk”, “I.R.Z” shpk, “Construction Management Alleance Albania” shpk dhe “2A Power” shpk, për zbatimin e kontratës konçesionare me Ministrinë e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës, të nënshkruar më datë 19.06.2009. Objekti i kontratës është financimi, projektimi, ndërtimi, vënia në punë, administrimi, mirëmbatja e hidrocentraleve “Çaje”, “Reke”, “Livadhe”, “Shkimak”, “Lapaj 2”, “Bushtrica 1”, “Bushtrica 2” dhe “Bushtrica 3” dhe transferimi i tyre tek Autoriteti Kontraktues, konform kushteve dhe afateve të kësaj kontrate.
Hidrocentralet “Çaje”, “Reke”, “Livadhe”, “Shkimak”, “Lapaj 2”, “Bushtrica 1”, “Bushtrica 2” dhe “Bushtrica 3” do të ndërtohen në lumin e Çajes, rrethi Kukës.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Kashar, Kthesa e Kamzës, Pallati përballë spitalit Hygeia, Kati 4

Telefoni:
0682077200

Akte/Marrëveshje Konçesionare: Kontrate koncesioni (19.06.2009)
Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 06.06.2019
Vendimi i asamblese per rritjen e kapitalit 11.09.2018
Dokumenta Financiare: Akti i Themelimit
Kontrate shitje kuotash (02.02.2010)
Bilanci 2010
Bilanci 2011
Bilanci 2012
Bilanci 2013
Bilanci 2014
Bilanci 2015
Bilanci 2016
Pasqyrat financiare 2017
Njoftime Prokurime Publike:
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -3 636 888,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

Konçesionare të tjera


Punuar Nga : A.Lala