Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Forma Ligjore:Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Rezultate gjithsej: 8144

LLF LEGAL & TAX

L61314012G
(Sherbime ligjore duke perfshire, perfaqesim ne gjykate, konsulence juridike, perfaqesim prane institucioneve shteterore, konsulence tatimore, sherbime konsulence dhe mbeshtetese per shoqeri dhe individe, perfaq)

Tiranë ALL

ARLIBON

L62528401B
(Transmetime dhe ritransmetime radiotelevizive. Transmetime audiovizive lineare dhe jolineare dhe shërbimet mbështëtëse të tyre. Prodhim, transmetim dhe ritransmetim i programeve dhe informacioneve të çdo)

Fier ALL

SASSO BIANCO

L61402031B
(Veprimtari në fushën e turizmit. Veprimtari në fushën e hotelerisë. Veprimtari në fushën e bar-restorante. Veprimtari në fushën e resorteve turistike.)

Tiranë ALL

Intelligent Building Solution (I.B.S.)

L61411012R
(Në fushën e projektimit dhe të ndërtimit: kat. 1/eplanvendosje e objekteve të veçanta, kat. 2/a, projektime dhe ndërtime civile, industriale, turistike, bujqësore etj. Deri në dy kate dhe kompletimin m)

Tiranë ALL

EUROPEAN EDUCATION INITIATIVE HOLDING

L61419036L
(Shoqëria ka për objekt pjesëmarrjen në kapitalin e çfarëdolloj shoqërie, vendase apo të huaj, përmes themelimit, blerjes së kuotave apo aksioneve apo në çdo lloj mënyrë tjetër, menaxhimin dhe zhv)

Tiranë ALL

Technical Planning&Development

L61510014I
(Fushat kryesore të veprimtarisë së shoqërisë janë: Hartim i studimeve masterplaneve të zhvillimit të rajoneve dhe atyre kombëtare; Hartim të planeve urbanistike të Bashkive, në konformitet me Ligjin)

Tiranë ALL

Egeu Stone

L63916002I
(Nxjerrja, përpunimi, tregtimi i gurëve dekorative, materialeve inerte etj. Ndërtime civile, industrial, turistike, bujqësore, ujësjellsa, kanalizime, kanale impiante vaditjeje, punime karpentierë, druri, )

Tiranë ALL

UET & Partners Legal Studio (Ish Pro-Democratia)

L61706009E
(Ofrimi i shërbimeve dhe konsulencave profesionale në fushën ligjore. Përfaqësimi në gjykata, përfaqësimi në institucione shtetërore dhe/ose private, ofrimi i shërbimeve dhe konsulencave profesionale )

Tiranë ALL

DAD Construction

L61802021G
(Ndërtime të objekteve civile, industriale dhe infrastrukture në përgjithësi. Veprimtari të ngjashme dhe të nevojshme për përmbushjen e objektit si me sipër.)

Tiranë ALL

ECO RICIKLIM

L61814009B
(Pastrim, grumbullimi, përpunim, transport dhe asgjësimi i mbetjeve spitalore apo mbetjeve të tjera të ngjashme, sipas kushteve dhe kërkesave të përcaktuara me ligje. ImportExport dhe tregtim me shumicë )

Tiranë ALL

STUDIO AGOVI

L61922011K
(Projektim interieri dhe eksterieri te ndertesave, bar-eve, restoranteve, apartamenteve dhe vilave, dyqaneve te kategorive te ndryshme; projektime te ndertimeve civile, industriale, rezidenciale, turistike, etj.)

Tiranë ALL

O R I T E C H (Ish Capital Trade)

L62113035M
(Të operojë në sektorin e telekomunikacionit duke kryer çdo lloj veprimtarie nëpërmjet telefonit për llogari të vet apo të të tretëve me seli në Shqipëri apo në çdo vend tjetër që ka lidhje me R)

Tiranë ALL

ANK ARCHITECTURE

L62120013R
(Studio projektimi dhe Konsulencë në fushën e arkitekturës, sipas kategorive të përcaktuara me poshtë: (Kat. l): Plane rregulluese të përgjithshme për qendra të banuara dhe qytete. Studime pjesore urb)

Tiranë ALL

PRIMA ENERGY

L62205052L
()

Tiranë ALL

P R I M E (Ish CAPITAL PARTNER)

L62304037M
(Të operojë në sektorin e telekomunikacionit duke kryer çdo lloj veprimtarie nëpërmjet telefonit për llogari të vet apo të të tretëve me seli në Shqipëri apo në çdo vend tjetër që ka lidhje me R)

Tiranë ALL

LION CONSTRUCTION

L62309009J
(Investime në fushën e pasurive të paluajtshme dhe ndërtimit. Shitjen, blerjen, dhënien marrjen me qira të pasurive të paluajtshme. Ofrimi i shërbimeve të konsulencës në fushën e biznesit, menaxhimit)

Tiranë ALL

KOLEGJI EUROPIAN I TIRANES

L62413040L
(Shoqëria ka për objekt të kryejë dhe të marrë pjesë në të gjitha aktivitetet dhe bizneset që një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar mund të kryejë në bazë të legjisLaçionit Shqiptar për ng)

Tiranë ALL

"ESENRE"Sh.p.k.

L38717301B
(Prodhim dhe tregtim buke dhe produkte të tjera nga përpunimi i miellit, prodhim dhe tregtim produkte nga përpunimi i drithërave, transport mallrash dhe udhëtarësh brenda dhe jashtë vendit: Agjenci transp)

Pukë ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

TE ELECTRONICS

L41307020G
(Shitblerje me shumicë e pakicë e fotokopjeve, printerëve, kompjuterëve, makina shkrimi të çfarëdo lloji, kondicionerë, elektro - shtëpiake, etj. të këtij lloji si dhe pjesëve të tyre të këmbimit,)

Tiranë 1165879 ALL

Red Technology Solution (RTS)

L41512005R
(Ushtrimin e tregtisë me shumicë e pakicë të mallrave dhe produkteve të fushës së teknologjisë së informacionit dhe komunikimit. Prodhim, projektim, implementim, mirëmbajtje dhe konsulencë për produk)

Tiranë ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni