Skip to content

AGNA (ISH ANONIME KAKAVIJE) Owner of some concessions Read more Read more Read more Read more
Last change(based on NBC extract ) made on: 2024-04-16 10:36:32
JSON

Tax Registration Number: J62903631L
Administrators: Kristo Naçi
Scope: Import eksport te mallrave industriale e ushqimore, materiale ndertimi, prodhime bujqesore e blegtorale, prodhim e shitje pije alkolike,pjese kembimi, tregtimin e tyre me shumice e pakice si dhe transport mallrash dhe udhetaresh.Ne fushen e investimit ne ndertim, ne fushen e shitblerjes se trojeve per ndertim, per turizem, fshatra turistike, moteleri dhe hoteleri.Aktivitet ne fushen e ndertimit. Tregtim, import, eksport te produkteve dhe nen produkteve te duhanit, duke perfshire por pa u kufizuar ne: paketa cigaresh, duhan te hapur, leter e filter per cigare, aksesore per duhanin, e.t.j. Shitblerje, marrje dhe/ose dhenie me qera te pasurive te luajteshme dhe atyre te paluajteshme, duke perfshire por pa u kufizuar, ne ndertesa apo pjese te tyre te cdo lloji, troje dhe/ose godina, ose veprimtari te tjera te ngjashme brenda kesaj fushe, e.t.j. Promovimi, krijimi ose akreditimi i instituteve model per certifikimin e njohurive te perdorimit te kompjuterit, te gjuheve te huaja, dhe aftesive te vecanta profesionale sipas standardeve me te njohura nderkombetare. Promovimin dhe reklamimin e certifikimit te personelit nepermjet pjesemarrjes ne programe, konferenca, panaire, si dhe nepermjet publikimit dhe tregtimit te literatures se specializuar. Konsulence per ndertimin e programeve arsimore qe synojne kualifikime profesionale per personelin si edhe certifikimin e tyre. Veprimtari trajnuese dhe certifikuese te: punonjesve te administrates publike, punonjesve arsimore te institucioneve arsimore, individeve, etj. Auditimi, mbikeqyrja dhe certifikimi i zbatimit te standardeve nderkombetare per institucionet ne pergjithesi dhe/ose personelin e tyre ne vecanti. Promovimi, distribucioni dhe tregtimi i: licencave clhe aplikacioneve kompjuterike, hardwareve, aksesoreve kompjuterik. Implementimi dhe menaxhimi i projekteve gjeneruese te energjise elektrike eolike, fotovoltaike, hidrike, gjeotermale dhe biomases e marrja nga Qeveria Shqiptare apo Institucionet e Shtetit Shqiptar i te gjitha lejeve dhe licensave, te cilat mundesojne zhvillimin e ketij aktiviteti ne menyre te qete dhe ne perputhje me kuadrin ligjor ne Republiken e Shqiperise . Shoqeria ka te drejte te ushtroje cdo lloj aktiviteti te parashikuar nga ligji ne perputhje me rregullat e dispozitat ne fuqi. Shoqeria do te ushtroje aktivitetin e saj ne baze te autorizimeve dhe/ose lejeve perkatese te leshuara nga organet kompetente te fushes.
Other Trade Names: AGNA
Legal Form: Shoqëri Aksionare SH.A
Foundation Year: 25/11/1993
District: Gjirokastër
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqipëri
Initial Capital: 6 250 900 000,00
Shares: 6 250 900
Child Company: I. HIDROBEGAJ, nje shoqeri koncesionare me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar me date 23/07/2014 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L42004001B, me adrese ne Tirane, Autostrada Tirane-Durres, Kilometri i pare, Godina AGNA Group, Kati i dyte, Zona kadastrale nr.2679, numri i pasurise 122/30, me administrator Kosta Sotiri. Shoqeria zoterohet nga AGNA (95%) ALPOWER (5%) dhe TIRANA INTERANTIONAL DEVELOPMENT (5%) (Sipas te dhenave te QKB deri me date 07.10.2023)

II. HYDROBORSH, nje shoqeri koncesionare me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar me date 28/09/2009 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT K92129029E, me adrese ne Vlore, Lukove BORSH Godina e HEC Fterra I Borsh, me administrator Vangjel Ngjelo. Shoqeria zoterohet nga AGNA (95%) dhe TIRANA INTERANTIONAL DEVELOPMENT (5%) (Sipas te dhenave te QKB deri me date 07.10.2023)

III. ENERGO-SAS, nje shoqeri koncesionare me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar me date 07/04/2006 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT K64006850W, me adrese ne Vlore Lukove HEC SASAJ, Njesia administrative Lukove, Bashkia Himare, me administrator Vangjel Ngjelo. Shoqeria zoterohet nga AGNA (56.5%) dhe Wonder (43.5%) (Sipas te dhenave te QKB deri me date 07.10.2023)

IV. GRABOVA HYDROPOWER, nje shoqeri koncesionare me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar me date 20/09/2017 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L72122043D, me adrese ne Tirane, Rruga "Sami Frasheri", Ndertesa 19, Hyrja 8, me administrator Realdo Mansaku. Shoqeria zoterohet nga AGNA (33%), GJOKA KONSTRUKSION (34%) dhe GR ALBANIA (33%) (Sipas te dhenave te QKB deri me date 07.10.2023)

V. AMB Construction, nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar me date 13/03/2018 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L81520023N, me adrese ne Tirane, Kullat Binjake, Bulevardi " Deshmoret e Kombit", Kulla Binjake NR:1, kati 4, Ap.9, me nr. pasurie 3/239+1-N19, Zona Kadestrale Nr. 8270, me administrator Gentian Deva. Shoqeria zoterohet nga INFO-Telecom (40%) AGNA (40%) dhe TIRANA INTERANTIONAL DEVELOPMENT (20%) (Sipas te dhenave te QKB deri me date 07.10.2023)

VI. ENERGJI GRUP, nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar me date 07/09/2006 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT K87227801A, me adrese ne Elbasan Lenie GRABOVE E POSHTME 200 m nga shkolla, Grabove e Poshtme, Komuna Lenie, me administrator Pëllumb Panariti. AGNA zoteron 50% te kapitalit te shoqerise (Sipas te dhenave te QKB deri me date 07.10.2023)

VII. iCERT, nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar me date 23/10/2009 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT K92228029C, me adrese ne Tirane, Bulevardi "Deshmoret e Kombit",Kullat Binjake,Kulla 1,Kati 4, me administrator Florian Zalli. Shoqeria eshte e c’regjistruar pa likuidim. AGNA zoteronte 100% te kapitalit te shoqerise (Sipas te dhenave te QKB deri me date 07.10.2023)

VIII. The PLAZA Tirana, nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar me date 29/07/2015 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L51930016U, me adrese ne Tirane, Rruga "Abdi Toptani", kati i kater, kulla 1J, nr.18, 1001, me administrator Steljana Mile. Shoqeria zoterohet nga AGNA (55%) dhe TIRANA INTERANTIONAL DEVELOPMENT (45%) (Sipas te dhenave te QKB deri me date 07.10.2023)
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Board Members: Kosta Sotiri, Aleksander Naçi, Vasil Naçi
Status: Aktiv
License(s): II.1.B - Shitje me shumicë e ushqimeve me origjinë shtazore (për njerez)
Legal Cases: I. Me date 20.10.2009, u nenshkrua Projekt-Marreveshja e Bashkimit me perthithje te shoqerise “Agna Investitor” shpk, shoqeria e perthithur dhe “Anonime Kakavije” sha- shoqeria perthithese. Si pasoje, u be kalimi i të gjitha të drejtave e detyrimeve që ka shoqëria që do përthithet “Agna Investitor” sh.p.k. te shoqëria përthithëse “Anonime Kakavijë” sh.a. Emri i shoqërisë së krijuar pas përthithjes së shoqërisë “Agna Investitor” sh.p.k. nga shoqëria “Anonime Kakavije” sh.a. do të jetë “Anonime Kakavije” sh.a. Shoqëria e krijuar pas përthithjes do ketë objekt të veprimtarisë bashkimin e të dy objekteve të veprimtarisë së secilës prej shoqërive. Shoqeria qe perthithet “Agna Investitor” sh.p.k, vleresohet e prishur pa likujdim duke kaluar ne statusin “Çregjistruar”. Kapitali i shoqerise pas bashkimit behet 1.479.600.000 (nje miliard e katerqind e shtatedhjete e nente milion e gjashteqind mije) leke.

II. Me date 18.07.2018, u nenshkrua Marreveshja e Bashkimit me perthithje te shoqerise “Agna” sha, shoqeria perthithese ose perfituese dhe “Kristo Naci” sha- shoqeria e perthithur ose kontribuese. Kapitali i shoqerise se perthithur prej 20.000.000 (njezet milion) leke do te kaloje si kapital shtese dhe do t’i bashkohet kapitalit te shoqerise perthithese “Agna” sha. Pas bashkimit, kapitali i shoqerise perthithese Agna sh.a do te behet 6.250.800.000 (gjashte miliard e dyqind e pesedhjete milion e teteqind mije) leke. Shoqeria perthithese do te jete perfituese e kontributeve te shoqerise ne daten e realizimit perfundimit te bashkimit. Shoqeria perfituese “Agna” sh.a i njeh te drejten zoteruesit, ortakut te vetem Z. Kristo Naci te perfitoje aksione nga ky kontribut prej 30% te vleres se ketij kontributi. Pjesa qe do te perfitojne zoteruesit te kapitalit te shoqerise perthithese “Agna” sha nga kontributi i shoqerise se perthithur do te jete ne proporcion me perqindjet e zoterimit te kapitalit te shoqerise nga aksionaret e saj. Perkundrejt kontributit te perfituar shoqeria “Agna” sha si shoqeri perfituese do t’i jape aksionereve te shoqerise perthithese pjese nga kontributi i shoqerise se perthithur “Kristo Naci” sipas perqindjeve: Kosta Sotiri (32.5%), Vasil Naci (32.5%), Aleksander Naci (5%), Kristo Naci (30%). Shoqeria qe perthithet do te prishet si shoqeri pa likuidim.

III. Me date 10.10.2018, u nenshkrua Marreveshja e Bashkimit me perthithje te shoqerise “Agna” sha, shoqeria perthithese ose perfituese dhe “Icert” shpk- shoqeria e perthithur ose kontribuese. Kapitali i shoqerise se perthithur prej 100.000 (njeqind mije) leke do te kaloje si kapital shtese dhe do t’i bashkohet kapitalit te shoqerise perthithese “Agna” sha. Pas bashkimit, kapitali i shoqerise perthithese Agna sh.a do te behet 6.250.900.000 (gjashte miliard e dyqind e pesedhjete milion e nenteqind mije) leke. Shoqeria perthithese do te jete perfituese e kontributeve te shoqerise ne daten e realizimit perfundimit te bashkimit. Pjesa qe do te perfitojne zoteruesit te kapitalit te shoqerise perthithese “Agna” sha nga kontributi i shoqerise se perthithur “Icert” shpk, do te jete ne proporcion me perqindjet e zoterimit te kapitalit te shoqerise perthithese “Agna” sh.a nga aksioneret e saj. Ortak i vetem i shoqerise Icert shpk eshte vete shoqeria Agna sh.a. Shoqeria qe perthithet ICERT shpk do te prishet si shoqeri pa likuidim.
Changes
Address:

Seat:
GJIROKASTER VRISERA

Address:
1. Tirane, Autostrada Tirane-Durres kilometri i pare MEZEZ
2.Kukes, LAGJA NR.5, One Shop Kukes 2
3. Tirane, ,Njesia Bashkiake Nr. 11, Rruga Lord Bajron, Pallati 54/1, Shkalla 1, Apartamenti 1, Laprake, One Shop Laprake 3
4.Tirane, Bulevardi Zogu i Pare, Prane zyres postare nr. 4, One Shop Blv Zogu I
5.Kukes, TROPOJE, BAJRAM CURRI, Kukes, Bajram Curri, Lagjja Dardania, Rr. Beslidhja Malesise, Zona Kadastrale 1347, Nr. Pasurie 6/60 N 1.Tropojë, One Shop Tropoje
6.Durres, Sukth, Ndertese Informale 1 Kateshe me Sip 15+26 m2, prane mbikalimit Sukth I Ri, Sukth Durres, One Shop Sukth
7.Tirane, Rr. Don Bosko, Pall 326, kati perdhe, One Shop Don Bosko
8.Kukes, HAS, Krume, Lagjja Nr.2, Rr. Kastriotet, Zona Kadastrale Nr. 2282, Nr Pasurie 4/160, One Shop Krume;
9.Vlore, Sarande, Ksamil, Qender, One Shop Ksamil
10.Gjirokaster, Tepelene, Memaliaj, Lagja nr 4, One Shop Memaliaj
11.Shkoder, Puke, Fushe Arrez, F751 Lagjia Qafaj, Ndertese 3 - Kt, Kati I, ne qender te qytetit Fushe - Arrez, Puke, One Shop Fushe Arrez
12.Gjirokaster, Bulevardi "18 Shtatori" Godina NR.1, One Shop Gjirokaster
13.Vlore, Delvine, Lagjja Sinan Ballaci, Sheshi Sulejman Delvina, zona kadastrale 1464, numer pasurie 5/26, kati i pare, One Shop Delvine
14. Tirane Rruga e Dibres, Kompleksi Halili, pallati C, kati perdhe, One Shop Rr Dibres 2
15. Gjirokaster, Rruga e Lumit, ZK 8541, nr pasurie 5/14, One Shop Gjirokaster 2
16.Shkoder, Puke, Rr. Ymer Puka, Ndertesa Nr 45, Hyrja Nr. 1, Zona Kadastrale 3069, Pasuria Nr. 39/1, Pukë, Shkoder, One Shop Puke
17.Gjirokaster, Tepelene, Bulevardi Ali Pashe Tepelena, zona Kadastrale 3574, nr. pasurie 10/83-N2

Website:
https://agnagroup.com/

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 07.10.2023
Akti i themelimit dhe statuti
Marreveshje bashkimi date 10.10.2018
Marreveshje bashkimi date 18.07.2018
Kontrate shit-blerje aksionesh date 19.02.2009
Vendimi i asamblese se aksionareve per shtimin e kapitalit date 30.06.2010
Vendimi i asamblese se aksionareve per shtimin e kapitalit date 29.06.2011
Vendimi i asamblese se aksionareve per rritjene kapitalit date 12.07.2008
Vendimi i asamblese se aksionareve per rritjen e kapitalit date 24.09.2010
Vendimi i asamblese se aksionareve per zmadhimin e kapitalit date 26.10.2009
Vendimi i asamblese se ortakeve per shtimin e kapitalit date 18.01.2016
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 16.04.2024
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Pasqyrat financiare 2021
Pasqyrat financiare 2022
Financial Information
Transaksione Thesari 2019- On going
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2022: 657 803 692,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: 721 520 089,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 532 447 314,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 660 720 283,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 714 040 635,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 622 887 732,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 597 532 141,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 611 290 314,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 613 154 453,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 615 402 615,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 702 751 842,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2022:17 623 687 827,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:16 724 068 206,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:14 763 021 918,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:15 788 389 805,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:15 013 119 097,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:14 793 931 776,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:12 848 008 724,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:11 547 715 738,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 11 242 706 705,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 11 096 125 377,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 11 096 771 251,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Worked By : A.Lala/L.Kanani