Skip to content

FERAR Owner of a concession Read more
Last change(based on NBC extract ) made on: 2022-04-21 14:06:01
JSON

Tax Registration Number: J71904009W
Administrators: Arjan Çukaj
Scope: Projektim dhe zbatim i veprave civile industriale, turistike etj. Punime restaurimi, murature, betoni, b/armeje të zakonshme, punime shembjeje, punime dheu. Prodhim akullore, pastiçeri dhe prodhim mjalti. Ofrim shërbimi telekomunikacioni, ndërtim linjash telefonike, instalim centralesh telefonik, internet, shërbim sateliti etj.
Other Trade Names: FERAR
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 05/08/1994
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqipëri
Initial Capital: 100 500 000,00
Shares: 100
Child Company: FERAR ENERGY, një shoqëri koncesionare me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 14/07/2009 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifkimi në regjistrin tregtar NIPT K91915001Q, me adresë në Tiranë, Rruga Isa Boletini , Pallati i Shoqërisë Ferar, Kati i parë me nr. Pasurie 5/740/ND-N8. vol.35, faqe 56, Zona Kadastrale 8360, me administrator Ferid Sukaj. FERAR zoteron 100% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 21.04.2022)
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
Legal Cases: I. Me date 19.05.2015, me ane te kërkesës për vendosje barre sigurie mbi titujt e pronësisë Nr.34892/1 Prot, lëshuar nga Drejtoria Rajonale Tatimore Tiranë, u kerkua te mos lejohen të kryhen tjetërsime mbi titujt e pronësisë përfshi edhe shitblerje aksionesh në emër të subjektit “FERAR” sh.p.k, pajisur me NUIS (NIPT) - J71904009W, deri ne shlyerjen e detyrimeve tatimore nga ana e tatimpaguesit debitore.

II. Me date 03.12.2015, me ane te Shkreses Nr. 88513/2, protokolluar nga QKR, me Nr. 17332 Prot, date: 09.12.2015, lëshuar nga Drejtoria Rajonale e Tatimeve Tirane, u vendos lirimi nga barra siguruese mbi titujt e pronesise per tatimpaguesin shoqeria “ FERAR”, me NUIS/NIPT J719040009W.

III. Me date 20.03.2017, me ane te urdhrit, Nr. 348-521 Prot, protokolluar nga QKB, me Nr.4072 Prot, date: 21.03.2017, lëshuar nga Shoqeria permbarimore “ALIMADHI”, u urdherua vendosja e mases se sekuestros konservative ndaj kuotave qe ka ne pronesi debitori shoqeria “ FERAR”shpk, me NUIS J71904009W, me administrator z. Arjan Cukaj.

IV. Me date 28.03.2017, me ane te Urdherit Nr.378-521 Prot, lëshuar nga Zyra permbarimore "ALIMADHI" shpk, protokolluar nga QKB me Nr.4761 Prot., datë 03.04.2017, u urdherua heqja e masës së sekuestros konservative mbi kuotat ne pronesi te shoqerise “FERAR”shpk me NIPT-J71904009W.
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Rruga Isa Boletini , Pallati i Shoqërisë Ferar, Kati i parë me nr. Pasurie 5/740/ND-N8.

Address:
Tirane, Ndertimi i nje objekti dy katesh (Kopesht Dimeror), Parku i madh i Tiranes, Farishte, Tirane

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 21.04.2022
Akti i themelimit dhe statuti
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Financial Information
Transaksione Thesari 2012-2013
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: -1 494 747,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: -1 110 650,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: -6 881 620,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 2 508 638,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 960 823,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 9 947 616,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 6 468 152,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 2 135 545,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 5 321 797,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:7 539 465,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:106 902 277,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:99 358 635,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:108 155 180,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:57 447 669,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:91 961 696,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 96 679 953,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 36 795 819,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 91 305 953,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Worked By : A.Lala