Skip to content

HASI ENERGJI Owner of a concession Read more
Last change(based on NBC extract ) made on: 2019-11-17 09:55:11
JSON

Tax Registration Number: K43522625F
Administrators: Arbes Rusi
Scope: Objekti i veprimtarisë së shoqërisë është që të zotërojë aksione në shoqëri të tjera që operojnë në biznesin e ndërtimit dhe operimit të impianteve hidro energjitike për prodhimin e energjisë si dhe të ushtrojë veprimtarinë e saj në biznesin e prodhimit dhe tregtimit të energjisë. Veç kësaj, në përputhje me legjislacionin Shqiptar, shoqëria mund të kryejë çdo veprimtari që rezulton ose që lidhet në mënyrë të drejpërdrejtë ose jo të drejtpërdrejtë me objektivin e mësipërm. Për të arritur qëllimin e mësipërm, shoqëria mund të kryejë çdo transaksion si: tregtar, financiar, qiraje ose veprim hipotekues, i cili mund të konsiderohet i dobishëm ose i nevojshëm për të ndjekur objektivin e shoqërisë.
Other Trade Names: HASI ENERGJI SHPK
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 03.03.2006
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Initial Capital: 4 600 000,00
Shares: 4 600
Parent Company / Owner: ENSO HYDRO ENERGJI, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 03.08.2011 dhe që funksionon sipas legjislacionit të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L12017010Q, me adresë në Tiranë, Rruga "Jul Variboba", Vila nr.10, Njësia Bashkiake Nr.2, me administratorë Ulrike Krapinger dhe Daniela Till, me status aktiv (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 13.11.2019).
Child Company: LENGARICA & ENERGY, një shoqëri konçesionare me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 25.06.2008 dhe që funksionon sipas legjislacionit të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K83026602A, me adresë në Tiranë, Njësia Bashkiake nr.2, Rruga" Jul Variboba", Vila nr. 10, me administratorë Jurgen Gaisberger dhe Ylli Halili, me status aktiv. HASI ENERGJI shpk zotëron 0.0023% të kapitalit të kësaj shoqërie. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 13.11.2019).
Concessions and PPPs: Jo
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): Leje për përdorim të burimit ujor, baseni Vjosë -
Legal Cases: I. Më datë 10.03.2010, me vendim të asamblesë së ortakëve, u pezullua aktiviteti i shoqërisë për një afat kohor prej 2 vjetësh.

II. Më datë 12.11.2012, me vendim të ortakut të vetëm, u aktivizua veprimtaria e shoqërisë. Statusi i shoqërisë ndryshoi nga “Pezulluar” në “Aktiv”.

III. Më datë 17.04.2014, u nënshkrua marrëveshja e pengut mbi kuotat e zotëruara nga ENSO HYDRO ENERGJI në HASI ENERGJI, ku është vendosur peng në favor të Raiffesen Bank, GREEN FOR GROWTH FUND SOUTHEAST EUROPE, SICAV-SIF (si kredidhënësi fillestar dhe agjenti i kredisë), dhe OESTERREICHISCHE ENTWICKLUNGSBANK AG (si kredidhënësi fillestar).
Më datë 02.10.2013, është lidhur marrëveshja e kredisë ndërmjet huamarrësit Lengarica & Energy sh.p.k, GGF dhe OeEB si kredidhënësit fillestarë, Green For Growth Fund, Southeast Europe S.A, SICAV – SIF si agjent i kredisë dhe Raiffeisen Bank si agjent sigurues.
Si kusht paraprak për lëvrimin e kredisë të përcaktuar nëpërmjet marrëveshjes së kredisë, datë 02.10.2013, pengdhënësit do të vendosin një Peng mbi Kolateralin si një garanci për përmbushjen e detyrimeve.

IV. Më datë 09.10.2017, me anë të Deklaratës Noteriale Nr. 5326 Rep, Nr. 3157 Kol për përfundimin e marrëveshjes së Pengut mbi kuotat datë 17.04.2014, midis GGF e OeEB dhe Raiffeisen Bank nga njëra anë si pengmarrës dhe Enso Hydro Energji shpk nga na tjetër is pengdhënës dhe GGF si agjent i Kredisë, u mbyll marrëveshja dhe pengu i dhënë nga Enso Hydro Energji shpk mbi të gjitha dhe çdo kuotë të zotëruar në kapitalin e regjistruar te Hasi Energji shpk në favor të huadhënësve fillestar.
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Njësia Bashkiake Nr. 2, Rruga Jul Variboba, Vila 10.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 13.11.2019
Akti i themelimit te shoqerise
Vendimi per pezullimin e aktivitetit 10.03.2010
Deshmi trashegimie 03.05.2011
Marreveshje pengu mbi kuotat 17.04.2014
Deklarate noteriale 09.10.2017
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2011
Pasqyrat financiare 2012
Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyrat financiare 2018
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: -421 043,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: -354 181,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: -1 127 189,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: -206 275,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: -511 989,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 2 069 126,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: -405 218,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2011: -726 536,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2010: -971 166,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:480 000,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 3 000 000,00
Worked By : A.Lala