Skip to content

ENSO HYDRO ENERGJI Owner of some concessions Read more Read more
Last change(based on NBC extract ) made on: 2024-04-02 08:15:36
JSON

Tax Registration Number: L12017010Q
Administrators: Ulrike Krapinger, Daniela Till
Scope: Zhvillimi, ndertimi, operimi, blerja dhe shitja e hidrocentraleve, prodhimi i energjise elektrike dhe shitja e energjise elektrike se prodhuar tek konsumatoret ose tregtaret e shitjes me shumice. Gjithashtu, Shoqeria mund te hyje ne cdo transaksion qe ajo e gjykon te nevojshem ose te pershtatshem me qellim permbushjen e objektit te lartpermendur.
Other Trade Names: ENSO HYDRO ENERGJI
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 03/08/2011
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Austri
Initial Capital: 2 612 737 000,00
Shares: 1
Parent Company / Owner: enso hydro Gmbh, nje shoqeri e themeluar ne menyre te rregullt dhe ekzistuese sipas ligjeve te Austrise, me seli ne FeldkirhnerstraBe 11-15, 8054 Seiersberg, Austri, regjistruar ne Regjistrin Tregtar te Gjykates se Rrethit Gaz me numer regjistrimi FN 329036b, perfaqesuar ligjerisht nga Znj. Brigit Elisabeth Hochenegger-Stoirer (Sipas vendimit te asamblese se ortakeve, date 10.12.2013)

Sipas te dhenave te regjistruara ne Regjistrin e Pronareve Perfitues, date 02.04.2024, nuk jane identifikuar pronaret perfitues te shoqerise ENSO HYDRO ENERGJI.
Child Company: I. MATI HYDROPOWER, nje shoqeri koncesionare me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar me date 11/10/2012 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L22212004A, me adrese ne Tirane, Njësia Bashkiake nr.2, Rruga "Jul Variboba", Vila nr.10, me administrator JURGEN GAISBERGER dhe Ylli Halili. ENSO HYDRO ENERGJI zoteron 90.01% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas te dhenave te QKB deri ne daten 01.04.2022)

II. LENGARICA & ENERGY, nje shoqeri koncesionare me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar me date 25/06/2008 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT K83026602A, me adrese ne Tirane, Njësia Bashkiake nr.2, Rruga" Jul Variboba", Vila nr.10, me administrator JURGEN GAISBERGER dhe Ylli Halili. ENSO HYDRO ENERGJI zoteron 100% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas te dhenave te QKB deri ne daten 01.04.2022)

III. HASI ENERGJI, nje shoqeri koncesionare me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar me date 03/03/2006 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT K43522625F, me adrese ne Tirane, Njesia Bashkiake Nr.2, Rruga Jul Variboba, Vila 10, me administrator Arbes Rusi. ENSO HYDRO ENERGJI zoteron 100% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas te dhenave te QKB deri ne daten 01.04.2022)
Type of Ownership: E Huaj
Number of Administrators: 2
Male/Female: 1 M/1 F
Status: Aktiv
License(s): -
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Rruga "Jul Variboba", Vila nr.10, Njesia Bashkiake Nr.2

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 01.04.2022
Akti i themelimit
Vendimi i asamblese se ortakeve per rritjen e kapitalit date 10.12.2013
Vendimi i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit date 01.03.2013
Vendimi i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit date 19.10.2012
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 02.04.2024
Vendm i ortakeve te shoqerise date 19.12.2022
Ekstrakti Historik i Regjistrit te Pronarit Perfitues date 02.04.2024
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyrat financiare 2020
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2021
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2022
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2022: -43 842 199,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: -9 269 887,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 35 533 381,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 4 938 281,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: -725 636 020,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: -2 449 414,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 18 198 618,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 32 560 640,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 42 582 115,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: -4 264 135,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: -53 753 829,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2022:13 327 062,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:13 079 868,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:71 991 664,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:53 693 923,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:58 100 404,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:65 077 832,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:79 999 684,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:93 827 604,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Worked By : A.Lala/L.Kanani