Skip to content
Ndërtim, operim, transferim i Hidrocentraleve Gjoni, Blishta, Klosi, Domi, Luçi, Shoshaj, Zenishti, Burreli, me vendodhje në lumin Mat

MATI HYDROPOWER
Last change(based on NBC extract ) made on: 2024-04-26 14:16:19

Tax Registration Number: L22212004A
Administrator: Jurgen Gaisberger, Ylli Halili
Scope: Objekti i aktivitetit të shoqërisë është ndërtimi, operimi dhe transferimi i hidrocentraleve, Mati 1, Mati 2 dhe Mati 3, tek Autoriteti Kontraktues, ku përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, eksportimi dhe shitja e energjisë elektrike, në zbatim të kontratës se konçesionit me Autoritetin Kontraktues.
-------------
Kategoria: Sektori i Energjisë
-------------
Other Trade Names: MATI HYDROPOWER
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 11/10/2012
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 93 100 000,00
Shares: 2
Parent Company / Owner: I. ORIGO HYDROPOWER shpk, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 30.01.2017 sipas ligjit shqiptar, me numër në regjistrin tregtar NIPT L76401206P, me adresë në Vlorë, Rruga “Gjergj Kastrioti”, Godina nr. 1, në kryqëzimin me rrugën “Hamit Lumi”, pranë ish-NPA, me administrator dhe ortak te vetem Kujtim Kale. Aktualisht shoqeria eshte e pezulluar (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 01.04.2022)

II. ENSO HYDRO ENERGJI shpk, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 03.08.2011 sipas ligjit shqiptar, me numër në regjistrin tregtar NIPT L12017010Q, me adresë në Tiranë, Rruga “Jul Varibova”, Vila nr. 10, Njësia Bashkiake nr. 2, me administratore Ulrike Krapinger dhe Daniela Till. Ortaket e shoqerise jane: enso hydro gmbH (80%) dhe International Finance Corporation (20%) (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 01.04.2022)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 23.05.2022, terhequr nga QKB ne daten 30.05.2022, Pronar perfitues te shoqerise me 25% te kapitalit e me teper jane:

Gilbert Frizberg, shtetas austriak, i datelindjes 1956, pronar perfitues per 47.5% te pronesise. Data e percaktimit si pronar perfitues 01.04.2021.
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 2
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Changes
Date of signing: 21.09.2012
Contract Duration: 35
Term of Contract: Kontratë për Punë Publike
Type of Activity: Energji ose gaz
Value of Investment: 4.069.596.314 lekë
Value of Re-Investment: Duke filluar nga viti i 25-të nga hyrja në fuqi e kësaj kontrate dhe deri në përfundim të periudhës konçesionare, konçesionari do të riinvestojë 60% të vlerës së investimit për makineri dhe pajisje, sipas një grafiku që do të hartohet nga palët për këtë qëllim. Kjo vlerë do të aktualizohet sipas indeksit të inflacionit.
Concessionary Cost: Konçesionari duhet të paguajë për llogari të Autoritetit Kontraktues një tarifë konçesionare të barabartë me 5% të prodhimit vjetor të energjisë elektrike
Shënime: MATI HYDROPOWER shpk është një shoqëri konçesionare, e krijuar nga bashkimi i përkohshëm i shoqërive EHW shpk, ENERGY PROJECT shpk, Atlantik - Shoqeri Sigurimesh sh.a dhe RIVIERA shpk për zbatimin e kontratës së konçesionit të datës 21.09.2012 me Ministrinë e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës me objekt: Financimin, projektimin, ndërtimin, vënien në punë, administrimin, mirëmbajtjen e hidrocentraleve Gjoni, Blishta, Klosi, Domi, Luçi, Shoshaj, Zenishti, Burreli, me vendodhje në lumin Mat dhe transferimin e tyre në përfundim të kontratës nga konçesionari tek Autoriteti Kontraktues.
Contracting Authority: Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës
Address:

Seat:
Tiranë, Njësia Bashkiake nr.2, Rruga "Jul Variboba", Vila nr.10.

Akte/Marrëveshje Koncesionare: Kontratë konçesionare Nr. 575 Rep. Nr. 905 Kol. Datë 21.09.2012
Kontratë për transferim kuotash datë 17.12.2012
Akti i themelimit
Marreveshje shit blerje datë 04.02.2016
Kontratë shitblerje kuotash 13.03.2017
Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 30.05.2022
Kontrate nenshkrimi kuotash (06.03.2013)
Vendim I asamblese se pergjithshme (2017)
Vendim I asamblese se pergjithshme (2013)
Preventivi i Hec-it
EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TË PRONARIT PËRFITUES date 30.05.2022
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 26.04.2024
Financial Documents: Bilanci Kontabël 2012
Bilanci Kontabël 2014
Bilanci Kontabël 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyrat financiare 2020
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2021
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2022
Public Procurement Notices:
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2022: 9 734 037,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: -7 722 987,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: -41 451 491,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: -17 064 153,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 41 546 405,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: -29 175 547,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: -30 714 533,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: -40 951 302,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: -19 466 257,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: -13 240 558,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: -468 004,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2022:7 692 308,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:8 882 305,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:8 217 076,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:8 089 876,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:14 285 305,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:3 870,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2017
2018
2019
2020
2021
2022

Other Concessions


Worked By : A.Lala/L.Kanani